SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
2,592 Posts
Штанд за промоција на традиционални прозводи на автопатот кај Неготино
Штанд за продажба на локални производи ќе отвори денеска локалната акциска група „Тиквешка винска долина“ во близина на автопатот Е-75, на влезот од Неготино.

Штандот ќе функционира во текот на летните месеци и треба да придонесе за зголемена продажба и видливост на локалните производи од регионот пред домашните и странските туристи кои транзитираат по автопатот.

„Тиквешка винска долина“ е Здружение составено од претставници од приватниот, невладиниот и јавниот сектор, кое веќе две години работи на поддржувањето на регионалниот развој на Тиквешкиот микро-регион.

Поставувањето и работењето на штандот се спроведува како дел од пилот-активност на Тиквешка винска долина во рамки на Проектот за операционализација на ЛЕАДЕР пристапот во Македонија. Проектот го спроведува Асоцијацијата за иновации во руалната економија (АИРЕ), финансирана од страна на Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија. Со поддршката од Амбасадата, АИРЕ поддржува девет локални акциони групи во Македонија со цел да ги изгради нивните капацитети за пристапување до финансиски средства од домашни и странски донатори.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top