SkyscraperCity Forum banner

A12 Den Haag - Duitse grens: verbredingen / aanpassingen

23675 Views 78 Replies 25 Participants Last post by  Godius
A12 Den Haag - Utrecht - Arnhem - Duitse grens

Voor de A12 staan legio aanpassingen op het programma in de periode 2009 - 2014.

geschiedenis
De A12 is de oudste autosnelweg van Nederland. Het eerste deel opende op 15 april 1937 tussen Voorburg en Zoetermeer. In 1940 was de snelweg voltooid tot aan Utrecht. De aanleg van de A12 tussen Utrecht en Arnhem begon tijdens de oorlogsjaren, maar werd niet geheel voltooid. Desondanks was de A12 één van de weinige projecten tijdens de Duitse bezetting die in het toenmalige Duitse rijk die ook na 1943 voortgezet werd. In Duitsland zijn bijna alle werkzaamheden voor Autobahnen in 1942 stilgelegd.

In 1955 en 1956 werd het grootste deel tussen Utrecht en Arnhem opengesteld. Begin jaren 60 werd de A12 voltooid. Op 6 april 1964 werd het laatste deel tussen knooppunt Velperbroek en Westervoord verbreed naar 2x2 rijstroken. Het laatste deel opende echter in Den Haag; op 20 december 1976 opende de A12 tot aan de Zuid-Hollandlaan.

Verkeersintensiteiten
* Voorburg - KP Prins Clausplein: 145.000 mvt/etmaal
* KP Gouwe - Gouda: 154.000 mvt/etmaal
* De Meern - KP Oudenrijn: 180.000 mvt/etmaal
* KP Oudenrijn - KP Lunetten: 220.000 mvt/etmaal
* KP Maanderbroek - Wageningen: 102.000 mvt/etmaal
* KP Grijsoord - KP Waterberg: 112.000 mvt/etmaal
* KP Velperbroek - Westervoort: 111.000 mvt/etmaal
* Duiven - Zevenaar: 82.000 mvt/etmaal
* Beek - Duitse grens: 28.000 mvt/etmaal

Aanpassingen

Het is de bedoeling dat door een mix aan maatregelen, variërend van reguliere verbredingen tot spitsstroken tot plusstroken, de gehele A12 tussen Den Haag en Arnhem minimaal 2x3 rijstroken telt. Hier een overzicht:

Zoetermeer - Gouda
* Aanleg 3e plusstroken, opengesteld in januari 2010

Gouda - Utrecht
* Aanleg 4e plusstrook tussen Woerden en Gouda, openstelling december 2010
* Aanleg 4e rijstrook tussen Gouda en Woerden, openstelling begin 2014
* Aanleg 4e rijstrook tussen Woerden en De Meern, openstelling maart 2011

Utrecht - Arnhem
* Aanleg 3e plusstrook tussen Veenendaal en Ede, opengesteld 27 april 2009
* Aanleg 4e rijstrook tussen KP Lunetten en Bunnik, openstelling 2013
* Aanleg 3e rijstrook en 4e spitsstrook tussen Bunnik en Driebergen, openstelling 2013
* Aanleg 3e spitsstrook tussen Driebergen en Maarsbergen, openstelling 2013
* Aanleg 3e spitsstrook tussen Maarsbergen en Veenendaal, openstelling 2014
* Aanleg 3e rijstrook tussen Ede en KP Grijsoord, openstelling 2013

Arnhem
* Aanleg 3e rijstrook tussen KP Waterberg en KP Velperbroek, openstelling 2014
See less See more
1 - 20 of 79 Posts
Men zou eigenlijk de A15 moeten doortrekken naar de A12 bij Zevenaar (sluit gelijk mooi bij/net voor de A18 aan)
Zou de A12 enorm ontlasten.
Er zijn momenteel plannen om de A15 door te trekken vanaf KP Ressen tot aan de A12 bij Zevenaar. Echter, de regio wil een tunnel, omdat er ook een spoortunnel ligt. Het rijk wil daar terecht niet aan meebetalen, dus het plan is nu een tolverbinding, die weer te weinig oplossend vermogen heeft voor de N325, kortom, we zijn nog niet veel verder.

