SkyscraperCity Forum banner

[A1] Toruń - Stryków

5044262 Views 13100 Replies 1089 Participants Last post by  pmaciej7
Zestawienie odcinków:

-A1 Grudziądz - Toruń .............................. 62,4 km.....08/2008 - 12/2011 .............................................. Skanska www.autostradaa1.pl
-A1 Czerniewice - Odolion ......................... 11,4 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Odolion - Brzezie ............................... 23,1 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Brzezie - Kowal ................................. 29,5 km.....06/2010 - 06/2012 ................................................ PBG SA
-A1 Kowal - Sójki .................................... 30,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SRB CIVIL ENGINEERING, John Sisk & son, Roadbridge, Budbaum
-A1 Sójki - Kotliska .................................. 15,2 km.....06/2010 - 06/2012 ......................................... POLDIM S.A.
-A1 Kotliska - Piątek ................................. 9,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SANDO BUDOWNICTWO POLSKA, Construcciones Sanchez Dominguez - Sando
-A1 Piątek - Stryków ............................... 21,0 km.....06/2010 - 06/2012 ....................................... Johann Bunte
-A1 w. Łódź - Północ, 291+000 - 295+850 ............ 4,8 km.....05/2010 - 11/2011 ........................................ Budimex S.A.


Węzeł Łódź - Północ:
....
See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
Status
Not open for further replies.
1 - 18 of 13101 Posts
RDOŚ w Łodzi jest dość aktywny:

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w dniu 12 stycznia 2009r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się otwarta rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do węzła Stryków – II: zadanie II od km 230+817 do km 295+850.Rozprawa dotyczy zmiany wniosku w części obejmującej przebieg autostrady przez obszar Natura 2000 (teren gminy Piątek i Krzyżanów).
See less See more
Jak daleko jeszcze do ostatecznego DŚU?

Piątek, 30 Styczeń 2009 15:22

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) zawiadamia się, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosvelta 9, 90-065 Łódź z dnia 3 stycznia 2008 r., znak: GDDKiA-OŁ/P-4/btk-4100/16/20/2007 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła „Stryków” (zadanie II od km 230+817 do km 295+850 w granicach woj. mazowieckiego).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (wejście od strony Alei Solidarności), pok. 711, tel. 0 22 695-69-73 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
See less See more
Żeby nie było wątpliwości, że DŚU jest także na fragmencik w województwie mazowieckim:

Piątek, 27 Luty 2009 06:45

Na podstawie art. 32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono dane o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła „Stryków” (zadanie II od km 230+817 do km 295+850 w granicach woj. mazowieckiego), wydanej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź z dnia 3 stycznia 2008 r., znak: GDDKiA-O/Ł/P-4/btk-4100/16/20/2007
See less See more
RDOŚ.OO.6613/12/08/09/DM wywiesić w dniu 19.03.2009 r.
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 16 marca 2009r.Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), w oparciu o art. 153 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętym na wniosek złożony w dniu 9 maja 2008 r. przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „TRAKT” z siedzibą przy ulicy Jesionowej 15 w Katowicach, działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 230+817, o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia znak DOOŚ-197D/4623/2009/ER z dnia 27 lutego 2009 r. uzgadniającego warunki realizacji ww. przedsięwzięcia

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko – pomorskim, w następujących powiatach i gminach:

1. powiat toruński:

- gmina Wielka Nieszawka (obręb ew.: Brzoza, Popioły),

2. powiat aleksandrowski:

- gmina Aleksandrów Kujawski (obręb ew.: Otłoczyn, Białe Błota, Wygoda, Nowy Ciechocinek, Odolion, Kuczek),

- gmina Raciążek (obręb ew.: Turzno, Raciążek, Dąbrówka ),

- gmina Waganiec (obręb ew.: Konstantynowo, Brudnowo, Wiktoryn, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin),

3. powiat włocławski:

- gmina Lubanie (obręb ew.: Przywieczerzyn, Zosin, Janowice, Tadzin, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Sarnówka, Ustronie, Bodzia),

- miasto - gmina Brześć Kujawski ( obręb ew.: Witoldowo, Brzezie, Aleksandrowo, Wieniec, Machnacz, Pikutkowo),

- gmina Włocławek (obręb ew.: Potok, Smólsk, Nowa Wieś, Kruszyn, Kruszynek, Poddębice, Ludwinowo, Łagiewniki),

- gmina Choceń (obręb ew.: Nakonowo Stare, Grabówka, Kuźnice, Wola Nakonowska, Czerniewice I)

- gmina Kowal (obręb ew.: Przydatki Gołaszewskie, Czerniewiczki, Grabkowo, Dąbrówka, Unisławice, Strzały),

- gmina Baruchowo (obręb ew. Kurowo Parcele),

- miasto-gmina Lubień Kujawski (obręb ew.: Szewo-Grabina, Beszyn, Dziankówek, Dziankowo, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo).

