SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
4,788 Posts
Devasa bir imam hatip kampüsü yapıyorlar, bildiğiniz üniversite kampüsünü düşünün ama imam hatiplerden oluşuyor, Çorum'dan geçerken gördüm bu yıl, şehrin girişinde, şok oldum, o derece de yobaz maalesef...
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top