Ik heb liever een 2x3 A12 tussen KP Waterberg en KP Oud-Dijk dan een tolweg A15. In combinatie met de 2x3 A50 heb je dan een goede verbinding rond Arnhem, die alleen wat langer is dan een doorgetrokken A15.

Persoonlijk denk ik dat het belang van een doorgetrokken A15 voor het doorgaande verkeer nogal overschat wordt. Vanuit Rotterdam richting Ruhrgebied ligt het veel meer voor de hand om via de A73 en Duitse A57 te rijden, of via Breda, Eindhoven en Venlo. Vanuit Rotterdam richting Noord-Duitsland en Polen ligt de A12-A50-A1 meer voor de hand. Dan hou je het regionale verkeer over, dat waarschijnlijk liever 15 kilometer omrijdt dan € 2 per passage te moeten betalen. Want dan praat je wel over pak 'm beet € 1.000 per jaar aan extra kosten voor woon-werkverkeer. Voor dat geld kun je ook best omrijden via de A12-A50.
See less See more
Is 2x3 niet een beetje aan de krappe kant? Doe het dan gelijk goed.
2x3 is inderdaad niet overdreven breed voor een dermate belangrijke snelweg waarbij het verkeer stevig groeit.

Echter, de A12 is qua ontwerp een inferieure snelweg, het alignement dateert tussen Den Haag en Utrecht nog uit de jaren 30 en tussen Utrecht en Arnhem uit de jaren 50. In die tijd werden er nog geen ruimtereseveringen gedaan, zoals dat vanaf de jaren 60 wel het geval was. Nergens is in de middenberm ruimte voor een derde rijstrook, zoals de meeste andere snelwegen in Nederland. Veel viaducten hebben een tonnagebeperking van 50 ton en zijn vaak ook te laag voor vrachtverkeer (met name tussen Utrecht en Veenendaal).

Een verbreding naar 2x3 volwaardig is niet mogelijk binnen het bestaande alignement van de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Daardoor wordt voor spits- en plusstroken gekozen, die smaller zijn. Als men naar 2x4 rijstroken wil, dan dient de gehele A12 opnieuw aangelegd te worden. Wet van de remmende voorsprong...
^^ Dank voor je heldere uiteenzettingen m.b.t. deze weg. Met name de doorgetrokken A15 zou ik qua belang hoger hebben ingeschat, maar mogelijk bieden de huidige voorgestelde aanpassingen rond Arnhem en Nijmegen (verdubbeling Waalbrug A50) voldoende soelaas. ;)
Zou niet het hele stuk tussen Den Haag en Gouda 2x3 rijstroken worden? Volgens mij gaan ze volgend jaar beginnen met het aanleggen van de spitsstrook in Zoetermeer...
Gouda - Utrecht
* Aanleg 4e plusstrook tussen Woerden en Gouda, opengesteld augustus 2010
Deze strook is (nog) niet opengesteld.
Klopt, hij is wel opgeleverd, maar zal pas in december opengesteld worden voor het verkeer, zo werd vandaag bekend.
Er zijn momenteel plannen om de A15 door te trekken vanaf KP Ressen tot aan de A12 bij Zevenaar. Echter, de regio wil een tunnel, omdat er ook een spoortunnel ligt. Het rijk wil daar terecht niet aan meebetalen, dus het plan is nu een tolverbinding, die weer te weinig oplossend vermogen heeft voor de N325, kortom, we zijn nog niet veel verder.

Ik heb liever een 2x3 A12 tussen KP Waterberg en KP Oud-Dijk dan een tolweg A15. In combinatie met de 2x3 A50 heb je dan een goede verbinding rond Arnhem, die alleen wat langer is dan een doorgetrokken A15.

