SkyscraperCity banner

1 - 20 of 103 Posts

·
BANED
Joined
·
3,847 Posts
Discussion Starter #1
cytat:


Szklana budowa

Urody nabiera elewacja Filharmonii £ódzkiej. By³ problem z u³o¿eniem wielkich szklanych œcian z ty³u budynku. Zosta³ rozwi¹zany wczoraj z pomoc¹ ³ódzkiej Stra¿y Po¿arnej.Na placu budowy przy ul. Narutowicza ulokowa³ siê najwiêkszy podnoœnik, jakim dysponuj¹ stra¿acy i przy jego u¿yciu montuje siê szklane tafle o rozmiarach 3x1 m ka¿da. Podnoœnik Bronto, który siêga do 68 metrów, tu pracuje na wysokoœci 18–21 m. W sumie nowa Filharmonia, zaprojektowana przez Romualda Loeglera, bêdzie mia³a oko³o 4,5 tys. m kw. szk³a.

Na budowie prace przebiegaj¹ zgodnie z planem – zapewnia wykonawca, firma Varitex SA.

In¿ynier £ukasz Liberski prezentuje pomieszczenia administracyjne, w których jest ju¿ nawet parkiet (starannie zabezpieczony tektur¹). Na sali koncertowej gêste „liany” – nieskoñczona iloœæ kabli zwisa z sufitu, bo trwa w³aœnie monta¿ oœwietlenia.

Filharmonia ma byæ przekazywana z koñcem sierpnia 2004 r., ale jest projekt, by ju¿ w maju, w chwili wejœcia Polski do Unii Europejskiej odby³ siê tu koncert, by zabrzmia³a „Oda do radoœci”, fina³ IX Symfonii Beethovena, hymn Unii.
 

·
Krakus rodowity
Joined
·
5,749 Posts
Móg³byœ znaleŸæ jakieœ lepsze zdjêcia ??
Albo renderingi??

pzdr.
 

·
Poznaniak:)
Joined
·
2,310 Posts
Rendery jak najbardziej wskazane...
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
Zastanawiam sie czy w Lodzi najbardziej niezbednym w tej chwili budynkiem jest filharmonia, czy nie mogli by za te pieniadze zrealizowac jakies pilniejsze potrzeby miasta?
 

·
Registered
Joined
·
1,163 Posts
Originally posted by SILWA

Zastanawiam sie czy w Lodzi najbardziej niezbednym w tej chwili budynkiem jest filharmonia, czy nie mogli by za te pieniadze zrealizowac jakies pilniejsze potrzeby miasta?
A co by by³o pilniejsz¹ potrzeb¹?? Chyba co najwy¿ej mo¿e przed³u¿enie pasa na lotnisku Lublinek. Obecna ³odzka filharmonai mieœci siê w budynku ma³o do tej funkcji przystosowanym. Nowy budynek zdecydowanie poprawi warunki pracy ³ódzkich filharmoników. A sama reprezentacyjna siedziba podniesie rangê filharmoni jak równie¿ podniesie kulturalny presti¿ miasta.
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
rozwijac nalezy sie równomiernie!
sa pieni¹dze na drogi, szpitale, lotniska itp, sa i na filharmonie, teatry...
 

·
BANED
Joined
·
3,847 Posts
Discussion Starter #9
na stronie filharmoni znajduja sie rowniez rendery, choc moim zdaniem trudno sobie wyobrazic jak to bedzie wygladac, naprawde, jednynie fasada jest w miare realnie ukazana. Zreszta mozna to porownac ze zdjeciem jakie zamiescilem, jest to widok od podworza czyli tyl filharmonii, na renderach rowniez jest pokazany rzut z tylu , widac jak to roznie wyglada....
 

·
Registered
Joined
·
1,163 Posts
Za gw.

"S¹ pieni¹dze na dokoñczenie budowy nowej siedziby Filharmonii £ódzkiej. Dziêki temu pierwszy koncert mo¿e odbyæ siê jeszcze w tym roku.

- Spodziewa³em siê wynegocjowaæ wiêksze pieni¹dze - przyznaje marsza³ek Mieczys³aw Teodorczyk. - Ale ostatecznie nasze województwo dostanie w kontrakcie wojewódzkim 42 mln z³.

Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na dokoñczenie budowy filharmonii, na szpitale w Poddêbicach, Radomsku i Brzezinach, na Grupow¹ Oczyszczalniê Œcieków i inwestycje oœwiatowe.

