SkyscraperCity banner

6541 - 6560 of 7104 Posts

·
Registered
Joined
·
6,489 Posts
Sprawy administracyjne: zmiana pozwolenia na budowę
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Zawiadomienie o wydaniu decyzji [...], zawiadamia się strony postępowania i społeczeństwo, że 17.12.2020r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 257/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 65/20 z 23.03.2020 r., udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi, w ramach inwestycji: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
https://lodzkie.eu/data/notices/obwieszczenie_-_decyzja_257.pdf
Treść decyzji
Postanowienie RDOŚ

Fragment postanowienia RDOŚ:
"Wykonać komorę technologiczną na potrzeby drążenia tunelu maszyną TBM (EPB) w kształcie okrągłej studni o przybliżonych parametrach techniczno-geometrycznych:
− zakres: km 4+245 – 4+271 w wykopie otwartym,
− długość konstrukcji w osi toru linii kolejowej 551 (oś „18”): do ok. 27 m,
− szerokość szybu startowego wraz z ścianami szczelinowymi: do ok. 27 m,
− grubość ścian szczelinowych: do 0,8 m,
− wysokość ścian szczelinowych: do ok. 22 m,
− grubość płyty fundamentowej pomiędzy ścianami szczelinowymi: ok. 1,5 m.
Wykonać odcinek wjazdowy/wyjazdowy w postaci odkrytej wanny żelbetowej o przybliżonych parametrach techniczno-geometrycznych:
− zakres: km 4+271 – 4+331 w wykopie otwartym,
− długość konstrukcji w osi toru linii kolejowej 551 (oś „18”): do ok. 61 m,
− szerokość wraz z ścianami szczelinowymi: do ok. 12 m,
− grubość ścian szczelinowych: ok. 0,8 m, − wysokość ścian szczelinowych: do ok. 18 m,
− grubość płyty fundamentowej pomiędzy ścianami szczelinowymi: ok. 1,0 m.
[...]
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydana została przez Wojewodę Łódzkiego decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 65/20 z dnia 23 marca 2020 r., jednakże ze względu na zmiany dokonane w projekcie budowlanym nastąpiła konieczność zmiany pozwolenia na budowę, a tym samym ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. "

Coś co dotyczy S14
"Grunty wydobywane w trakcie robót budowlanych będą transportowane do dwóch miejsc ich zagospodarowania: na plac tymczasowego ich magazynowania w okolicach projektowanego węzła „Łódź – Retkinia” stanowiącego element drogi S-14 (realizowanej obecnie na zlecenie GDDKiA oraz do kopalni odkrywkowej Łódź Iglasta VI. "

Dla ciekawskich proponuję się zapoznać z postanowieniem RDOŚ. Jest tam m.in onasadzeniach oraz innych kwestiach związanych z budową tunelu.
 

·
Registered
Joined
·
6,489 Posts
Aktualizacja 10.02.2021r.

Decyzje administracyjne dla
Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN -T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”

19 grudnia 2012 r.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 25/2012 z dnia 19.12.2012r. (znak: WOOŚ.4210.37.2011.JCH.30) o środowiskowych uwarunkowaniach

20 października 2016
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 26/2016 z dnia 20.10.2016r. (znak: WOOŚ-I.4201.1.2016.JCH.11) o zmianie decyzji nr 25/2015 z dnia 19.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach

28 grudnia 2017
Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę tunelu średnicowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Żabieniec z firmą Energopol Szczecin jako lidera konsorcjum

6 sierpnia 2018
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2018 - Budowa nowej kładki kładka dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 w ciągu ulicy Srebrzyńskiej
LINK

07 września 2018
PnB - Decyzja nr 168/18 - Pozwolenie na rozbiórkę kładki

25 września 2018
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.09.2018r. (znak: WOOŚ.420.177.2018.JCh.3) w sprawie wyrażenia stanowiska o etapowości realizacji przedsięwzięcia oraz o niezmienności warunków określonych w decyzji środowiskowej i jej zmianie

20 lutego 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 2/2019 - Odcinek w obszarze ulic Towarowa-Włókniarzy, budowa odcinka linii kolejowej nr 551, oś 18 w obszarze między ul. Towarową, a Aleją Włókniarzy
Fragment załącznika graficznego do decyzji:20 lutego 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 3/2019 - Odcinek w obszarze ulic Odolanowska - Stolarska, budowa linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą rozgałęźną, między ulicami Odolanowską i Stolarską
Fragment załącznika graficznego do decyzji:22 lutego 2019
PnB - Decyzja nr 36/19 - Pozwolenie na budowę nowej kładki budowa nowej kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Aleją Włókniarzy, wraz z budową chodników (dojść do kładki), dwóch dźwigów osobowych i schodów, kanalizacji deszczowej itd. itp.
LINK

18 marca 2019
PnB - Decyzja nr 53/19 - Pozwolenie na rozbiórkę obiektów Odolanowska-Stolarska dotyczy robiórki 6 budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi.

