SkyscraperCity Forum banner

01-10-10 Rotterdam

1941 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  wolkenbestormer
15
01-10-10 Rotterdam

Een kleine Rotterdam serie op 01-10-10:lol:.

Foto:1


Foto:2


Foto:3


Foto:4


Foto:5


Foto:6


Foto:7


Foto:8


Foto:9


Foto:10


Foto:11


Foto:12


Foto:13Extra:

Foto:14


Foto:15
See less See more
1 - 2 of 6 Posts
Je bent in ieder geval in de weer geweest met photoshop. Probeer iets meer op de compositie te letten (halve mensen in de foto etc.) soms is het handig om even te wachten tot ze uit beeld zijn of je foto zo te maken dat ze volledig oppassen. :)
@ Ni3ls
foto 14 moet welhaast uit een rijdende auto zijn genomen. Dat is Rivium en valt onder Capelle aan den IJssel. :)
1 - 2 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top