Persoonlijk denk ik dat het belang van een doorgetrokken A15 voor het doorgaande verkeer nogal overschat wordt. Vanuit Rotterdam richting Ruhrgebied ligt het veel meer voor de hand om via de A73 en Duitse A57 te rijden, of via Breda, Eindhoven en Venlo. Vanuit Rotterdam richting Noord-Duitsland en Polen ligt de A12-A50-A1 meer voor de hand. Dan hou je het regionale verkeer over, dat waarschijnlijk liever 15 kilometer omrijdt dan € 2 per passage te moeten betalen. Want dan praat je wel over pak 'm beet € 1.000 per jaar aan extra kosten voor woon-werkverkeer. Voor dat geld kun je ook best omrijden via de A12-A50.
Ja, voor het verkeer naar Duitsland an sich hoef je het niet te doen als er maar 28.000 voertuigen per etmaal over de grens gaan. Maar het zou voor het netwerk in de regio Arnhem - Nijmegen wel goed zijn als er een alternatieve snelweg komt ten oosten van Arnhem. Want het komt regelmatig voor dat door een klein incident de hele regio vast staat. Ook staan lokale wegen rond Arnhem en Nijmegen bijna dagelijks vast, voor lokaal verkeer zou een A15-A12 verbinding goed doen, jammer dat het dan weer in een tunnel moet terwijl er alleen maar weilanden zijn daar.
^^ Er wordt vaak een vergelijking gemaakt met de spoortunnel, terwijl dat m.i. niet helemaal juist is, daar wegbruggen veel minder geluidsoverlast veroorzaken dan spoorbruggen. Vanuit het oogpunt geluid ligt het meer voor de hand om een spoor in een tunnel te leggen dan een snelweg. Alleen kijken de meeste politici niet zo ver...
Zou niet het hele stuk tussen Den Haag en Gouda 2x3 rijstroken worden? Volgens mij gaan ze volgend jaar beginnen met het aanleggen van de spitsstrook in Zoetermeer...
Zoetermeer Gouda is al aangelegd en opgeleverd. Volgend jaar wordt de noordbaan van de A12 tussen Zoetermeer en Zoetermeer Centrum aangepakt. Dit is het laatste stukje met twee rijbanen. De busbaan wordt opgeofferd en de bussen gaan op de vluchtstrook rijden.

Bij Nootdorp wordt de aansluiting op het Prins Clausplein aangepast, zodat de oprit Nootdorp en de afrit richting de A4 Amsterdam elkaar niet meer kruisen.
Over de zeer, zeer lange termijn: Google ---> "a-12 zone utrecht"

Hier willen 'ze' heel wat mee gaan doen in de toekomst. Er zijn nog geen concrete plannen, maar zodra die er wel zijn zullen we dat vast wel te weten komen. Het gaat immers om een zeer belangrijk stukje snelweg.

Het gaat om het volgende: niet alleen moet er een oplossing komen om de files, vertragingen, geluidsoverlast en slechtere luchtkwaliteit tegen te gaan, maar daarnaast is de ruimte die de A12 daar beslaat erg aantrekkelijk om een deel van de in de Noordvleugel Utrecht te bouwen woningen (50.000) kwijt te kunnen en voor de economische groei. Daarnaast vormt de snelweg een grote barrière daar en is er behoefte aan vernieuwing.

Belangrijkste site voor dit project:
A12 Centraal met het Ontwikkelingsperspectief A12 centraal, opgesteld door adviesgroep BVR.
Het is geen concreet plan maar een ambitie gericht op 2040. Het is opgesteld door de projectgroep A12 zone. De komende jaren wordt het ontwikkelingsperspectief verder onderzocht en uitgewerkt.

De A12 zone, het gebied tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten, wordt gedomineerd door zware infrastructuur. Het BRU, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Rijkswaterstaat en de ministeries van VROM en V&W hebben de ambitie uitgesproken om dit gebied te transformeren tot een kwalitatief hoogwaardig gebied. Duurzaamheid, hoge stedelijke kwaliteit en versterking van de economische structuur zijn hierbij belangrijke doestellingen.
BVR is gevraagd om de ruimtelijke kansen in beeld brengen en een wervend en realistisch perspectief te schetsen. Het ‘ontwikkelingsperspectief' dient als toetsingskader voor de voorkeursvarianten uit de pakketstudie Ring Utrecht. Op basis van het resultaat van het ‘ontwikkelingsperspectief' wordt bekeken of de A12zone wordt aangemerkt als sleutelprojecten in Randstad 2040.