- Bêdê wnioskowa³ o to, by 18 mln z³ z tej puli przeznaczyæ na dokoñczenie budowy filharmonii - mówi "Gazecie" Teodorczyk.

Z informacji najbardziej ucieszy³ siê Zbigniew Lasocki, dyrektor Filharmonii £ódzkiej. - To doskona³a wiadomoœæ dla muzyków, ale przed wszystkim dla publicznoœci, która bêdzie mia³a w £odzi wreszcie salê koncertow¹ z prawdziwego zdarzenia. Dziœ pracujemy w fatalnych warunkach, mimo to na koncertach s¹ nadkomplety. Jeœli nie bêdzie ¿adnych kataklizmów, to najwierniejszym s³uchaczom pierwszy koncert zagramy jeszcze przed koñcem roku. Teraz trzymam kciuki za wykonawców robót, by zd¹¿yli na czas."Jak bêdzie wygl¹da³a nowa filharmonia:

"Zaprojektowano j¹ jako piêciokondygnacyjn¹ plombê przylegaj¹c¹ do s¹siednich budynków. Pod ziemi¹ znajd¹ siê: sala kameralna przeznaczona dla 150 s³uchaczy, foyer dla publicznoœci, kawiarnia i gara¿. Niepe³nosprawni melomani na wy¿sze kondygnacje wjad¹ panoramiczn¹ wind¹. Na parterze bêdzie szatnia dla publicznoœci, kasy i portiernia, a z ty³u budynku pokoje odnowy biologicznej dla muzyków. G³ówna sala koncertowa pomieœci 715 osób."
 

·
Banned
Joined
·
12,387 Posts
Za GW:
Spór o ostateczny wizerunek Filharmonii Łódzkiej
Wioletta Gnacikowska 23-04-2004, ostatnia aktualizacja 22-04-2004 18:32

Krakowski architekt zmienił projekt Filharmonii Łódzkiej. Zamiast odtworzenia historycznego łuku na fasadzie zaproponował szkło z sitodrukiem, imitującym dawną elewację. A miasto się na to nie godzi.

Architekt Romuald Loegler wygrał konkurs na projekt łódzkiej filharmonii. Pozwolenie na budowę miasto wydało w 1999 r. Teraz autor wprowadził zmiany w planie. Zasadnicze. Nie zamierza odtwarzać zabytkowego przepięknego łuku z detalami na elewacji. Stojący dziś łuk z żelbetonu chce natomiast pokryć szkłem z sitodrukiem. Na gigantycznej tafli szkła znalazłaby się więc fotografia historycznego portalu. - Absolutnie nie wyrażamy na to zgody. Domagamy się, by zabytkowy łuk został odtworzony. Filharmonia miała być wizytówką miasta. Odmawiamy wydania pozwolenia na budowę - mówi Marek Michalik, wiceprezydent Łodzi, odpowiedzialny za architekturę i urbanistykę.

- W dokumentach budowlanych projektant zachowuje historyczną ścianę. Wydaliśmy pozwolenie na modernizację i przebudowę - mówi Marek Lisiak, architekt miasta. - Ten projekt architektoniczny wygrał konkurs właśnie dlatego, że pokazywał kontrast między nowoczesnym budynkiem a historycznym fragmentem elewacji. Jeśli na konkurs Romuald Loegler zgłosiłby projekt z całkowicie szklaną fasadą, możliwe, że wtedy wygrałby ktoś inny.

W projekcie miał być zachowany oryginalny łuk. Ze względu na zły stan techniczny konserwator wyraził zgodę na rozebranie. Odtworzenia zabytkowego łuku domaga się Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna przy prezydencie miasta Łodzi.

Romuald Loegler twierdzi, że w warunkach konkursu nie było mowy o odtworzeniu łuku, a jedynie sugestia, by tak zrobić. Dlatego zaprojektował betonowy łuk, który teraz miałby zostać pokryty szklaną powłoką z nadrukiem. - Rekonstrukcja nie ma sensu, bo elewacja pozostanie tylko falsyfikatem - mówi Romuald Loegler. - To byłby sztuczny zabytek. Kiczowaty i śmieszny zabieg na tkance miejskiej, który wprowadzałby w błąd mieszkańców i turystów.