Z treścią postanowienia strony oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz, pokój 32A,

w godz. 800 – 1500, w dniach pracy RDOŚ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponadto na podstawie art. 10 § 1 Kpa informuję, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia organ zebrał cały materiał dowodowy, z którym można się zapoznać w ww. terminie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.- w biuletynie informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

[-] mgr inż Włodzimierz Ciepły

p.o. Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
źródło: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:eek:bwieszczenie-z-dnia-19032009-r&catid=36:eek:goszenia&Itemid=41
See less See more
^^

Jeden z was pisze o braku przetargu na węzeł w Strykowie, a drugi o Konotopie, na którą przetarg ogłoszono
Jutro dowiemy się, kto jest gotowy zbudować blisko 70 km odcinek autostrady z Torunia do Kowala.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem tego przedsięwzięcia do tej pory na wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji wydała 290 mln. zł.

Według szacunków drogowców budowa tego fragmentu może pochłonąć 3,5 miliarda złotych. Teraz GDDKiA czeka jedynie na pozwolenie na budowę.
- Zbudujemy autostradę w standardzie dwupasmowym w każdą stronę, z możliwością dobudowania w przyszłości trzeciego pasa ruchu - mówi Tomasz Okoński, rzecznik GDDKiA z oddziału w Bydgoszczy. - Jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie budowy na tym odcinku.

Zanim jednak do tego dojdzie trzeba wyłonić firmy, które są gotowe zbudować kolejny fragment najważniejszego szlaku drogowego naszego województwa.
Do 12 maja drogowcy czekają na składanie ofert od zainteresowanych budową.
To pierwszy etap przetargu. Gęste sito wymogów ma wyłonić 15 firm, z którymi w dalszej fazie prowadzone będą negocjacje. Tak, aby w drugiej połowie tego roku ostatecznie wyłonić zwycięzcę lub zwycięzców.

Nasz odcinek autostrady A1 z Torunia do Kowala podzielony jest na trzy fragmenty. Dwa z nich: Czerniewice - Odolion i Odolion - Brzezie obejmuje pierwszy przetarg. Wykonawca trzeciego fragmentu (z Brzezia do Kowala) zostanie wyłoniony w drugim przetargu.

- Nasz blisko 70 km. odcinek ma zostać ukończony do 2012 roku - zapowiada Tomasz Okoński. - Liczymy, że w październiku lub listopadzie ruszą prace budowlane.

Dalsze odcinki od Kowala będzie budowała GDDKiA z oddziału w Łodzi.
źródło: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090511/REGION/272523487
See less See more
Widzę, że GDDKiA z Bydgoszczy jest wielkim optymistą, skoro liczą, że jeszcze w tym roku rozpoczną prace..
Mają szansę podpisać umowy pod koniec grudnia. Jak nie będzie wielkiego mrozu to może zdążą w sylwestra wbić pierwszą łopatę.
Obwieszczenie RDOŚ

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 20 maja 2009 r.

Na podstawie art. 49 i 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w oparciu o art. 153 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że od decyzji nr 5/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łodzkiego od km 151+900 do km 230+81”, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 6, zostały wniesione odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym informuję, że z wniesionymi odwołaniami strony mogą zapoznać się w siedzibie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz, w godz. 800 – 1500, w dniach pracy RDOŚ i wypowiedzieć się co do treści.
See less See more
Jest jeszcze jeden błąd odcinek Sójki - Kotliska nie ma 15 km tylko 9 km a odcinek Kotliska - Piątek ma 15 km :)
Przetarg ogłoszono na: zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł "Sójki" - węzeł "Kotliska"
261 - 245,8 = 15,2

Błąd Gdaki?
See less See more
Doprecyzowano termin ogłoszenia ostatnich przetargów z przełomu sierpnia i września na "do końca sierpnia"

