SkyscraperCity banner

1 - 20 of 255 Posts

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Inspirisan sličnom beogradskom temom, rekoh da se i mi malo informišemo o gradskim inspekcijama, naoštrimo pero, pa pustimo po koju prijavu :)

Uskoro ubacujem podatke o inspekcijama koje sam našao, a onda da probamo svi zajedno da ih "napadnemo"!

Наведене инспекције административно припадају нечему што се зове Нишки управни округ (ја уопште нисам знао да таква административна јединица уопште постоји), а налази се (а ту су и све инспекције) на овој адреси:
адреса: ул. Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор, 3. спрат канцеларија 1, 18000 Ниш, Република Србија
е-пошта: [email protected] (брзо одговарају на мејлове, али увек кажу да нису надлежни)
Телефон: 018 523 434; 523 154
Факс: 018 523 742
Начелник: др Александар Цветковић

Списак инспекција следи:

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Саша Драгановић - Републички инспектор за путеве, Одељење за инспекцијске послове државних путева
Контакт: канцеларија број 6, 018 581-703; 526-748, [email protected]
Територијална надлежност: Нишавски, Пиротски и Топлички округ
Опис послова: Одељење за инспекцијске послове државних путева обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка; подношење пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења; учешће у раду стручног савета, обављање и других послова из делокруга Одељења.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Драгутин Летић - Републички инспектор за саобраћај
Контакт: канцеларија број 52, 018 526 308, [email protected]
Територијална надлежност: Нишавски и Пиротски округ
Опис послова: Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта; предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења; обављање и других послова из делокруга Одељења.

УРБАНИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Тања Обрадовић - Руководилац Групе републичке урбанистичке инспекције Ниш, Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове урбанизма, Група републичке урбанистичке инспекције Ниш
Контакт: канцеларија број:5, 018 523 473, [email protected]
Територијална надлежност: Пчињски, Јабланички, Топлички округ и град Ниш
Опис послова:
 • Поступање у складу са правима и дужностима као и овлашћењима у складу са чланом 173. и 174. Закона о планирању и изградњи.
 • Руководи и планира рад Групе,пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи итд.
Предраг Михајловић - Републички урбанистички инспектор, Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове урбанизма, Група републичке урбанистичке инспекције Ниш
Контакт: канцеларија број 5а, 018 505 160, [email protected]
Територијална надлежност: Расински,Пиротски,Нишавски (без града Ниша)
Опис послова: Поступање у складу са правима и дужностима као и овлашћењима у складу са чланом 173. и 174. Закона о планирању и изградњи.

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Драган Ђорђевић - Републички грађевински инспектор, руководилац групе, Одељење грађевинске инспекција, Група републичке грађевинске инспекције Ниш
Контакт: канцеларија број 5, 018 523 473, [email protected]
Територијална надлежност: Град Ниш, Зајечарски,Пчињски-општине и Поморавски округ
Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; учествује у изради плана и извештаја о раду Групе; обавља сложеније инспекцијске надзоре у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе; организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима у органима општинске и градске управе и аутономне покрајине; доноси решења и закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање привредног преступа и кривичне пријаве; поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Драган Митић - републички грађевински инспектор, Одељење грађевинске инспекција, Група републичке грађевинске инспекције Ниш
Контакт: канцеларија број 5а, 018 505 160, [email protected]
Територијална надлежност: Ниш општине, Топлички,Пиротски и Јабланички, Пчињски-град округ
Опис послова: Обавља инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; врши непосредни инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; остварује непосредан надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом и употребом објеката за које издају грађевинску дозволу, издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа, као и за вршење поверених послова, и контролише њихово извршавање; организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу; тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора; поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; доноси решења и закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање привредног преступа, подноси кривичне пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

Јадранка Лазић - Републички инспектор за заштиту животне срединеу области интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине, Самостални саветник, Сектор инспекције за заштиту животне средине, Одељење за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења
Контакт: Канцеларија број: 8, ја[email protected], Телефон у канц. 018 505 141, Моб. 062 88 66 975
Територијална надлежност: Пчињски, Јабланички, Нишавски, Пиротски и Топлички управни округ.
Опис послова: врши инспекцијски преглед у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине, заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и из других области заштите животне средине; учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе; предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;

