SkyscraperCity Forum banner

[Żelazowa Wola] Międzynarodowe Centrum Muzyki

4265 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Adalbertos
Ponieważ szykuje się potężna inwestycja a nie znalazłem żadnej informacji na ten temat w innych wątkach, dlatego też pozwoliłem sobie założyć nowy o Międzynarodowym Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Na początek: konkurs realizacyjny. Projekt ma objąć:
salę koncertową na ok. 650 miejsc z estradą dla 100 osobowej orkiestry wraz z zapleczem technicznym, sale ćwiczeń muzycznych, salę kameralną, salę konferencyjną, studio nagrań, sale edukacyjne, reżyserki przy sali koncertowej oraz pomieszczenia towarzyszące: foyer, halle, przestrzenie gastronomiczno-restauracyjne, garderoby, pomieszczenia biurowe, garaż podziemny, miejsca parkingowe naziemne, drogi manewrowe, system ciągów pieszych, szczelny zbiornik ścieków o pojemności ok. 30 m3, stację transformatorową 15kV/0,4kV, agregat prądotwórczy, zjazd bezpośredni z przyległej drogi powiatowej i inne niezbędne, towarzyszące budowle, urządzenia budowlane i obiekty małej architektury, jak chodniki, kładki dla pieszych przy moście i połączenie z projektowanymi parkingami gminnymi po północnej stronie rzeki Utraty.
https://kanag.pl/konkurs-na-koncepcje-miedzynarodowego-centrum-muzyki-w-zelazowej-woli/
  • Like
Reactions: Jackon and offspear
1 - 3 of 3 Posts

Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Inwestycja obejmuje następujące zadania:
1.W zakresie budowy MCM zgodnie z dokumentacja projektową (projekt budowlany i wykonawczy oraz STWiOR w poszczególnych branżach).
2.W zakresie do projektuj i dostosuj do wysokich standardów akustycznych Dużej Sali koncertowej MCM (zwana dalej: Duża Sala) na 650 słuchaczy.

Generalny Wykonawca doprojektuje i dostosuje Dużą Salę tak, aby uzyskać akustykę na najwyższym światowym poziomie. W tym celu Generalny Wykonawca musi dysponować światowej klasy ekspertem o odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacjach do weryfikacji projektu akustyki Dużej Sali, proponowania dokonania zmian projektowych (jeżeli takie będą konieczne), uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę w zakresie powyższych zmian (jeżeli takie będą konieczne), kontrola wszystkich procedur i robót budowlanych w trakcie realizacji na wszystkich jej etapach, aby budowana Duża Sala miała wszystkie wymagane parametry dostosowane do najlepszych parametrów akustycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 347 347 739.12 PLN

  • Like
Reactions: Jackon
1 - 3 of 3 Posts
Top