SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Banned
Joined
·
2,381 Posts
Discussion Starter · #1 ·
גונצ'רובסקי יבנה 124 דירות בצפון פ"ת

החברה בשליטתו קנתה מגרש בן 2.5 דונם ב-5.81 מיליון דולר - 47,000 דולר לקרקע לדירה תמכור דירות ב- 30 מיליון דולר תגייס אופציות ואג"ח בבורסה למימון הפרויקט

מאת: אלעזר לוין | | www.Nfc.co.il

חברת ד. רוטשטיין, בשליטת הקבלן והיזם הותיק יעקב גונצ'רובסקי, נכנסת לבניה למגורים בצפון פ"ת (מיתחם "אם המושבות"). החברה קנתה אתמול מפרטיים מגרש בן 2.5 דונם, לבניית 124 דירות. היא תשלם 5.81 מיליון דולר, שהם 47,000 דולר לקרקע לדירה.

החברה מתכננת לבנות שני מגדלי מגורים. שווי הפרויקט במחירי מכירה נאמד בכ- 30 מיליון דולר. במקביל, תבקש מהוועדה המקומית לבנין ערים להגדיל את זכויות הבניה עד 152 דירות, דבר שיחייב שינוי תוכניות הבניה. אם תאושר הבקשה, תשלם רוטשיין למוכרי הקרקע עוד 47,000 דולר לכל דירה נוספת.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top