SkyscraperCity banner

żegluga morska

  1. Infrastruktura wodna
    Wklejam fajne podsumowanie (ogólne) nie tylko dotycz¹ce prze³adunków jakie juz wczeœniej zamieœci³em, roku 2003 w Morskim Porcie Gdañsk. Artuku³ ze strony www.portgdansk.pl STAWK¥ JEST PRZYSZ£OŒÆ ::::::.. :::: 23.12.2003 - Nie bez satysfakcji mo¿emy spogl¹daæ na mijaj¹cy rok - mówi Andrzej...
Top