SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Rotterdammer!
Joined
·
17,180 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Deze maand (vanaf do. 26 mei) gaat de 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam van start. Op de site van de IABR vind je meer informatie. Het thema van de Biënnale is dit jaar de Zondvloed

Waarom De Zondvloed?

Omdat er één op komst is. In Nederland, maar ook wereldwijd, zorgen een rijzende zeespiegel en een verhoogde neerslag als gevolg van klimaatsveranderingen voor steeds meer en ernstiger overstromingen.

De Zondvloed, de titel die curator Adriaan Geuze aan de 2e IABR meegeeft, is een metafoor voor de situatie in Nederland waar het water een permanente dreiging vormt. Grote delen van het land liggen onder het zeeniveau. Nederlanders hebben er echter voor gekozen om op deze plek te leven. Het heldendom van een bestaan op utopische basis, met de voeten stevig in de natte klei. Nederlanders hebben altijd een zeer pragmatische aanpak gehad in de omgang met het water. Al vroeg werd gebouwd aan een artificiële natuur. De biënnale doet onderzoek naar dit cultuurlandschap, naar de waterstad en het polderlandschap.

De Zondvloed is natuurlijk ook een referentie aan het bijbelse verhaal van de grote overstroming die alles en iedereen wegvaagt en zo een nieuwe start mogelijk maakt. Een tabula rasa; een bekende mythe in vele culturen. De biënnale wil de Zondvloed verwelkomen als een geweldige kans om onszelf en de wereld waarop we leven opnieuw uit te vinden.

Toekomst
Zeespiegelstijging, bodemdaling en opstuwend water in de grote rivieren zullen de aanblik van Nederland in de nabije toekomst sterk veranderen. Het blijkt nodig om ooit gewonnen land al dan niet tijdelijk terug te geven aan het water, met dijkverleggingen en bypasses, in retentiebekkens en groene rivieren. Tegelijkertijd blijft de druk van de verstedelijking op het Nederlandse polderlandschap hoog en groeit de behoefte aan nieuwe natuur en recreatiegroen.
Bij de beheersing van dit vraagstuk spelen tot nog toe watertechnologie, watermanagement en waterpolitiek de belangrijkste rol. Een van de doelen van biënnale is om deze sectorale, civieltechnische en bestuurlijke betrokkenheid te verbinden met de vakgebieden van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening, in de verwachting dat dit leidt tot oplossingen die meer zijn dan de som der delen. Belangrijk daarbij is om de toekomst niet los te zien van het verleden. De geschiedenis van de watersteden en de polders in Nederland is de geschiedenis van de Nederlander en zijn verhouding tot het water.

Internationaal
Waterproblematiek is niet alleen een Nederlands thema. De hele wereld heeft ermee te maken, als gevolg van klimaatsveranderingen. Over de hele wereld zijn steden te vinden die gebouwd zijn op delta’s, lage gebieden aan de kust, daar waar een rivier uitmondt in de zee. Vaak vruchtbare gebieden met een goede verbinding met zowel de zee (en daarmee de wereld) als het binnenland. Deze steden zijn soms tot miljoenensteden uitgegroeid en daardoor erg kwetsbaar geworden voor bijvoorbeeld overstromingen.
Een ander internationaal onderwerp waar de biënnale aandacht aan besteedt is de ontwikkeling van de badplaats vanaf de negentiende eeuw, met vooral veel aandacht voor de huidige situatie van de door het toerisme overspoelde kusten. Hiermee richt zij zich op meer maatschappelijke thema’s als milieu en globalisering in relatie tot de verstedelijking van de kustgebieden.

Programma
Het programma van de 2e IABR bestaat uit een aantal tentoonstellingen, een conferentie, lezingen, een internationale masterclass, een filmprogramma en een City Program waarin verschillende Rotterdamse culturele instellingen met hun programma zullen inhaken op het thema De Zonvloed. Daarnaast worden er tijdens de biënnale twee publicaties gepresenteerd, een over het polderlandschap en een over de Hollandse watersteden. Dit zijn boeken die niet zozeer als catalogi, maar als zelfstandige publicaties zullen functioneren.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top