SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
133,534 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Планирани проекти

Систем за фекална канализација за населено место Василево
Изградба на улица во с. Добрашинци, должина – 240 м.
Изградба на улица 1 во с. Василево, должина – 120 м.
Изградба на улица 2 во с. Василево, должина – 155 м.
Изградба на улица 3 во с. Василево, должина – 100 м.
Изградба на улица 1 во с. Висока Маала, должина – 30 м.
Изградба на улица 2 во с. Висока Маала, должина – 20 м.
Изградба на улица 3 во с. Висока Маала, должина – 50 м.
Изградба на улица 4 во с. Висока Маала, должина – 50 м.
Изградба на улица 1 во с. Пиперево, должина – 165 м.
Изградба на улица 2 во с. Пиперево, должина – 70 м.
Изградба на улица 3 во с Пиперево, должина – 70 м.
Изградба на улица во с Сушево, должина – 160 м.
Изградба на улица во с. Нова Маала до резервоар
Изградба на детска градинка во с. Ангелци
Набавка на специјално возило за собирање и транспорт на смет
Тековни проекти

Реконструкција на улица во Василево од пошта до црква
Реконструкција и ревитализација на локален пат Ново Владиевци – Сушево клучка со магистралниот пат А4 Струмица – Скопје па се до центарот на село Сушево
Асфалтирање на дел од локален пат Чанаклија – Нова Маала, 1700 м.
Изградба на улица во с. Добрашинци, должина – 420 м.

Изработка на основни проекти за:
– Реконструкција и ревитализација на локален пат од крстосница со пат према брана Турија до центар во с. Добрашинци
– Реконструкција и ревитализација на локален пат од центар на с. Добрашинци до центар на с. Нова Маала
– Улица во с. Сушево,
– Улица во с. Нова Маала кон гробиштата
– Улица во с. Пиперево од гробишта кон болница
– Партерно уредување на училишен двор во ООУ „Гоце Делчев“, Василево
– Партерно уредување на училишен двор во ООУ „Гоце Делчев“, ПУ с. Ангелци
– Повеќенаменско игралиште во с. Висока Маала,
link
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top