SkyscraperCity Forum banner

Как да направим красив град

2788 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Tapestries
Намерих едно много интересно видео, "Как да направим красив град".


май някой ще направи Български субтитри?


И какво мислите за това видео?
  • Like
Reactions: 4
1 - 3 of 3 Posts
И какво мислите за това видео?
Че трябва градовете ни да се развиват от интелигентни хора с желание да ги направят уютни и спокойни, а не да клякат пред всеки един с пачка в ръката или управляващия държавата.
  • Like
Reactions: 1
От това което знам, гледайки градски архитекти и слушайки какво казват, пътната инфраструктура е съвършенно важна. Ако пътищата по градовете се правят с нула замисъл, нещата стават много по-сложни в дългосрочен план. Около пътища се строи, движи и развива. Когато всичко е ясно определено от пътищата, нещата стават по-ефикасно като при една скица.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top