Љиљана Стојановић - Републички инспектор – координатор за заштиту животне средине у области управљања отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом, Самостални саветник, Сектор инспекције за заштиту животне средине, Одељење за контролу поступања са отпадом и поступања са амбалажом и амбалажним отпадом
Контакт: Канцеларија број: 12, [email protected], Телефон у канц. 018 505 132, Моб. 062 88 66 974
Територијална надлежност: Нишавски и Топлички управни округ.
Опис послова: врши сложеније редовне, ванредне и контролне инспекцијске прегледе и координира инспекцијске прегледе у области поступања са опасним отпадом, посебним токовима отпада; обавља сложеније инспекцијске прегледе у области утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности поступања отпадом, и у области утврђивања испуњености услова за доделу подстицајних средстава; обавља сложенији инспекцијски надзор ради контроле оператера који врше управљање амбалажним отпадом, контролу испуњености услова за стављање амбалаже у промет, контролу поступања са амбалажом у коју су смештене хемикалије; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе у области управљања отпадом и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; обавља инспекцијски надзор прекограничног кретања отпада, и инспекцијски надзор примене и спровођења Базелске конвенције; иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који поступају са отпадом; иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који управљају амбалажним отпадом; доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;

Сви подаци преузети са сајта Нишавског управног округа.

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Адреса: 18000 Ниш, улица Катићева број 29
Телефон: 018/415-02-01
Факс: 018/415-02-41
Е-пошта: [email protected] (на мејлове одговарају, мада не увек. Реаговали су до сада на пријаве преко мејла)
Начелник: Љиљана Стојић
Заменик начелника: Игор Џонић
Шеф П.О.Ј „Исток“: Иван Вељковић
Шеф П.О.Ј „Запад“: Милан Ђорђевић

Послови Комуналне полиције обављју се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда у областима:

 • Одржавања комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
 • Вршења контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
 • Остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
 • Заштите животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
 • Подршке спровођењу прописа којим се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града;
 • Учешћа у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода;
 • Контроле уклањања снега и леда;
 • Контроле спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
 • Контроле одржавања зоохигијене и држање и заштита домаћих и егзотичних животиња на територији града;
 • Обезбеђивања поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
 • Обезбеђивања услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
 • Обезбеђивања поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
ОПШТИНСКЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (није исто што и комунална полиција - инспекција има више ингеренције)

Комунална инспекција ГО Медијана
Шеф инспекције: Саша Маркишић
Улица Париске комуне б.б. 18000 Ниш
Телефон: 018/532‐992
Факс: 018/237‐886
Е-пошта: [email protected] (одговарају на мејлове, али мејлови стижу у spam фолдер!)

Комунална инспекција ГО Палилула
Улица Бранка Радичевића број 1, 18000 Ниш
Телефон: 018/290‐608, 018/290‐600
Факс: 018/290‐604
E‐пошта: [email protected]

Комунална инспекција ГО Пантелеј
Улица Гутенбергова број 4, 18103 Ниш
Телефон: 018/201‐260, 018/201‐261
Факс: 018/201‐281
E‐пошта: [email protected]

Комунална инспекција ГО Црвени крст
Булевар 12. фебруара број 89, 18000 Ниш
Телефон: 018/583‐700, 018/583‐600
Факс: 018/582‐224
E‐пошта: [email protected]

Комунална инспекција ГО Нишка бања
Улица Синђелићева број 3, 18205 Нишка бања
Телефон: 018/4548‐108, 018/4548‐130
Факс: 018/4548‐629
E‐пошта: [email protected]

Prijava komunalnih problema preko sajta JKP Medijana - kliknuti ovde.

