SkyscraperCity Forum banner

Đồng Tháp News and Developments

2489 Views 3 Replies 1 Participant Last post by  Cai Lậy v1
Đồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Vùng đất Đồng Tháp được Chúa Nguyễn khai phá vào khoảng thế kỷ XVII, XVIII. Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp. Thời Gia Long, Sa Đéc thuộc huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Ngày 1 tháng 1 năm 1900, Pháp lập tỉnh Sa Đéc. Ngày 09 tháng 02 năm 1913, giải thể tỉnh Sa Đéc, đồng thời nhập địa bàn vào tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Sa Đéc được chia thành 2 tỉnh Kiến Phong và Sa Đéc vào thời Việt Nam Cộng Hoà. Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong hợp nhất thành tỉnh Đồng Tháp.

Dân số: 1.680.300 người (năm 2013)
Diện tích: 3.378,8 km²
Mật độ: 497 người/km²
Dân tộc: Việt, Hoa, Khmer.


Hiện tại Đồng Tháp có 01 đô thị loại II là TP. Sa Đéc, 01 đô thị loại III là TP. Cao Lãnh và 04 đô thị loại IV là TX Hồng Ngự, thị trấn Mỹ An, thị trấn Lấp Vò và thị trấn Mỹ Thọ

Bản đồ hành chánh tỉnh Đồng Tháp

See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 4 of 4 Posts
Lễ đặt đá khởi công xây dựng Đại Bảo tháp và Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười. Ngày năm tháng chạp năm đinh dậu (2018) tại Khu đi tích Gò Tháp

https://www.facebook.com/dongthaptourism/posts/579422572392392
See less See more
3
Qui hoạch Sa Đéc
See less See more
4
Đảo Phượng Hoàng - Công Viên Sa Đéc


facebook.com/tintucdongthap
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top