Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 43 Posts

·
Registered
Joined
·
1,943 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Прошлым летом путешествовал по Днестровскому Каньйону, что на юге Тернопольской области Украины, сплавляясь на катамаранах по реке Днестр.
Днестр - одна из крупнейших рек Украины, площадь бассейна составляет 72100 км2, длина – 1362 км. Днестр течёт с северо-запада на юго-восток в границах Украины и Молдовы и впадает в Черное мореПанорама местности около с.Одаев


Остатки раковецкой крепости около с. Раковец
Вечер
Плывем дальше
Местные жители добывают камни со дна реки
В каньйоне любят летать паропланеристы


Вид с Красной горы около с. Горыгляды


Девочки из села Униж
 

·
Curly-headed
Joined
·
2,245 Posts
Дякую, за фото. Рідні місця.
Правда, треба було згадати і Івано-Франківську область, бо багато перелічених населених пунктів саме прикарпатські;)
В Нижниві від моста починали сплав? звідти в 10 км моє село...
Дністер чудовий, останній тиждень омілів, трішки не зручно для сплаву, течії нема, зате з погодою вам повезло!
 

·
Registered
Joined
·
1,943 Posts
Discussion Starter · #4 ·
 Íèæíèâ³ â³ä ìîñòà ïî÷èíàëè ñïëàâ? çâ³äòè â 10 êì ìîº ñåëî...!
ͳ òðîøêè âèùå â³ä ð³êè Çîëîòà Ëèïà


Äí³ñòåð ÷óäîâèé, îñòàíí³é òèæäåíü îì³ë³â, òð³øêè íå çðó÷íî äëÿ ñïëàâó, òå÷³¿ íåìà, çàòå ç ïîãîäîþ âàì ïîâåçëî!
Öå òî÷íî, íàì äóæå ñïîäîáàëîñü

Äÿêóþ, çà ôîòî. гäí³ ì³ñöÿ.
Ïðàâäà, òðåáà áóëî çãàäàòè ³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó îáëàñòü, áî áàãàòî ïåðåë³÷åíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ñàìå ïðèêàðïàòñüê³;)!
Íåìຠçà ùî =)
Òàê, òàê âèáà÷, çàáóâ ùî òàì º ùå ³ ²âàíî-Ôðàíê³âùèíè øìàòî÷îê =)
 

·
Curly-headed
Joined
·
2,245 Posts
^^ оооо... Від Золотої Липи, то взагалі в 3 км від мого села, воно якраз на Золотій Липі розташоване))
бачу що на шостій фото скала поблизу гирла Золотої Липи:)
ех, рідні місця))
 

·
Registered
Joined
·
1,943 Posts
Discussion Starter · #7 ·
^^ îîîî... ³ä Çîëîòî¿ Ëèïè, òî âçàãàë³ â 3 êì â³ä ìîãî ñåëà, âîíî ÿêðàç íà Çîëîò³é Ëèï³ ðîçòàøîâàíå))
áà÷ó ùî íà øîñò³é ôîòî ñêàëà ïîáëèçó ãèðëà Çîëîòî¿ Ëèïè:)
åõ, ð³äí³ ì³ñöÿ))
Ìè ïðî¿çæàëè ïîâç ÿêåñü ñåëî á³ëÿ Çîëîòî¿ Ëèïè, ìîæëèâî òî ÿ â òâîºì³ ñåë³ ÿêðàç ÿáëóêà êðàâ ç äåðåâ =)))

Óñ³ ñâ³òëèíè ãàðí³, àëå öÿ íàéãàðí³øà! Äÿêóþ çà çâ³ò :)
Áóäü ëàñêà =)
Àëå ÿê íà ìåíå âñ³ ôîòêè ëàæà ïîâíà.. åõ õî÷ó îá'ºêòèâ÷èê íîâåíüêèé...
 

·
Curly-headed
Joined
·
2,245 Posts
^^ ггг
та моє село в глибині, тай дорога там не ахті, я б сказав навіть навпаки))
то мабуть в селі Липа, що якраз біля Дністра і на Золотій Липі))
 

·
Banned
Joined
·
28,983 Posts
Дуже гарна природа, місцевість... дякую
 

·
Banned
Joined
·
6,883 Posts
Просто шикарные места! Какая природа восхитительная!
 

·
Registered
Joined
·
3,207 Posts
Да природа Днестра просто шикарная, возле Новоднестровска в Сокирянском районе глубина Днестра около 50 метров , а возле самой ГЕС 70 метров. Знакомые рассказывали что водолазы с електростанции когда чистят дно находят сомов по 300 кг. весом которые лежат на дне как бревна даже не плавают уже
 

·
Registered
Joined
·
3,472 Posts
Та ладно, сом - 300 кг думаю шо перебор)) сколько ж он метров в длину то??
В Могилев-Подольськом я лично видел с моста сома, который выпригивал из воды чуть ли не как дельфин)) То метра два с половиной точно было)) Но думаю килограм 60-70 може он весил бы, не более...
 

·
Registered
Joined
·
3,207 Posts
Та ладно, сом - 300 кг думаю шо перебор)) сколько ж он метров в длину то??
В Могилев-Подольськом я лично видел с моста сома, который выпригивал из воды чуть ли не как дельфин)) То метра два с половиной точно было)) Но думаю килограм 60-70 може он весил бы, не более...
Есть сомы которые едва помещались на кузов ГАЗ 53 , а хвост свисал. Они абсолютно не вкусные , очень старые и по-сути даже не плавают. Эти сома просто лежат на дне. Сокинянщина отчасти моя малая родина , я там бываю так вот в Новоднестровске говорил с знакомыми водолазами , которые рассказывали что на дне крупного сома можно перепутать с со стволом старого дерева:nuts:
 
1 - 20 of 43 Posts
Top