SkyscraperCity Forum banner

‘Hoogbouw is een ouderwetse manier van denken.’

2708 Views 13 Replies 10 Participants Last post by  Skyscrapercitizen
Ik lees zojuist dat Jan deze tent kan gaan sluiten. Het was leuk, al die hoogbouw. :D

Het 'tegengeluid' in dit artikel van De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/zijn-we-vergeten-wie-we-zijn

De gemeente Amsterdam is wezen kijken in Toronto, maar die stad moet volgens sommigen juist niet een voorbeeld zijn voor Amsterdam.
1 - 1 of 1 Posts
Tja, zucht, de `Wielenpôlle`, hé? Leefbare wijk in Leeuwarden, het goede voorbeeld van rijtjeswoningen, zes straten naast elkaar, twee er aan langs, totaal 15 blokken rijtjeswoningen, en iedereen gelukkig.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top