De ontwikkelingsvisie A12 Centraal

De A12 zone heeft de capaciteit om de regionale economische druk een plek te geven, waarbij tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. De ontwikkeling kan stadsregionale en nationale ambities, zoals een OV kwaliteitssprong en een duurzame stedelijke ontwikkeling, mogelijk maken. Er is ruimte voor circa 20.000 woningen en 1 miljoen m2 aan kantoren en voorzieningen en zodoende voldoende draagvlak voor een nieuwe tangentiële OV lijn. De A12 zone gaat de verbinding leggen tussen de subcentra Leidsche Rijn en de Uithof, tussen gemeenten in de regio en tussen stad en landschap.

De A12 zone bestaat uit drie type gebieden. Het ontwikkelingsperspectief benut de onderscheidende kwaliteiten en zorgt voor een geleding met de dynamiek rond de A2-A12 (Toplocatie XLNL), de verstedelijkte kanalenzone (Kanalenstad) en het landschap van de Hollandse Waterlinie (Linieland).

Toplocatie XLNL verbindt de snelweg en de stad; de internationale dynamiek rond de A2-A12 en de stedelijke dynamiek van Utrecht en Nieuwegein. Deze ‘best bereikbare plek van Nederland' is een toplocatie voor kantoren en grote programma's Hier komt de nieuwe stadsentree van Utrecht. Kanalenstad benut de kwaliteiten van de kanalen. Dit gebied zal geleidelijk transformeren en uitgroeien tot een nieuw woonwerkmilieu. Een groene corridor legt de verbinding tussen de Hollandse Waterlinie en het Groene Hart. Met de A12 als tunnel of brug en met het weghalen van de afrit wordt de barrièrewerking van de A12 teniet gedaan. Alleen dan zijn Utrecht en Nieuwegein verbonden en is het water en het landschap te bereiken vanuit de stad. Linieland verbindt Utrecht met de Hollandse Waterlinie. De linie wordt zichtbaar en bereikbaar vanuit de stad. Het stedelijke milieu grenst direct aan het open cultuurhistorische landschap.
Maandagmorgen krijg ik op de hogeschool een lezing over de Structuurvisie Utrecht 2040, de langverwachte opvolger van het Streekplan, misschien dat ik daar hier meer over hoor :)
See less See more
1.000.000 m² kantoren betekent vrijwel zeker dat een grootschalige verbreding van de A12 nodig is. Nu al rijden 220.000 voertuigen over de 10-strooks A12, wat niet veel restcapaciteit overlaat, alhoewel de meeste files op dat stukje A12 het gevolg zijn van doorstroming stroomafwaarts, met name de A27 en bij Bunnik. Maar dat wordt aangepakt.

Als je echt meer capaciteit wilt toepassen moet je naar 3+4+4+3 gaan, of 4x4 rijstroken, zoals de A16 bij Ridderkerk. Maar dat vereist grootschalige aanpassing van de bestaande kunstwerken, zoals de Galecopperbrug, maar feitelijk elke aansluiting. In het slechtste geval kan je de vluchtstrook op de Galecopperbrug laten vervallen, maar dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de robuustheid van het wegennet rond Utrecht.

Bij 1 miljoen m² kantoren wordt een extra OV-verbinding ook interessant, maar dat moet m.i. los gezien worden van de A12-problematiek.

