SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
2,269 Posts
Divci -

Магико said:
Аеродором у Дивцима, покрај Ваљева.. Од њега остали само дугмићи, чак нисам ни знао да је то икад и било тако, и дан данас је ту "аеродром" за једрилице, па сам мислио да је одувек тако, кад оно, међутим..

 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top