SkyscraperCity Forum banner
541 - 560 of 571 Posts

·
Macedonia
Joined
·
47,934 Posts
Рехабилитација на регионалниот пат Р1207, делница Младо Нагоричане – Пелинце, инвестиција од 1,2 милиони евра / Reconstructed road [R1207], section Mlado Nagorichane-Pelince:

source

Завршена е рехабилитацијата на 10 km од регионалниот пат Р1204, делница Куманово – Свети Николe. Вредност: 1,2 милиони евра / Reconstructed 10 km of the road [R1204], section Kumanovo-Sveti Nikole:

 

·
Macedonia
Joined
·
47,934 Posts
Експресен пат Штип-Кочани, делница Штип-Крупиште / Express road Štip-Kočani, Štip-Krupište section: 

·
Registered
Joined
·
132,560 Posts
ЗАВРШИ ИЗГРАДБАТА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ВО С.ГОЛЕМА ЦРЦОРИЈА И С.ТРНОВО


Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура во изминатите неколку месеци реализираше два значајни инфраструктурни проекти кои се целосно завршени и е издадено одобрение за употреба, и тоа:

Изградба на локален пат с. Голема Црцорија-делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до школо (околу 3 км) и
-Изградба на дел од локален пат во с. Трново (околу 0,5 км)


Средствата за реализација на проектите од околу 20.000.000 денари со ДДВ беа обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој од Програмата за финансиска подршка на руралниот развој, како и од Буџетот на Општина Крива Паланка. Рокот за изградба според договорите беше една година, но истите беа предвреме завршени.link
 
541 - 560 of 571 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top