SkyscraperCity Forum banner

01-10-10 Rotterdam

1937 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  wolkenbestormer
15
01-10-10 Rotterdam

Een kleine Rotterdam serie op 01-10-10:lol:.

Foto:1


Foto:2


Foto:3


Foto:4


Foto:5


Foto:6


Foto:7


Foto:8


Foto:9


Foto:10


Foto:11


Foto:12


Foto:13Extra:

Foto:14


Foto:15
See less See more
1 - 1 of 6 Posts
Aparte hoek van de wilhelminapier. Wel eens leuk. Foto 14 vanuit de auto zeker. Da's Kralingen, dat uitzicht heb ik dagelijks vanuit mijn school.
1 - 1 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top