Ik vermoed dat de kosten van het aanpassen van de A12 astronomisch zullen zijn. Het is de enigste hoogwaardige oost-westverbinding in een gebied met meer dan 1,2 miljoen inwoners. Een snelweg of expressweg N230/A230 zal daar maar ten dele verlichting in kunnen brengen. Dan rest eigenlijk de vraag; moet je dit wel doen?
See less See more
Ik zie 1.000.000 m2 kantoren nog niet zo snel verschijnen eigenlijk. Cker niet nu.
Eric en Chris:
Dit gaat over een ontwikkeling voor de komende 30 jaar, a la de Zuidas. Dus geen zorgen over de huidige economische crisis, of over de capaciteit van de Galecoppenbrug.

De vraag is veel meer: is er over 30 jaar behoefte aan 1Mm2 kantoren, en ligt er bij het Amsterdam-Rijnkanaal dan een 3+3+3+3+3 tunnel?
Rijkswaterstaat said:
A12: voorbereidingen verbreding tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal starten 8 november

05-11-2010 | Utrecht | persbericht

Maandag 8 november starten de voorbereidingen voor de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal. Aannemer “Poort van Bunnik”, die de uitvoeringswerkzaamheden voor Rijkswaterstaat uitvoert, start met het kappen van bomen. De kap begint aan de zuidzijde bij Odijk. De wegverbreding van de A12 met extra rij- en plusstroken is naar verwachting gereed in maart 2013.

Voorbereidende werkzaamheden

De bomen die vanaf 8 november gekapt worden staan langs het tracé tussen Bunnik en Maarsbergen. Vanaf begin 2011 worden de bomen langs het tracé tussen Maarsbergen en Veenendaal gekapt. Naast het kappen van bomen is Poort van Bunnik al met een aantal voorbereidende werkzaamheden gestart. Zo zijn er al piketpaaltjes geplaatst voor het afbakenen van de projectgrenzen, worden er kabels en leidingen verlegd en geotechnische metingen verricht.

Poort van Bunnik

‘Poort van Bunnik’, een combinatie van BAM-bedrijven, heeft naast de realisatie van de wegverbreding ook de opdracht een aantal bestaande viaducten en onderdoorgangen aan te passen. Daarnaast bouwen zij twee nieuwe ecoducten (Mollebos en Rumelaar), leggen zij diverse andere faunavoorzieningen aan en plaatsen nieuwe portalen en geluidsschermen.
Het gaat dus beginnen. :cheers:
Vanuit het oogpunt geluid ligt het meer voor de hand om een spoor in een tunnel te leggen dan een snelweg. Alleen kijken de meeste politici niet zo ver...
Gelukkig kijken politici wat verder en is landschappelijke inpassing (meestal) een onderwerp wat meetelt.
3
OmroepBrabant said:
Heijmans krijgt opdracht verbreding A12

ROSMALEN - De wegenbouwafdeling van Heijmans in Rosmalen is door Rijkswaterstaat gekozen voor de van de verbreding snelweg A12 Waterberg-Velperbroek.

Het gaat om het verbreden van beide rijbanen over een lengte van 5½ kilometer tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek.Daarmee is een bedrag gemoeid van 58 miljoen euro. De A12 is een belangrijke verbindingsweg tussen het westen en oosten van het land en tussen de Randstad en Duitsland.

Om de verbreding mogelijk te maken, worden er gelijkertijd 13 'kunstwerken' aangepakt, zoals viaducten; van het vervangen van voegconstructies tot volledig slopen en nieuw bouwen. Daarnaast wordt zo`n 35.000 vierkante meter geluidsscherm gebouwd en worden de elektronische verkeersinformatieborden gemoderniseerd en uitgebreid.

De voorbereidingen van de werkzaamheden beginnen nog deze maand, waarna er in februari wordt begonnen met de uitvoering.
€ 58 miljoen is vrij veel voor 5,5 kilometer snelweg, maar er moet bij opgemerkt worden dat het alignement van dit stuk snelweg uit de jaren 40 stamt, en in 1961 is opengesteld, nog voor de tijd van ruimtereserveringen. Daardoor moeten de kunstwerken aangepast worden, en dat zijn er nogal wat voor zo'n klein stukje.

Wat Streetview beelden van het krappe alignement:

See less See more
Gelukkig wordt het wel 2x3 en geen spitstrook.
1 - 20 of 79 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top