SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 7301 Posts

·
Maks
Joined
·
8,930 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Uvodne informacije

Banjaluka odavno nije tako mali grad, gdje se radovi na saobraćajnoj infrastrukturi dešavaju svake prestupne. Stoga, ne bi bilo loše da se zbog preglednosti svi ti radovi nađu u jednoj, tj. ovoj temi.

Ova tema je o banjalučkim/om:

- tranzitima, bulevarima, alejama, ulicama, odvojcima, putevima,
- raskrsnicama, semaforima, kružnim tokovima, petljama, skretanjima, krivinama, znakovima,
- mostovima, vijaduktima, nadvožnjacima, podvožnjacima, benzinskim pumpama,
- parkinzima, javnim garažama, autobuskim stajalištima i stanicama,
- trotoarima, pješačkim stazama i šetalištima, pothodnicima, pasarelama,
- biciklističkim stazama,
- popratim materijalima poput rasvijete, drvoreda i zelenih površina,
- aslfatiranjima, rekonstrukcijama i investicionim održavanjima, :)
- prugama, pružnim prelazima, željezničkim stanicama i stajalištima i
- aerodromu i heliodromu.

Ova tema nije o:

- brzom putu Banjaluka - Klašnice i
- autoputu Banjaluka - Gradiška,

što je predmet diskusije u temi o autoputevima Republike Srpske.

Autor slike: Pavle4488
 

·
Maks
Joined
·
8,930 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Trenutno stanje

Banjalučka saobraćajna infrastruktura broji:

 • 2 tranzita (zapadni i istočni),
 • 7 bulevara (Cara Dušana, Srpske vojske, vojvode Petra Bojovića, Desanke Maksimović, vojvode Stepe Stepanovića, vojvode Živoina Mišića i Milutina Milankovića),
 • 1 aleju (Svetog Save),
 • oko 475 ulica,
 • ~38 km magistralnih puteva (~20 km kao M4 i ~18 km kao M16),
 • ~58 km magistralnih puteva u ostatku opštine (~22 km kao M4 i ~36 km kao M16),
 • ~8 km regionalnih puteva (~5 km kao R405 i ~3 km kao R480),
 • ~16 km saobraćajnica sa 4 trake (~4 km kao istočni i ~6 kao km zapadni tranzit),
 • 45 raskrsnice sa semaforima,
 • 2 kružna toka (kod Gimnazije i kod MyWay-a),
 • 1 petlju (Prijedorska),
 • nekoliko desetina mostova (13 preko Vrbasa i 4 preko Vrbanje),
 • 1 vijadukt (Zalužani),
 • 4 nadvožnjaka (ulice Ilije Garašanina, Braće Pišteljić, Rade Radića i Blagoja Parovića),
 • 5 podvožnjaka (Zelengorska, Jesenjinova, ulica na Adi, Jovana Bijelića i Nenada Kostića),
 • skoro 3000 parking mjesta od čega je 2108 pod naplatom,
 • 1 autobusku stanicu,
 • 5 pothodnika (3 u sklopu kružnog toka kod MyWay-a, 1 kod kasarne Kozara i 1 kod kampusa),
 • 5 pasarela (ulice Ive Andrića / Maksima Gorkog, Slobodana Jovanovića, Njegoševa, Rade Kondića i Stevana Prvovenčanog),
 • 4 pješačkih prelaza sa semaforima (Centar, Šargovac, Gornji Šeher i Vrbanja),
 • ~12 km saobraćajnica sa biciklističkim stazama,
 • 19 km pruge,
 • 4 zaštićenih prelaza preko pruge (Ramići, Zalužani, Incel i Vrbanja),
 • 3 željezničke stanice (Banjaluka, Vrbanja i Ramići),
 • 2 željeznička stajališta (Incel i Zalužani),
 • 1 aerodrom (Mahovljani) i
 • 1 heliodrom (Zalužani).

Mapa saobraćajnica sa 4 trake (2x2 ili 2+2).Mapa raskrsnica i pješačkih prelaza sa semaforima, kružnih tokova i petlji.Mapa nadvožnjaka, podvožnjaka, pasarela, pothodnika i vijadukata.Mapa biciklističkih staza.

