SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
1,363 Posts
Jestem przekonany, że na pewno znajdą się ludzie, którzy odbudowaliby kamienicę. Wiem, że kapitał jest wokół Piotrkowskiej. Jednak ludzie nie mogą się przebić przez decyzje urzędnikó. Zresztą według mnie największym problemem Łodzi jest mafia pt. Urząd Miasta. To jest największy rak na tkance miasta. Patrzę na to z bliska od kilkunastu lat... gdyby nie urzędnicy Piotrkowska by inaczej wyglądała
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top