SkyscraperCity Forum banner
521 - 540 of 571 Posts

·
Macedonia
Joined
·
47,933 Posts
Some photos of the Miladinovci-Shtip highway section, taken from the forum on Build.mk:

ko4ani said:
Кратка репортажа од денеска од мене Автопатот според мене е со солиден квалитет, едно ниво под Демир Капија - Смоквица, според рамнината на асфалтот. Местата за патаритни се оставени без завршен слој на асфлат и истото не е баш удобно, исто на повеќе места се осекаат мали нерамнини.Сигнализацијата е одлична и хоринзонталната и вертикалната.И македноската болка, поголем дел од трасата веќе е зараснува во трева, за некое време ке се затнат и одводите и од неодржување ќе пропадне се.

Ми се допаѓа оваа изведба во три ленти за возење на угорнините.Настанати се и првите проблеми, од обилен дожд материјал од косините е свлечен дури и до средната лента.

Кон Миладиновци, водата е каналзиирана со бетонски канали и на косините немаше видни оштетувања.

Овде асфалтот е со нерамнини што напишав погореНазад кон Штип

Исклучок за Св. НиколеОвде се изведуваат градежни работи

И овде се работи но моментално немаше активностиПред крајот на автопатот и исклучоците за Кочани и Радовиш. 
521 - 540 of 571 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top