 

·
Maks
Joined
·
8,930 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Planovi

Urbanistički zavod Republike Srpske, Urbanistički plan Banjaluke 2008-2020, nacrt plana, maj 2009. godine, strana 103

Kao prioritet u realizaciji osnovnog koncepta mreže treba da bude istaknuta izgradnja sljedećih saobraćajnica i to hronološkim redom kako su nabrojane:

 • Rekonstrukcija i proširenje ulice Ivana Gorana Kovačića
 • Rekonstrukcija i proširenje ulica Svetog Save, Vuka Karadžića i Ranka Šipke
 • Dovršetak istočnog tranzita
 • Izgradnja mosta u produžetku ulice Vase Pelagića i spoja sa produžetkom Bulevara cara Dušana
 • Dovršetak zapadnog tranzita
 • Produžetak sjevernog kraka Gundulićeve ulice do spoja sa istočnim tranzitom
 • Izgradnja novog mosta na mjestu postojećeg Zelenog mosta, kao i rekonstrukcija ulice Gavrila Principa do spoja sa istočnim tranzitom
Urbanistički zavod Republike Srpske, Urbanistički plan Banjaluke 2008-2020, nacrt plana, maj 2009. godine, strane 205-207

Ciljevi i zadaci u domenu saobraćaja su prije svega sljedeći:

 • Planirati i obezbjediti koridor moguće trase autoputa kroz gradsko područje Banjaluke, što bi predstavljalo osnov za izradu projektne i prateće studijske dokumentacije koja bi dala precizne odgovore na pitanja same trase autoputa i dinamike izgradnje.
 • Planirati obilazne puteve oko Banjaluke.
 • Planirati završetak i rekonstrukciju trase Zapadnog i Istočnog tranzita kao dijela magistralnih puteva M16 Gradiška – Banjaluka – Jajce i magistralnog puta M4 Prijedor – Banjaluka – Doboj, kao glavnih longitudinalnih pravaca kroz Banjaluku.
 • Završetak Prijedorske petlje kao najznačajnije veze Zapadnog i Istočnog tranzita.
 • Planirati spojeve tranzitnih pravaca i obilaznice na sjevernoj, centralnoj i južnoj tački grada, te povezati sa lokalnim putevima i ulicama, čime bi se povećala pristupačnost naselja u neposrednoj blizini.
 • Planirati koridor obilaznice sa istočne strane grada - obilaznica Česma.
 • Dogradnjom i rekonstrukcijom mreže omogućiti funkcionisanje primarnih transverzala, kao najkraćih veza istočnog i zapadnog tanzita, a tim i veze sa obilaznicama.
  • ulica Ilije Garašanina
  • ulice Ivana Gorana Kovačića, Braće Pišteljić
  • ulica Trive Amelice
  • ulice Ranka Šipke, Vuka Karadžića i Aleja svetog Save
  • ulica Bulevar cara Dušana, most u produžetku ulice Vase Pelagića, Mačvanska ulica i planirani produžetak Mačvanske ulice
  • ulica Radoje Domanovića, Zeleni most, Gavrila Principa.
 • Organizacijom ulične mreže potrebno je minimizirati putanje kretanja kroz centar, jer će se na taj način postići niz pozitivnih efekata, prvenstveno u pogledu rasterećenja centra grada.
 • Integracija Zapadnog i Istočnog tranzita u gradsku uličnu mrežu omogućavanjem spoja na ulicima na kojima za to postoji mogućnost u funkcionalnom smislu i to na način koji neće ugroziti funkcionisanje saobraćaja na ovim gradskim magistralama, vodeći računa o uslovima koji su propisani za saobraćajnice, te kategorije koji su definisane u ovom dokumentu. U ovom su trenutku priključci i na Zapadni i na Istočni tranzit svedeni na mali broj priključaka, što dovodi do bespotrebnih kruženja i opterećenja okolne saobraćajne mreže, a sa druge strane velikom broju objekata je omogućen direktan kolski prilaz sa ovih saobraćajnica, što u znatnoj mjeri utiče na ukupne kapacitete oba tranzita.
 • Saobraćajno opterećenje mreže ukazuje da će izgradnja novog mosta u produžetku ulice Vase Pelagića rasteretiti prije svega Gradski most, koji je najopterećeniji most danas u Banjaluci i da će istovremeno omogućiti kvalitetan kontakt sa centrom grada. Ulicu Vase Pelagića treba rekonstruisati, ali ne sa ciljem da ona postane tranzitna saobraćajnica i privuče izražene tokove vozila, već da sa odgovarajućim kapacitetom poveća pristupačnost centra grada sa istočne strane i da omogući efikasno pražnjenje centra, kao i postavljanje odgovarajuće linije javnog gradskog prevoza.
 • Planirati rekonstrukciju Zelenog mosta, čime bi se povećala protočnost cijelog poteza i na efikasan način bi se povezali južni i sjeverni dijelovi grada.
 • Humanizacija centra, izlazak Banjaluke na Vrbas, funkcionalna, a ne fiktivna podrška razvijanju nemotorizovanih putovanja i javnog prevoza, pravilno usmjeravanje i razvijanje pješačkih i biciklističkih tokova izgradnjom komunikacija, ali i pravilnim rasporedom ovog vida saobraćaja.
 • Razvijati sistem javnog gradskog i prigradskog putničkog prevoza na sistematski način uzimajući u obzir sve relevantne parametre koji su neophodni za sagledavanje cjelokupnog sadašnjeg i planiranog razvoja ovog vida prevoza i njegove uloge u savremenom evropskom gradu u kakav Banjaluka izrasta, imajući na umu proklamovani koncept održivog razvoja.
 • Očuvanje koridora postojeće željezničke pruge, kao i izgradnja novih kolosjeka.
 • Predvidjeti lokacije za terminale prigradskog saobraćaja, na takav način da centar grada i svi popratni sadržaji postanu u potpunosti pristupačni svim stanovnicima Banjaluke.
 • Parking prostore potrebno je pravilno rasporediti, kako po kapacitetima po obodu centra, tako i po tarifnom sistemu, izgraditi odgovarajuću mrežu parkirališta na obodu centra grada.
 • Prilikom izrade Regulacionog plana obala Vrbasa napraviti detaljnu analizu stanja mostova u Banjaluci i na osnovu toga napraviti plan rekonstrukcije i započeti aktivnosti na pripremi odgovarajuće projektne dokumentacije za izradu novih mostova.
 • Na cjelovit način pristupiti stvaranju elementarnih uslova za omogućavanje nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom uklanjanjem arhitektonskih barijera, podizanjem nivoa svijesti učesnika u saobraćaju za potrebe koje ta lica imaju i represivnim mjerama, kojima je potrebno spriječiti nepropisno parkiranje na trotoarima i drugim mjestima na kojima automobili predstavljaju neprolaznu barijeru za osobe sa invaliditetom.
Plan saobraćajne infrastrukture.

