SkyscraperCity Forum banner

01-10-10 Rotterdam

1939 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  wolkenbestormer
15
01-10-10 Rotterdam

Een kleine Rotterdam serie op 01-10-10:lol:.

Foto:1


Foto:2


Foto:3


Foto:4


Foto:5


Foto:6


Foto:7


Foto:8


Foto:9


Foto:10


Foto:11


Foto:12


Foto:13Extra:

Foto:14


Foto:15
See less See more
1 - 1 of 6 Posts
Stop alsjeblieft met dat selectief kleuren, doe het liever of helemaal zwart-wit of (nog beter) helemaal in kleur. Verder zijn het leuke foto's. Heb je er nog meer?
1 - 1 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top