Prijava problema sa uličnim osvetljenjem: [email protected]

Prijava problema na teritoriji opštine Medijana: kliknuti ovde
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #2 (Edited)
Пример пријаве

КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Поштовани,


Обраћам вам се са захтевом да реагујете у вези са паркирањем на зеленим површинама на територији општине Медијана.
Молим вас да се наложи померање аутомобила и њихово паркирање тако да не угрожавају травњаке.
Фотографија у прилогуПодсећам да вас ЗУП обавезује да пријаву решите у законском року од 60 дана да на исту писменим путем одговорите.


Подносилац

Име презиме

контакт телефон

адреса подносиоца

потпис подносиоца
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #3 (Edited)
Који је смисао ове теме?

Да су све горенаведене службе ултра-ефикасне, да брзо одговарају на мејлове, да реагују експресно по свакој пријави грађана, ова тема би била апсолутно непотребна. Ипак, сви знамо да је ситуација управо супротна - да морамо да их зовемо, вучемо за рукав, по неколико пута подсећамо и тек онда можда добијемо неко реакцију.

Имајући то у виду, треба да прихватимо да ће многи од њих да се праве луди, да нас игноришу, да избегавају да раде, да се проглашавају ненадлежнима. Стога, на овој теми треба да размењујемо искуства међу собом, учимо једни од других и помажемо једни друге, како бисмо што лакше успели наведене службе да натерамо да раде :)

Ако нас једном одбију или се прогласе ненадлежним, то не значи да је ту крај посла - идеш даље, гањаш их опет, или јуриш неку другу службу. Или, питаш овде за савет.
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #5
Izvinjavam se svima što sam ga malo odužio sa ovom temom, sve neke obaveze, pa nikako da stignem da završim sve.

Elem, da objasnim svoje motive: ovaj forum okuplja ljude koje interesuje Grad Niš i koji brinu o njegovom razvoju, a tako i o njegovim problemima. Imajući to u vidu, zašto da ne probamo malo da se opravimo na neku akciju, umesto što ćemo samo da kukamo kako ovo ili ono ne valja, ovo je polomljeno, a ono pokvareno?

Pozivam sve članove da iznesu ideje o dopisima koje bismo mogli da šaljemo inspekcijama, kao i komunalcima. Bilo šta što smatrate problematičnim, tipa deponija koja treba da se očisti, nepropisno parkiranje, itd.

Pošto sam ja pokrenuo temu, preuzeću na sebe da te prve dopise napišem i pošaljem poštom, samo da se prvo dogovorimo šta će to biti.

Izvolite, čekam!

Što se mojih ideja tiče, imam dve samo za početak - jedna je ova oko parkinga preko puta parka Svetog Save, gde parkiraju na travi, a druga je možda za saobraćajnu inspekciju, jer linije za kolovozne trake ovde nisu dobro obeležene, jer krajnja desna traka (u smeru prema gradu) nema gde da ide, a trebalo bi da obe trake skreću levo (kao što je to rešeno kod gradske bolnice recimo)
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #7
Odlična ideja, samo nisam siguran kome uputiti zahtev?
Ovo mi više liči kao nešto za Direkciju za izgradnju grada.

P. S. Poslao sam pitanje Direkciji, da vidim prvo da li će oni time da se pozabave.
 

·
Registered
Joined
·
974 Posts
Super ideja. :)
Prvo sto meni pada na pamet su ulicni prodavci vikendom oko tvrdjave.
Onda one dve-tri trafike ispred tvrdjavskog mosta koje svako vece pljackaju srednjoskolce i studente a ne izdaju 10 racuna za celo vece, ne znam ni ko je izdao dozvolu da mogu tako da zatvaraju prolaz pesacima koji idu ka irish pub-u.
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #10
Ja sam mislio da se držimo pre svega urbanističkih problema, tj. onoga što ovaj forum prevashodno pokriva.
 

·
Registered
Joined
·
413 Posts
Imam ja par slika o autobuskim stajalistima koje sam sakupljao za dopis koji nisam znao kako da sastavim. :dunno:

Prelepljene table. Cak sam primetio da na stanici kod Crvenog pevca staje autobus broj 21, a da to ne pise na tabli.