 

·
Maks
Joined
·
8,930 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Projekti, koje smo pratili

 • Izgradnja ulice Olimpijskih pobjednika
 • Rekonstrukcija Jevrejske ulice
 • Rekonstrukcija Srpske ulice
 • Rekonstrukcija bulevara cara Dušana
 • Rekonstrukcija ulice Jovana Dučića
 • Rekonstrukcija ulice Zdrave Korde
 • Izgradnja kružnog toka kod Gimnazije
 • Izgradnja kružnog toka kod MyWay-a
 • Izgradnja novog Incelovog mosta i proširenje pristupnih saobraćajnica
 • Izgradnja ulice Ilije Garašanina
 • Rekonstrukcija puta Trapisti - Krčmarice
 • Izgradnja pasarele na bulevaru Desanke Maksimović
 • Sanacija ulice u Dolcu

[Nastaviće se...]
 

·
Maks
Joined
·
8,930 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Projekti, koje ćemo pratiti

Planirano za 2011. godinu

 • Izgradnja kružnog toka na bulevaru kod Kulture,


  .
 • Izgradnja kružnog toka kod gradskog mosta (nije potvrđeno),


  .
 • Rekonstrukcija mosta u Karanovcu,


  .
 • Rekonstrukcija mosta u Zalužanima i


  .
 • Izgradnja biciklističkih staza na ~6 km saobraćajnica


[Nastaviće se...]
 

·
Maks
Joined
·
8,930 Posts
Discussion Starter · #13 ·
:bowtie:

Imas jos jedan pjesacki prelaz sa semaforom u Vrbanji, a i onaj u centru sto je oznacen nije to, jer je tu raskrsnica. (nije da zakeram, ali zbog tacnosti)
Naprotiv, hvala za uočenu grešku. ;) Ako ima još grešaka, slobodno prijavi(te). ;)

Podsjeti me gdje ima još jedan semafor u Vrbanji. Ja se mogu sjetiti samo ovog kod škole.

