SkyscraperCity Forum banner

Книга за транспортно планиране в града

1615 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  Mitko_Varna
Има една много хубава книга от Вукан Вучик (транспортен експерт)Книга доста голяма (400 страници), заради това подготвих кратка версия на тази книга (73 страници) на руски език, взех най-важното.


За съжаление на Български език няма нито една книга или подробна статия за транспортно планиране в града (поне не мога да намеря).

Имам идея да поправя това положение. За да мога всеки кмет или друг човек който отговорен за транспортна политика в града да стане малко по-образован по този вопрос.


Ако имате възможност, можете да преведе някаква малката част (версия за превод):
https://docs.google.com/document/d/1g7x6hKj8tKLq-6beWWqDYtqPXbDLJqYrRvBbBIrJXXg/edit


Тук можете да намерите версия за четене:
https://docs.google.com/document/d/10a2raPPTASQmHKI7uWU-SIzk9J11ZlcV2zs8Ymm9964/edit
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 4 of 4 Posts
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top