SkyscraperCity Forum banner

[Łódź] City Re:invented

2450 Views 5 Replies 3 Participants Last post by  Rafal Szymczak
Łódź realizuje największy w Europie projekt rewitalizacji obejmujący 20 proc. powierzchni miasta. Całe przedsięwzięcie jest motywem przewodnim oferty Łodzi na organizację EXPO 2022. Pierwsze budynki są już oddane do użytku. W wątku chcę pokazywać zarówno plany, jak i obiekty już ukończone. Zaczynam od wizualizacji całościowej koncepcji.

See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 6 of 6 Posts
Wizka chyba troche nieaktualna bo pewnego drobiazgu juz na tym etapie brakuje...






:troll:
See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
Wizka urbanistyczna, jak to wizka: pokazuje plan ogólny ;-). Najważniejsza chyba prezentacja spójnego planu gentryfikacji, który jest informacją dla inwestorów. Jednak pierwsze obiekty powstają (Nowa Fabryczna Łódź). Ewentualne przyznanie EXPO 2022 mocno przyspieszy realiozację kolejnych. A szanse na EXPO są, bo jedynym poważnym konkurentem jest już tylko Buenos Aires.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Nowa Fabryczna

Ponieważ padły tu pytania o projekty zrealizowane na obszarze rewitalizacji Łodzi Fabrycznej, to przykład najnowszego oddanego do użytku budynku na tym terenie - Nowa Fabryczna.

See less See more
Ewentualne przyznanie EXPO 2022 mocno przyspieszy realiozację kolejnych. A szanse na EXPO są, bo jedynym poważnym konkurentem jest już tylko Buenos Aires.
No nie jestem przekonany. USA mocno lobbują ostatnio za swoją kandydaturą. W dziale łódzkim masz wątek o expo 2022 i tam odnotowujemy wiele rzeczy. Pewne natomiast jest że za miesiąc i kilka dni się przekonamy.
See less See more
EXPO

No nie jestem przekonany. USA mocno lobbują ostatnio za swoją kandydaturą. W dziale łódzkim masz wątek o expo 2022 i tam odnotowujemy wiele rzeczy. Pewne natomiast jest że za miesiąc i kilka dni się przekonamy.
Nie ma co robić nadziei na wyrost, statystycznie to 33% szans ;-). Pewnie, że wszystkie rządy lobbują, bo kandydatury muszą mieć poparcie na poziomie kraju. Wiem, że jest wątek w Łodzi, też go śledzę.
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top