U centru sam potpuno zaboravio raskrsnicu kod Banskog, a na njeno mjesto stavio semafor kod opštine. :)
 

·
Banned
Joined
·
13,882 Posts
^^super video
Podsjeti me gdje ima još jedan semafor u Vrbanji. Ja se mogu sjetiti samo ovog kod škole.

U centru sam potpuno zaboravio raskrsnicu kod Banskog, a na njeno mjesto stavio semafor kod opštine. :)
Izvini,nisam vidio na karti zelenu tacku u Vrbanji da si oznacio, nekako se utopila:)
 

·
Registered
Joined
·
3,824 Posts
U mraku još 80 km gradskih ulica
...
- Postojeća rasvjeta biće rekonstruisana u Ulici Rade Vranješević, Muhameda Mehmedbašića, zatim u Cetinjskoj ulici, Ulici Sokolovac, te Ulici manjačkih ustanika - najavio je Milenko Šajić, portparol Administrativne službe, i dodao da će nova rasvjeta biti izgrađena oko dječjih igrališta, ali se još ne zna koja su to igrališta.
...

- Imajući u vidu finansijsku krizu i smanjenje budžeta, radićemo na tome da se rasvjeta gasi poslije ponoći - kazao je Šarić.(ovo se odnosi na seoska podrucja)
 

·
шабан
Joined
·
5 Posts

·
Registered
Joined
·
3,824 Posts
Обуства саобраћаја у ул. Васе Видовића

Од сутра, 16. фебруара до 16. марта ове године, у периоду од 08 до 18 часова, биће обустављен саобраћај у Улици Васе Видовића, на дијелу од Улице Ивана Горана Ковачића до Улице Тромеђе, због изградње дијела ул. Васе Видовића.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја биће постављена привремена саобраћајна сигнализација.
Извор
 

·
Registered
Joined
·
3,824 Posts
Више локалних и некатегорисаних путева добило ново рухо

Током прошле године, више локалних и некатегорисаних путева добило је ново рухо. Тако су реконструисани, модернизовани или одржавани сљедећи путни правци:

локални пут Десна Новоселија - Карановац - Бастаси,
Сладојевићи - Дујаковци,
Бојанићи - Крупа на Врбасу,
Пискавица - Кнежевићи,
Кола - Гајићи - Бојанићи - Ђурђевићи - Марјановићи - Дојчиновићи,
пут Доња Кола - Бања Лука - Чађавица (од школе према Матијашевићима),
Радусиновићи - Туцкешићи гробље Шибаревићи,
Суботица,
Мелина,
Велики Рачићи - Јовићи - Тодорићи,
Милаковићи, Грбићи - Мишићи - Штркићи,
Милошевића гробље до Горњих Кнежевића,
Рекавице 2 - Благојевићи - Саставци,
Бабићи - Шокчићи,
Шеве - лок. пут - Талићи,
Поткозарје - Каталине,
Магистарлни пут - Доњи Гајићи,
Стратинска - Пртије,
Агино Село - Рогозник,
Горња Пискавица - Шолаци,
Липова Долина,
Горњи Стојнићи - Верић Поље,
улица у Бронзаном Мајдану према новом насељу Брдо,
Гоњи Пиљагићи,
Радованчевићи,
путеви у Центру МЗ Пискавица,
Зрнићи,
Кесеровићи,
Барице - Грбићи,
Кременовићи - Борковићи,
Ладара - Гајићи - Голеши,
Радићи - Мелина,
пут за Пепиновиће у Центру МЗ Пискавица,
Грбићи - Рекавице 1,
Поткозарје - Јанковићи - Бранковац,
пут за Вишиће, Бањци и Стрике.

За радове на овим путним правцима Град је издвојио милион конвертибилних марака, а извело их је предузеће „Геокоп".

Из Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја најављују да ће грађевинска сезона започети радовима на путним правцима: пут за Дивљаке у МЗ Сарачица, пут Цвијићи - Сарачица, Мејакићи - Ђуричићи и радови на уређењу центра у МЗ Драгочај. За ове намјене предвиђена су средства у износу од 268.000 КМ.
Извор
 
1 - 20 of 7301 Posts
Top