Stajaliste preko puta gimnazije "Bora Stankovic" je iskrivljeno kao i reklama. A na prostoru susednog stajalista, koje je sklonjeno nakon sto je pokoseno od strane autobusa (ja mislim da tako bese), su samo zalivene rupe i nije postavljeno novo.


Evo i stajalista kod spomenika Cele Kula na Trosarini. Ovaj beton kod sahte bi mogao biti lepo zaliven da bude ravno. Da se postave nove kante koje su prakticnije (kod ovih djubretari skupe samo sa vrha malo nesto). Klupice skroz propale, jedina mogucnost sedenja je na naslonu. I mogli bi da spoje krovove stajalista, ovo je nezgodno kad pada kisa.I jos ovo. Kad je kopano za neke cevke rasturen je ovaj ivicnjak, on se vremenom sve vise raspada i ruzno je. Inace ovo je u Durlanu kod osnovne skole "Cegar".

 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #13
@Mitke super ideje, a šta misliš, koje inspekcije da ciljam? Mislim da mi je to najveći problem - napisaću lako, samo ne znam kome da šaljem.
 

·
Registered
Joined
·
413 Posts
@Mitke super ideje, a šta misliš, koje inspekcije da ciljam? Mislim da mi je to najveći problem - napisaću lako, samo ne znam kome da šaljem.
Ja sam za stajalista hteo da se obratim JKP DIREKCIJI za javni prevoz gradjana Nisa. A ovaj ivicnjak, direkciji za izgradnju ili upravljacima puta ili ne znam :dunno:

Evo gledam ovaj tvoj spisak. Za stajalista urbanistickoj, ekoloskoj i komunalcima, a za ivicnjak inspekciji za puteve i bezbednost saobracaja. Ono ako smo pogresili valjda ce nas uputiti gde treba
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #15
OK, ima smisla. Aj probaću za vikend da sastavim nešto, pa da šaljem naredne nedelje.
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #16
OK, ima smisla. Aj probaću za vikend da sastavim nešto, pa da šaljem naredne nedelje.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Prijavite sve komunalnoj inspekciji

Postovani

Obracam vam se sa zahtjevom da reagujete u vezi oSTecenih i nedostajucih ivicnjaka na durlanu kod skole te i te adresa ta ita .Fotografija u prilogu .
MOLIM da se ugrade ivicnjaci koji nedostaju i da se osteceni zamjene novim .Kako ne bi doslo do daljeg propadanja ulice i povredjivanja gradjana .
Podsjecam da vas Zup obavezuje da odgovorite u zakonskom roku od 60 dana i da na prijavu pismenim putem odgovorite
podnosilac ime prezine
adresa kontakt telefon
svojerucni potpis
preda se na pisarnici da zavedu u 2 primjerka jedan njima jedan vama i to bi bio model neki za pocetak
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #18
Već sam postovao primer prijave, skroluj gore.
Jel mora lično da se preda? Valjda može poštom da se pošalje.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Nisam vidio da si editovao post sper trebalo bi da moze i postom ali onda previse dugo traje .
Trebalo bi da u zgradi gradske uprave postoji salter za primanje podesaka gdje se isti zavode i razvrszavsju i prosledjuju kom inspektorima .
Pronjuskaj po sajtu grada ili se radpitaj u zgradi gradske uprave ili jos najbolje telefonom pitaj sta kako kuda
 

·
Registered
Joined
·
2,024 Posts
Discussion Starter #20 (Edited)
Hvala na savetima.
Pa, verovatno ćemo na početku ići po principu preko-preče-naokolo-bliže, ali ćemo valjda da se uhodamo vremenom :)

P. S. Evo sad sam malo razmislio, pazi ovo: sve inspekcije su u okviru ovog Nišavskog upravnog okruga, koji uopšte nije na istoj adresi gde i gradska uprava, tako da kapiram da treba verovatno kod ovih prvih da se nosi (ako bi se nosilo).
 
1 - 20 of 255 Posts
Top