SkyscraperCity banner

1 - 20 of 80 Posts

·
Registered
Joined
·
124,849 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Во Македонија распределени се три рељефни единици:

- Западна Македонија
- Централната или Вардарска долина и
- Источна Македонија.

Западниот дел е млада гора Шар-Пинд планините изградена од шкрилци палеозојски и мезозојски варовници (Баба, Сара Кораб, Јакупица, Nidža). Помеѓу планините се длабоки долини Дрим и повеќе планински долина:

Полог
Дебарска котлина
Охридска котлина
Prespanska котлина
Пелагонија

Полошкиа и Преспанска долината се воделе.

Централниот дел, или Вардарска долина е во тектонска смисла нестабилна област полни езерото и реката нанос. Седименти кои произлегуваат од палеозојски (шкрилци) и мезозојски и трето. Таму е серија на базени, меѓусебно поврзани клисури (порти):

Скопската котлина
Велеска котлина
Тиквешка котлина
Гевгелијска котлина

Источна Македонија е пониска од западната. Покрива источниот притоки на реката Вардар се наоѓа на надморска височина од околу 250 метри, а биле создадени од ерозија на еолски седименти на неогено. Е опкружен со алпски појас. На исток, тоа Осоговски планини Влахина планините Плачковица, Огражден, и на запад од Источна Македонија се Кожув, Козјак Дрен планини и Јакупица.

Осамени височини биле изградени од гранит, шкрилци и кристални магматити. Меѓу нив лежи долината исполнета со трето езерски седименти:

Малешевска котлина
Струмичка котлина
Кумановска котлина
Овче Поле
 

·
Registered
Joined
·
124,849 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Овче Поле е котлина и област во средишниот дел на Македонија, источно (од левата страна) на реката Вардар. Во најголем дел Овчеполието влегува во состав на општините Свети Николе и Лозово.

Теренот на котлината е главно рамничарски, со благи заридести делови во северниот и средишниот дел. Низ Овчеполието минува доста фреквентниот и важен магистрален пат Велес - Штип. На северо - запад Овче Поле е оградено со ниската планина Градиштанска Планина (861 м.), а на северо - исток со Манговица (741 м.). Помеѓу овие две ниски планини се наоѓа превојот Караула преку кој минува регионалниот пат Свети Николе - Куманово. На југ Овче Поле е заградено од ниските ридови Богословец (755 метри) и Иланџа (664 метри) кои го одделуваат Овчеполието од долината и долното течение на реката Брегалница наречено Слан Дол. Кон исток и запад Овче Поле е отворено кон Велешката и Штипската котлина. Централно и најголемо населено место во Овче Поле е градот Свети Николе.

Овчеполската котлина се одликува со топли лета, со умерено ладни зими, со повремени екстремно ниски и високи температури, зголемено екстремно температурно колебање и со потопла есен од пролет.

Овче Поле е земјоделски развиена котлина и е втора по големина житница во Македонија, веднаш по Пелагонија. Од житните култури покрај пченицата најмногу се одгледува и јачмен, 'рж, овес, просо и пченка (во помали количини). Голема е застапанеоста на индустриските култури како што се сончогледот (Овче Поле е еден од најголемите производители на сончоглед), луцерката, детелината и крмната пченка поради тоа што сточарството во Овчеполието е многу развиено, а порано во голема мера се одгледувале и памук, афион, коноп и лен. Покрај полјоделството, во Овче Поле многу развиено е и сточарството. Преку зимскиот период голем број на стада овци презимуваат во Овче Поле, а населението одгледува и крави, волови , бикови и друг вид на крупен добиток, кој во посиромашните села се користи и за обработка (орање) на земјиштето. Во Овче Поле истотака е застапено и живинарството.

Според истражувања вршени во педесетите години на ХХ век, кои се актуелизирани и денес во средишниот дел на котлината се пронајдени извори на нафта и природен гас. Истражувањата треба да утврдат дали има доволна количина на залихи на нафта и природен гас, за да може тие да се експлоатираат.

Од индустријата во Овче Поле најразвиена е прехрамбената. На територијата на Овче Поле постојат голем број на приватни рафинерии за масло за јадење (поради големите површини засеани со сончоглед), млекарници, месната индустрика МИК од Свети Николе, а работат и повеќе земјоделски стопанства кои денес се приватизирани од некогашните гиганти ЗИК „Овче Поле“ и „Џумајлија“.

Името на Овче Поле, се претпоставува дека потекнува поради големиот број на стада со овци кои тука се одгледувани од населението и кои презимуваат во котлината во зимскиот период. Иако името е добиено далеку во минатото, тоа и денес не го загубило своето основно значење бидејќи во Овче Поле сѐ уште се одгледуваат и презимуваат голем број на стада овци.

Етнологија

Овче Поле е посебна етногеографска целина во Македонија. Познати се машката и женската носија од Овче Поле, а позната е и влашката носија од овчеполските села. Во Овчеполието се познати и посебната архитектура на куќите, изработката на ќилимите (познатите ткаени ќилими од с.Делисинци, кои ги има во Музејот на Македонија), а задржани се и многу обичаи кои се и екранизирани. Најпознати се обичаите за Бадник и Божик, при орање и сеење на жито итн. Од Овче Поле се собрани и голем број на народни приказни, песни, легенди и преданија. 
1 - 20 of 80 Posts
Top