30kwietnia 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 4/2019 - Odcinek w obszarze ulic Kasprzaka - Drewnowska - Włókniarzy, polegająca na budowie odcinka linii kolejowej nr 500, 551, 552, 553 wraz z komorą odgałęźną między ulicami Kasprzaka - Drewnowska - Włókniarzy
LINK
Fragment załącznika graficznego do decyzji:31 maja 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 5/2019 - polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej
LINK
7 czerwca 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 6/2019 - rejon komory TBM przy ul. Skarpowej polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej
LINK
18 lipca 2019
PnB - Decyzja nr 131/19 - pozwolenia na budowę komory startowej/ odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/ odbiorcza”

LINK

28 sierpnia 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 7/2019 - polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza

LINK

11 października 2019
PBDiM Mińsk Mazowiecki nowym liderem konsorcjum
- Porozumienie o przejęciu funkcji lidera przez PBDiM zostało zawarte. Ma ono formę aneksu do umowy konsorcjum - potwierdza rzecznik Energopolu Piotr Żak. Zwraca jednak uwagę, że ma ono charakter czasowy - ponowne objęcie funkcji lidera ma nastąpić po zakończeniu procesu restrukturyzacji spółki.
LINK

14 października 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 8/2019 - polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
LINK

25 listopada 2019
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 9/2019 - polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza a przystankiem osobowym Łódź Śródmieście oraz przystankiem osobowym Łódź Polesie
LINK

30 grudnia 2019
Decyzja Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między przystankiem osobowym Łódź Polesie, komorą rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską oraz posterunkiem odgałęźnym Łódź Włókniarzy
LINK

23 marca 2020
PnB - Decyzja nr 65/20 - pozwolenia na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi. zastąpiła ją decyzja nr 257/20
LINK

17 lipca 2020
PnB - Decyzja nr 138/20 - pozwolenia na budowę komory startowej/ odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/ odbiorcza”
LINK

08 września 2020
PnB - Decyzja nr 179/20 - pozwolenia na budowę odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej – etap I: komora demontażowa/odbiorcza
LINK

08 września 2020
PnB - Decyzja nr 177/20 - pozwolenia na budowę odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej – etap I: komora demontażowa/odbiorcza
LINK

05 października 2020
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 5/2020 - polegającej na budowie odcinków linii kolejowej nr 550, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze al. Włókniarzy, przy komorze odgałęźnej zlokalizowanej pomiędzy al. Włókniarzy, ul. Kasprzaka i Drewnowską oraz linii nr 551 pomiędzy ww. komorą w kierunku stacji Łódź Kaliska a ul. Towarową, w Łodzi.
LINK

19 października 2020
PnB - Decyzja nr 218/20 - pozwolenie na budowę odcinka linii kolejowej nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną miedzy Al. Włókniarzy, ulicami Kasprzaka i Drewnowską, etap I - komora technologiczna
LINK

30 listopada 2020
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 6/2020 - polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie przystanku osobowego Łódź Śródmieście, przy skrzyżowaniu ul. Zachodniej/al. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Zielonej
LINK

17 grudnia 2020
PnB - Decyzja nr 257/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 65/20 z 23.03.2020 r., pozwolenia na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi, w ramach inwestycji: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”
LINK

29 grudnia 2020
PnB - Decyzja nr 259/20 pozwolenia na budowę tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 550 (oś 23) od km 2+222,86 do km 3+108,88 – pomiędzy komorą Odolanowską i komorą Polesie – etap I – Budowa tunelu kolejowego – tunel technologiczny na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”

LINK

29 grudnia 2020
PnB - Decyzja nr 260/20 pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 551 (oś 18) od km 3+325,08 do km 4+245,35 – pomiędzy komorą w osi 18 i komorą Odolanowską z przejściem przez komorę Włókniarzy – Etap I – Budowa tunelu kolejowego – tunel technologiczny na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”

LINK

08 lutego 2021
PnB - Decyzja nr 13/21 pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (Oś 23) – Komora Polesie w km 2+147,40 - Etap I - Budowa Tunelu Kolejowego – Tunel Technologiczny – na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”

LINK

c.d.n.

W Urzędzie Wojewódzkim trwają procedury z poniższymi odcinkami

Czekamy na następujące wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:
  • polegającej na budowie odcinków linii kolejowej nr 550, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze al. Włókniarzy, przy komorze odgałęźnej zlokalizowanej pomiędzy al. Włókniarzy, ul. Kasprzaka i Drewnowską oraz linii nr 551 pomiędzy ww. komorą w kierunku stacji Łódź Kaliska, a ul. Towarową;
  • „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (Oś 23) – Komora Fabryczna w km 0+363,00 - Etap I - Budowa Tunelu Kolejowego – Tunel Technologiczny – na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”, (termin 15.04.2021)
  • „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 550 (oś 23) od km 0+454,17 do km 0+967,92 – pomiędzy komorą Śródmieście i komorą Łódź – Fabryczna - ETAP I – Budowa tunelu kolejowego – tunel technologiczny - na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”
  • „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (oś 23) - Komora Śródmieście w km 1+052,80
  • Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (oś 23) – od km 1+129,51 do km 2+062,46 - pomiędzy komorą Polesie i komorą Śródmieście
Czekamy na mastępujące postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
  • Budowa odcinków linii kolejowej nr: 550, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego od al. Włókniarzy do granicy terenu kolejowego w obszarze ul. Towarowej dla linii nr 550 oraz do terenu kolejowego z linią kolejową nr 15 i komorą TBM przy ul. Skarpowej dla linii 552 i nr 553.
 

