SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 228 Posts

·
Meditate on this, I will
Joined
·
6,770 Posts
Като цяло добре, но може би трябва да се изчака крайния резултат. Понеже из българската секция доста сме коментирани добре и зле направени ремонти, да кажа какви може да са критиките: външните части на климатиците и лошо направените надписи "Месарница" и "Книжарница." Добро впечатление прави това, че всички са си запазили балконите и няма преграждания/дограждания... Иначе нали цялата сграда ще се ремонтира, а не само тази част?
 

·
Banned
Joined
·
2,564 Posts
Одлична работа со фасадиве во Битола.
 
1 - 20 of 228 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top