Do końca sierpnia GDDKiA planuje ogłosić dwa przetargi na budowę 30 km trasy A1 na południe od Strykowa

Mowa o fragmencie autostrady między Strykowem a Kotliską. Został on podzielony na dwa odcinki o długości 9 i 21 km. Umowy z wybranymi wykonawcami mają zostać podpisane najpóźniej w marcu 2010 roku, prace budowlane mają się zakończyć do kwietnia 2012 r. Szacunkowa wartość kontraktów to ok 1,2 – 1,5 mld zł. Biorąc pod uwagę ostatnie przetargi autostradowe, można się jednak spodziewać ofert nawet o 50 proc. niższych.
źródło: http://www.rp.pl/artykul/9211,351850_Przetargi_na_drogi_na_finiszu.html
See less See more
I znów GDDKiA nie wpisuje przewidywanego czasu wykonania w miesiącach tylko życzeniowy termin zakończenia kwiecień 2012
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
Zamówienie obejmuje świadczenie usług zarządzania, koordynowania, kontroli i nadzoru inwestorskiego bad realizacją nasępujących kontraktów:
— Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366,
— Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 74 (od udzielenia zmówienia).
źródło: TED
See less See more
Zestawienie wniosków A1 Sójki -Kotliska

1 Bilfinger Berger
2 Budimex Dromex
3 AB Kauno tiltal (Litwa)
4 Poldróg + Energopol Szczecin
5 Dradagos
6 J&P Avax
7 Poldim + Bogl & Krysl
8 Autostrada Wschodnia + Mapa Insaat ve Ticaret (Turcja)
9 Sando Budownictwo + Construcciones Sanchez Domingues-Sando
10 Mota Engil + MSF
11 Mostostal Warszawa + Acciona
12 Johann Bunte + Hochtief
13 Hermann Kirchner + Strabag + Dywidag Bau + Mostmar
14 Pavimental (Włochy) + Pavimental (PL)
15 Alpine Bau + Erbud + Wakoz
16 Skanska
17 Polimex-Mostostal + Doprastav
18 Mosty Łódź + PBDM Mińsk Maz.+ PBD Kutno + Intercor
19 Mirbud + PRD Lubartów + Gotowski + PDM Międzyrzec
20 Astaldi + Erbedim
22 PBG + Aprivia + Hydrobudowa Polska + SIAC
23 Budbaum + SRB (Irl) + John Sisk&Son + Roadbridge
24 Radko + Punj Lloyd (Indie)
25 Shanghai Urban Construction (Chiny)

źródło: GDDKiA

Niewiarygodny wysyp. 24 konsorcja (GDDKiA zgubiła numer 21)
See less See more
Zestawienie wniosków A1 Kowal - Sójki

1 Bilfinger Berger
2 Dradagos
3 J&P Avax
4 Autostrada Wschodnia + Mapa Insaat ve Ticaret (Turcja)
5 Sando Budownictwo + Construcciones Sanchez Domingues-Sando
6 Mostostal Warszawa + Acciona
7 Strabag + Hermann Kirchner + Dywidag Bau + Mostmar
8 Polimex-Mostostal + Doprastav
9 Budimex Dromex
10 Alpine Bau + Erbud + Wakoz
11 Eurovia + Energopol Szczecin
12 PBG + Aprivia + Hydrobudowa Polska + SIAC
13 Mota Engil + MSF
14 SRB (Irl) + John Sisk&Son + Roadbridge + Budbaum
15 Bunte + Mosty Łódź + Intercor
16 Skanska
17 Radko + Punj Lloyd (Indie) + Dromos
18 Shanghai Urban Construction (Chiny)

źródło: GDDKiA
See less See more
Już w tym roku, a na pewno w 2010 miała ruszyć budowa zjazdu (liczącego ponad 2 km) z węzła autostradowego do Grudziądza. GDDKiA wciąż uzgadnia dokumenty, konieczne do wydania decyzji środowiskowej.

W lutym br. w bydgoskim oddziale GDDKiA mówiono, że - jak dobrze pójdzie - budowa zjazdu ruszy jeszcze w 2009 r. Poszło widocznie trochę gorzej, bo do rozpoczęcia budowy poczekamy nie tylko do 1010 r, ale może i 2011.
reklama

Zdążą do końca 2011 roku

- Rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Okoński informuje: - Dokumenty o wydanie decyzji środowiskowej są już złożone, jednak trwa jeszcze ich uzgadnianie. Kiedy decyzja środowiskowa będzie wydana, to powstanie projekt budowlany i wystąpimy o tzw. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Później odbędzie się przetarg na wykonawstwo. Jest to krótki , prosty odcinek i sama budowa nie zajmie wiele czasu, może potrwać nawet dwa-trzy miesiące. Nie ma obaw, że wykonawca nie zdąży do końca 2011 roku, a taki jest ostateczny termin.

