SkyscraperCity banner
1 - 20 of 102 Posts

·
Старий М
Joined
·
5,285 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Kramatorsk/Краматорськ
(Pictures from various time periods)

Map

Circa 1900-1960

Circa 1960-1993Circa 1993-2003Circa 2003-Present

 

·
:::::україн&#1
Joined
·
524 Posts
baaaaaaaaah, i see too much Lenin these days...
 

·
Banned
Joined
·
29,118 Posts
:uh:
 

·
Старий М
Joined
·
5,285 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Ну ничего себе! Тут про моё родное село был thread, а я и не знал! Хорошо шо хоть случайно нашёл. Павло, спасибо, но откуда интерес к моему захудалому городу?
Просто лазив по сайтах міст cхідної України :)
 

·
Banned
Joined
·
29,118 Posts
Чому село, нормальне містечко. Імпозантний будинок :) виглядає краще за державний парламент Багамської республіки.
 

·
Moderator
Joined
·
5,937 Posts
Чому село, нормальне містечко. Імпозантний будинок :) виглядає краще за державний парламент Багамської республіки.
Это дворец культуры крупнейшего в Украине машиностроительного завода НКМЗ.
Спасибо за коплимент моему городу. Краматорск не на много больше тех Багамских островов: 210 против 300 тысяч.

В следущий раз принесу свои фото.
 

·
Moderator
Joined
·
5,937 Posts
Âèäû ñ òåëåâûøêè

êàê ÿ çàëàçèë íà òåëåâûøêó

Ðåøèë ñîâåðøèòü ýêñòðåìàëüíûé ïîñòóïîê è çàáðàòüñÿ íà âûñî÷àéøåå (êðîìå òðóá) ñîîðóæåíèå ìîåãî ãîðîäà - 76-ìåòðîâóþ òåëåâûøêó. Ïðèñìîòðåâøèñü, ðåøèë ëåçòü òóäà ðàíî óòðîì, êîãäà äåæóðíûå òàì ñïÿò. Îõðàíû íåò íèêàêîé, äàæå ñîáàêè. Øîá îñâîáîäèòü ðóêè ôîòîàïïàðàò ïðèöåïèë íà ïîÿñ ñçàäè. Íàäî ïðèçíàòü, âîñõîæäåíèå íà òàêóþ âûñîòó ïî ëåñòíèöå óòîìèòåëüíî. Æàëêî ôîòîãðàôèè ïîëó÷èëèñü íå î÷åíü, ïîòîìó øî ñîëíöå òîëüêî âñòàâàëî è áûëî ïàñìóðíî.
Øîá íàãëÿäíåé áûëî, ÿ "ñêëåèë" ôîòîãðàôèè â ïàíîðàìó.Ïîñåðåäèíå ýòîé ïàíîðàìû - öåíòð ãîðîäà.Ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ñòîðîíà ãîðîäà. Ðàéîí ìíîãîýòàæåê âäàëè íàçûâàåòñÿ Ëàçóðíûé, íî â íàðîäå åãî íàçûâàþò ×åðíîáûëü.Ïîñåðåäèíå ôîòî - ñàìûé äëèííûé äîì ãîðîäà, íàçûâàåìûé Êèòàéñêîé ñòåíîé.Âèä ñàìîé òåëåâûøêè ñ çåìëè.À ýòî å¸ âèä ñ êðûøè Êèòàéñêîé ñòåíû.
 

·
Registered
Joined
·
967 Posts
I like this kind of pictures, they give an idea of how people lived in old times, I find this picture in particular very interesting:

 

·
У Борщин
Joined
·
1,204 Posts
^^ By the way, did anyone notice that wherever there are Ukrainians, we build a church...:)
That's what they say over here... When the Ukrainians arrived, they found their land... then built a church and their homes. :lol: Lots of little churches all over the place.
 

·
Moderator
Joined
·
5,937 Posts
у меня самое большое собрание никому не нужных фотографий Краматорска. Но тут хто-нибудь может и посмотрит парочку из сотен :(


самая главная достопримечательность и самое красивое здание города - Дворец культуры и техники моего завода НКМЗ


оригинальное здание-клин


старое кладбище Соцгорода и район «Чернобыль» (народное название района Лазурный)
 

·
Banned
Joined
·
29,118 Posts
На другій фотці видно новий будинок ЦУМ, а ти кажеш що нічого не будують, давай відкривай тред у "регіонах" і розповідай нам про ваше будівництво та проекти там :)
 

·
Moderator
Joined
·
5,937 Posts

~

второе фото тоже не первой свежести

Ни хера городского сейчас не строят. Кроме этого 4-этажного "плоского утюга" и достроенной как пятиэтажка брошенной девятиэтажки, супермаркетов и частных особняков ничего не строят.
Только недалеко от моего дома шо-то буровят


ноябрь 2007
 

·
white Ukrainian pig
Joined
·
3,754 Posts
Только недалеко от моего дома шо-то буровят

ноябрь 2007
Ну чего-ты, а там вроде справа по проспекту открыли недавно "Сельпо" и "АТБ", а ты говоришь ничего не строят.:eek:hno:
 

·
Moderator
Joined
·
5,937 Posts
а там вроде справа по проспекту открыли недавно "Сельпо" и "АТБ", а ты говоришь ничего не строят.:eek:hno:
Это ты, скорей всего, ехал через Краматорск на север по трассе Славянск-Мариуполь и видел открытые и строящиеся супермаркеты справа?
 

·
white Ukrainian pig
Joined
·
3,754 Posts
Это ты, скорей всего, ехал через Краматорск с севера на юг по трассе Славянск-Мариуполь и видел открытые и строящиеся супермаркеты справа?
Да нет, то автосалоны, а это на проспекте не помню кого, может быть и Краматорском, (это выше ЦУМа, а потом направо поворачивать по проспекту), и там 2 новых супермаркета один недалеко от второго.:eek:hno:
 

·
Banned
Joined
·
29,118 Posts
Шо Артьомка, погано власне місто знаєш? :)
 

·
white Ukrainian pig
Joined
·
3,754 Posts
Пять человек госпитализированы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Газель», следовавшего по маршруту «Славянск -Донецк» с 25 пассажирами, и легкового автомобиля «OPEL-Astra» в Краматорске в четверг, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Донецкой области.
Вследствие удара микроавтобус «Газель» оказался на трамвайной колее, было остановлено движение трамвая. Личным составом Главного управления МЧС в Донецкой области проводились работы по извлечению пострадавших из автобуса. Место ДТП было окружено, угрозы утечки газа из автобуса не было. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Как отмечается в сообщении, всего за первичной медицинской помощью после происшествия обратились 18 человек, из них пятеро – госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.


http://ostro.org/shownews_ks.php?id=46226&lang=ru
:bash:
 

·
Banned
Joined
·
29,118 Posts
:eek:hno:

Зачем это сюда?
 

·
Старий М
Joined
·
5,285 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Та це приклад що вiдбувається коли люди купляють права i не вмiють їздити.
 
1 - 20 of 102 Posts
Top