Architekt miasta zwołał radę architektów i urbanistów. Konkluzja była taka: nie zgadzają się na szkło. Lepszy jest nawet betonowy łuk, który możemy zobaczyć w tej fazie budowy, niż szklana powłoka, jaką proponuje autor.

Jest jeszcze dodatkowy element sporu. Architekt zaprojektował budynek tak, że już teraz fasada wychodzi poza zarys działki. Jeśli - przypuśćmy - zrekonstruowałby historyczną elewację z kolumnami, naczółkami, boniowaniami, płaskorzeźbami, miałaby ona grubość metra, a więc zajęłaby cały chodnik.

Miasto odmówiło pozwolenia na budowę. Inwestor zamierza odwołać się do wojewody. A czas goni. Filharmonia ma być otwarta we wrześniu.


Wy tu krakusi nazekacie na balice i ze warszawa wam je torpeduje a tu krakowski architekt chce wstawic nam taki kicz w centrum miasta.... Sitodruk zamiast fasady? Moze jeszcze powinien zaproponowac plyty pleksi zamiast szyb? Wszak to nie jest budowane w Krakowie tylko w Lodzi.... :(

Tak ten budynek wygladal kiedys

A tak teraz;

A tak planowano ze ma wygladac...

o ile nie wygra wizja krakowskiego architekta i zamiast fasady bedzie sitodruk!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
 

·
made in poland
Joined
·
4,444 Posts
Bartas, a widziales te wizje z sitodrukiem??
Chyba na razie malo kto widzial, wiec wstrzymajmy sie z tym oburzaniem. Moze taka koncepcja bedzie lepsza, tylko niech ja pokaza.
 

·
Banned
Joined
·
12,387 Posts
adikk said:
Bartas, a widziales te wizje z sitodrukiem??
Chyba na razie malo kto widzial, wiec wstrzymajmy sie z tym oburzaniem. Moze taka koncepcja bedzie lepsza, tylko niech ja pokaza.
Po sasiedzku sa jedynie stare przedwojenne kamienice, to szklo i tak srednio tam pasuje, ale przynajmniej fragment starej fasady troche to ratowal. za to samego sitodruku jakos sobie nie wyobrazam, tym bardziej ze po paru latach ze wzgledu na zabrudzenia moze on stac sie po prostu niewidoczny....


Dla spoza lodzi, filharmonia jest na przeciwko tego pseudo palacu kultury w miniaturze w miejscu gdzie dwupasmowka schodzi sie do jednego pasa. I tam w takim otoczebniu szklo i sitodruk ze szklem?!
 

·
Registered
Joined
·
58 Posts
Bartas2004 said:
Po sasiedzku sa jedynie stare przedwojenne kamienice, to szklo i tak srednio tam pasuje, ale przynajmniej fragment starej fasady troche to ratowal. za to samego sitodruku jakos sobie nie wyobrazam, tym bardziej ze po paru latach ze wzgledu na zabrudzenia moze on stac sie po prostu niewidoczny....


Dla spoza lodzi, filharmonia jest na przeciwko tego pseudo palacu kultury w miniaturze w miejscu gdzie dwupasmowka schodzi sie do jednego pasa. I tam w takim otoczebniu szklo i sitodruk ze szklem?!
Bartas2004 świetne zdjęcie masz jeszcze pare takich.
 

·
3D
Joined
·
7,140 Posts
Nie wiem faktycznie czy filharmonie jest teraz az tak potrzebna, no ale jak maja akurat oni pieniądze to budują ( no chyba, ze to maisto finansuje ?) Ale wracajac do budynku to calkiem fajny!

Przypodło mi do gustu to zdjecie:Takie odgiete fasady fajne :D Swoja drogą w Zielonej Górze też jest bardzo fajny budynek filarmoni ( jeszcze w budowie :D) moze kiedys porobie wkoncu zdjecia, moze, moze :D
 

·
Registered
Joined
·
1,163 Posts
Jakub said:
Nie wiem faktycznie czy filharmonie jest teraz az tak potrzebna, no ale jak maja akurat oni pieniądze to budują ( no chyba, ze to maisto finansuje ?)
Filharmonia jest finansowana w ramach kontraktu wojewódzkiego.
 

·
Banned
Joined
·
12,387 Posts
Bakcyl said:
Bartas2004 świetne zdjęcie masz jeszcze pare takich.
Zapytaj sie Krnąbrnego bo on je umiescil jako pierwszy tutaj.
 
1 - 20 of 103 Posts
Top