Równocześnie z autostradą

Zjazd z węzła A-1 do Grudziądza powstanie równolegle z etapem Nowe Marzy - Czerniewice, który ma być gotowy najpóźniej do końca 2011 r. Ten zjazd z autostrady to inaczej trzeci etap Trasy Średnicowej w Grudziądzu. Kosztować będzie około 80 mln zł. Wykonanie projektu zjazdu powierzono poznańskiej firmie Scott Wilson.

Wielopoziomowe lub płaskie

Karol Opert z GDDKiA w Bydgoszczy podkreśla, że zjazd do Grudziądza to odrębne zadanie niż etap autostrady Nowe Marzy - Czerniewice. Firma, która wygra przetarg na budowę zjazdu, musi zgrać termin zakończenia z terminem wyznaczonym konsorcjum Skanska-NDI. A Skanska musi skończyć do 2012 r odcinek A-1 z Nowych Marz do Grudziądza.

Pozostaje kwestia skrzyżowania czyli węzła Konstytucji 3 Maja, jaki ma łączyć Mniszek z Rządzem.
- Czy będzie wielopoziomowe, czy płaskie , dopiero zdecydujemy. Są rozważane dwa warianty - wyjaśnia Tomasz Okoński - który wybierzemy, okaże się po otrzymaniu decyzji środowiskowej.
Zjazd i węzeł Konstytucji 3 Maja wybuduje GDDKiA.
źródło: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091001/GRUDZIADZ01/889466477
See less See more
wnioski na A1 Piątek - Stryków

1 Dragados
2 Karmar+ DTP Terrassement
3 Budimex Dromex
4 Skanska
5 Bilfinger Berger + Pol-Dróg Piła
6 Shanghai Urban Construction (Chiny) + Trawos
7 Impresa Cavalleri Ottavio (I)
8 Mota-Engil + MSF (P) + MSF (PL)
9 Alpine Bau + Erbud + Wawkoz
10 SRB + Henpol + John Sisk&Son + Roadbridge
11 J&P Avax
12 Pavimental (I) + Pavimental (PL)
13 NDI + Hidroelektra (HR)
14 Max Bogl (PL) + Max Bogl (D)
15 Johann Bunte + Bunte (PL) + Mosty-Łódź + Erbedim + Intercor
16 China Overseas Engineering + China Railway Tunnel + Decoma
17 Mostostal Wawa + Acciona
18 Autostrada Wschodnia + Mapa Insaat ve Ticaret
19 Lawapol + Dorozno-Stroitielnyj Triest (BY) + Mirbud
20 Polimex-Mostostal + Doprastav
21 SIAC (Irl) + PBG + Aprivia + Hydrobudowa Polska
22 Radko + Punj Lloyd + Dromos
23 Eurovia (PL) + Eurovia (CR) +Eurovia (D) + Energopol Szczecin
24 Warbud + Hydregeo + Vegyepszer Epito (H)
25 Sando Budownictwo + Constructiones Sanchez Domingues+Sando
26 Hermann Kirchner (PL) + Hermann Kirchner (D) + Strabag + Mostmar

źródło:http://www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_lodz/zamowienia_publiczne/powyzej_progow_unijnych//index.php?pr25_x=1&pr25_menu=przetargi_pokaz&pr25_przetargi_range=&pr25_przetargi_type=&pr25_przetargi_law=&pr25_przetargi_id=11471&futix=-40707000#trjmp

Sporo wniosków. Ciekawe, ile będzie ofert cenowych. Mamy dwa wnioski chińskie i jeden białoruski
See less See more
Czy tylko mi się wydaje że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić że najniższą cenę da numer 6 lub 16 ??
Chyba, że zaszaleją Hindusi z 22. Albo Chińczycy z 16 przeliczą jeszcze raz koszty na A2 Stryków-Konotopa, zapoznają się z polską biurokracją, złapią się za głowę i nie dadzą oferty
See less See more
1 - 18 of 13101 Posts
Status
Not open for further replies.
Top