SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
21,820 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ik lees zojuist dat Jan deze tent kan gaan sluiten. Het was leuk, al die hoogbouw. :D

Het 'tegengeluid' in dit artikel van De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/zijn-we-vergeten-wie-we-zijn

De gemeente Amsterdam is wezen kijken in Toronto, maar die stad moet volgens sommigen juist niet een voorbeeld zijn voor Amsterdam.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top