SkyscraperCity banner

1 - 20 of 506 Posts

·
Registered
Joined
·
124,849 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Поголеми реки се: Вардар, Треска, Црна Река, Пчиња, Брегалница, Струмица и Дрим. Најголемиот дел на Македонија во Егејското Море во текот на Вардар, 388 км (од кои 301 км во Република Македонија), која е најважната река проток и вена-артерија земја. Помали, западниот дел на сливот на Јадранско Море преку Дрим реката и нејзините притоки, додека Binačka Морава припаѓаат на Црното Море слив.

Егејски речен слив

Вардар
Пена
Ракита
Треска
Мала Река
Оча
Маркова Река
Кадина Река
Тополка
Бабуна
Пчиња
Брегалница
Оризарска Река
Кочанска Река
Злетовска Река
Осојница
Зрновска Река
Црна Река
Боишка Река
Стара Река
Шемница
Драгор
Краешка Река
Река Вир
Лажечка Река
Јелашка Река
Коњарска Река
Река Трновчица
Градешка Река
Бутурица
Блашица
Каменица
Река Жаба
Журешница
Блато
Крушеичка Река
Дуњска Река
Река Раец

Јадрански речен слив

Црн Дрим
Радика
Рибница
Мавровска Река
Жировничка Река
Мала Река 

·
Registered
Joined
·
124,849 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Vardar

Вардар е најголемата река во Република Македонија и воопшто во регионот Етничка Македонија. Долга е 388 km и нејзиниот речен слив опфаќа површина од приближно 25.000 km².

Вардар има навистина композитна речна долина поради редењето на клисури и котлини една по друга вдолж нејзиното течение. Реката извира во Вруток, неколку километри југозападно од Гостивар во северозападниот дел на Македонија. Продолжува да тече низ градот Гостивар и котлината Полог каде се влеваат неколку притоки: Лакавица, Маздрача, Пена, Бистрица, Ракита. Потоа преку Дервенската клисура навлегува во Скопската котлина каде прима вода од Лепенец, Треска, Пчиња и Маркова Река и минува низ Скопје. Минувајќи низ Таорската Клисура каде се влева Кадина Река, Вардар навлегува во малата Велешка котлина и минува низ Велес. Овде се вливаат реките Тополка и Бабуна. Потоа преку Велешката клисура навлегува во Тиквешката котлина каде се вливаат двете нејзини најголеми притоки Црна Река од десна и Брегалница од лева страна. Навлегува во познатата Демиркаписка клисура, а преку нејзе во Гевгелиско-Валандовската котлина каде што ја преминува грчката граница, минува низ Циганската клисура, и течејќи низ Солунското поле се влева во Егејското море во западно од Солун во Егејска Македонија.
Некои податоци за Вардар

Должина: 301 km во Република Македонија (вкупно 388 km)
Површина на речен слив: 20 535 km²
Среден пад: 2,1%
Среден проток: 174 m³/сек

80% од течението на Вардар се наоѓа Република Македонија, заради што територијата на денешна Македонија го носела името „Вардарска бановина“ во времето на Кралство Југославија.
 
1 - 20 of 506 Posts
Top