SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
12,261 Posts
Hoge flats zijn nu bijzonder gewild. De hunkering naar woonruimte is te groot om selectief te zijn.
Dit veronderstelt even gratuit dat de natuurlijke voorkeur van niemand uitgaat naar gestapeld wonen. Alsof daar wonen per definitie een concessie is. Dat duidt op een zekere vooringenomenheid jegens modern, stedelijk wonen, die het hele artikel in een totaal ander daglicht plaatst. Want als je zomaar aanneemt dat in beginsel niemand erop zit te wachten om in dergelijke dichtheden te wonen, dan valt de conclusie opeens op zijn plek. Maar ja, dan moet je dus wel eerst deze betwistbare veronderstelling doen.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top