·
Buja mnie Łódź ;-)
Joined
·
7,952 Posts
Discussion Starter #6,549
Dowiaduję się, że odszedł inż. Jan Raczyński, były dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości w PKP. Zapewniam, że bez jego osobistej pozycji nie byłoby mowy o szybkich połączeniach z Łodzi realizowanych przez Flirty i Darty ani tym bardziej o jakimś tunelu pod Łodzią. A o przystankach w tym tunelu to już w ogóle... Szkoda, że nie będzie mu dane się nim przejechać...
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Teraz zaoszczędzimy pół roku a później je stracimy więc na jedno wychodzi. Tzn nie na jedno bo skoro później zaczną to pojawi się ryzyko że wyskoczą niespodzianki i będzie nerwowo bo termin rozliczenia z UE coraz bliższy, a czasu na rozprawienie się z niespodziankami brak
Lepiej mieć obsuwę bez dziury niż z dziurą. I lepiej zbadać papiery i teren przed rozpoczęciem prac. Jak już będzie rozkopane, to dopiero będzie nerwówka.
Oczywiście nic nie zastąpi "rozpoznania bojem", z całą pewnością nie wszystko co znajdą pod ziemią ma odzwierciedlenie w mapach geodezyjnych.
 

·
Moderator
Joined
·
3,747 Posts
Ten zapis z S14 to nieaktualny. To był plan na utylizację urobku jak S14 jeszcze nie wystartowała. Taki zapis został i jest powielany.

Wrzutka maszyny robi wrażenie, kawał ciężaru.
Jeszcze ciekawsze będzie przerzucenie maszyny nad torami linii 15. Ale to jeszcze z półtora roku.

Swoją drogą, nadal podtrzymywana jest fikcją o niedługim starcie maszyn, a one się zakręcą najwcześniej za pół roku.
 

·
Registered
Joined
·
29,203 Posts
Lepiej mieć obsuwę bez dziury niż z dziurą. I lepiej zbadać papiery i teren przed rozpoczęciem prac. Jak już będzie rozkopane, to dopiero będzie nerwówka.
Oczywiście nic nie zastąpi "rozpoznania bojem", z całą pewnością nie wszystko co znajdą pod ziemią ma odzwierciedlenie w mapach geodezyjnych.
Ale skąd pewność, ze teraz coś dodatkowo badają? Raczej mamy po prostu opóźnienie, bo przez długi czas zaangażowanie było zbyt niskie i stąd opóźnienia
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Ja nie mam żadnej. Ale też nie ma co biadolić, że mają opóźnienie. Byle nie mieli większego, choć i z tym trzeba się liczyć.
 

·
Registered
Joined
·
353 Posts
Peka7 ma rację, lepiej teraz niech wybadają wszystkie kolizje rurowe i kablowe i różne podziemne jeziorka (vide: Niciarniana) niż później kiedy już zaczną fedrować. Bo jak już zaczną fedrować italiańskie choopy, tu już nie będzie srania po krzakach, jak na prawdziwej ślunskiej grubie - kwestia ustawicznego odwadniania, napowietrzania itd.
Edit: na stronce www portfolio Seli Spa generalnie robi wrażenie.
 

·
Registered
Joined
·
29,203 Posts
Ja nie mam żadnej. Ale też nie ma co biadolić, że mają opóźnienie. Byle nie mieli większego, choć i z tym trzeba się liczyć.
No jest co biadolić, bo później będzie płacz, ze jakość wykonania średnia, poprawek nie da się wprowadzić, bo się spieszyli z zakończeniem inwestycji by dało rade to rozliczyć

Peka7 ma rację, lepiej teraz niech wybadają wszystkie kolizje rurowe i kablowe i różne podziemne jeziorka (vide: Niciarniana) niż później kiedy już zaczną fedrować.
Jakoś ani nie wycztałem ani nie widziałem tu na SSC fotorelacji dot wykonywania dodatkowych badań. Jak na arzie to wasza hipoteza bez poparcia w faktach. Realia sa takie, ze czas nagli, a inwestycja znowu łapie opóźnienie i to opóźnienie może wynikac po prostu ze zbyt małego zaangazowania wykonawcy lub też problemem moze być brak zgód i to bym dawał jako realne przyczyny opóźnień
 
6541 - 6560 of 7104 Posts
Top