SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 24 Posts

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ook al een hele historie deze verbinding...

gva.be

Burgemeester vraagt aanleg Nx aan minister

16/02 Burgemeester Alida De Bie vraagt aan minister van Mobiliteit Crevits om werk te maken van de Nxverbindingsweg.


Al meer dan dertig jaar worden plannen gemaakt om de oost-westverbinding vanuit de Noorderkempen naar de haven te verbeteren. De studie over de drie mogelijke tracés voor het aanleggen van de Nx-verbindingsweg duurt al jaren. Ondertussen krijgt de N111 (Laageind-Driehoek) dagelijks 18.000 voertuigen te slikken en de N114 (Kerkstraat) in Hoevenen verwerkt per dag 22.000 voertuigen.

De gemeentes Essen, Wuustwezel, Kalmthout en Kapellen zijn vragende partij voor de verbindingsweg. “Stabroek nog het meest, omdat wij de flessenhals zijn voor de haven”, aldus Alida De Bie. “Minister Crevits deed geen bindende beloftes, maar beloofde wel het dossier nauwgezet te volgen.” Burgemeester De Bie bedankte de minister voor de goede coördinatie tijdens de voorbije winterellende.

Prioritaire gewestwegen

“De gewestwegen in onze gemeente werden perfect opengehouden door uw strooidiensten. Het was wel even schrikken toen de winter aanhield en er een tekort aan strooizout dreigde. De N111 en N114 stonden niet op de lijst met prioritaire gewestwegen, en er zou niet meer gestrooid worden. Gelukkig verliet de winter ons op tijd”, besloot de burgemeester.

EVDW​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Sinds vorig jaar is de heraanleg bezig van de N111 tussen Putte en Stabroek, nu wordt ook het stuk aan de A12 aangepakt (en later het dorpscentrum van Stabroek)

wegenenverkeer.be

29 april 2014

Vanaf maandag aanstaande: werken op Laageind (N111) bij A12 in Stabroek

Posted in Persberichten, Antwerpen

Vanaf aanstaande maandag, 5 mei, tot eind juni 2014 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) grote werken uit op Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek. Tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen, een afstand van 625 meter, wordt de weg volledig vernieuwd. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken verlopen in twee fasen. Het vervoer van en naar de haven van Antwerpen zal onvermijdelijke hinder ondervinden, want de op- en afritten van de A12 in Stabroek gaan tijdelijk dicht. De omleidingen zullen met duidelijke signalisatie op de A12 aangekondigd worden.


Wegdek dringend aan vernieuwing toe

Het wegdek van Laageind ter hoogte van het op- en afrittencomplex A12 in Stabroek dateert al uit de jaren 70 en het krijgt dagelijks zeer veel (zwaar) havenvervoer te slikken. Het versleten wegdek bevindt zich daardoor in slechte staat en heeft dringend een grondige renovatie nodig. Zowel de rijweg als het fietspad worden volledig opgebroken en vervangen door nieuw asfalt. Er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De ingrepen zullen het rijcomfort en de veiligheid van alle weggebruikers op het complex aanzienlijk verbeteren.

Werken in 2 fasen

Om de tijdelijke hinder van de werken voor het verkeer in de buurt van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken in 2 fasen uitgevoerd.

Tijdens fase 1, van 5 mei tot eind mei, wordt gewerkt op Laageind tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de op- en afrit richting Nederland van de A12.

Tijdens fase 2, van eind mei tot eind juni, bevindt de werf zich tussen de op- en afrit richting Bergen op Zoom en de toegang naar de firma Aertssen. Zodra de exacte start- en einddatum vaststaan, leest u die op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111.

Op- en afritten A12 in Stabroek dicht

Tijdens de twee fasen van de werken geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek. Het verkeer op de A12 van en naar het Antwerpse havengebied zal hinder ondervinden.

Tijdens fase 1, van 5 mei tot eind mei, is de op- en afrit Stabroek van de A12 richting ANTWERPEN volledig afgesloten. De op- en afrit in de richting van Nederland blijft gewoon open.

Tijdens fase 2, van eind mei tot eind juni, is de op- en afrit Stabroek van de A12 richting BERGEN OP ZOOM afgesloten voor verkeer van of naar Stabroek. Verkeer van of naar de haven blijft wel mogelijk via het complex. De op- en afrit in de richting van Antwerpen is weer open.

Als alternatief voor de afgesloten op- en afritten in Stabroek wordt tijdens de hele duur van de werken de dienstoprit naar de A12 in Zandvliet uitzonderlijk opengesteld voor verkeer van minder dan 3,5 ton.

Tijdens de werken wordt Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex onderbroken voor voertuigen. Zij worden omgeleid. Voor fietsers blijft er wel altijd een doorgang op Laageind. Er wordt hen wel gevraagd om de werf stappend met de fiets aan de hand te passeren.
Omleidingen

Om te vermijden dat de lokale wegen te veel belast worden tijdens de werken, wordt het verkeer zoveel mogelijk omgeleid via de hoofdwegen.

Omleidingen fase 1:
 • Het verkeer naar de Antwerpse haven wordt omgeleid via de Ring (R2) (afrit Kanaaldok B1-B2).
 • Het verkeer van de haven naar Antwerpen rijdt via de Ring (R2) (oprit Kanaaldok B1-B2) en daarna de A12.
 • Het verkeer van de haven naar Bergen op Zoom rijdt via het complex Lillo, keert daar en rijdt via de Ring (R2) en de A12 naar Nederland.
 • Vanaf de oprit Kanaaldok B1-B2 van de Ring (R2) is er alleen verkeer mogelijk naar Antwerpen, niet naar Bergen op Zoom.
 • Het verkeer op de A12 van Nederland naar Stabroek rijdt via de Ring (R2) naar het complex Lillo, keert daar en rijdt terug via de Ring (R2) en de A12 naar de afrit Stabroek.
 • Het verkeer op Laageind (N111) in Stabroek kan de oprit naar de A12 richting Antwerpen niet gebruiken, maar rijdt de snelweg op in de richting van Bergen op Zoom en keert verderop terug op het complex Berendrecht.

Omleidingen fase 2:
 • Het verkeer van de haven en op de A12 naar de haven kan in Stabroek zonder problemen alle op- en afritten nemen, zowel richting Nederland als richting Antwerpen.
 • Het verkeer op de A12 naar Stabroek rijdt om via de afrit Berendrecht en Krommeweg/Monnikenhofstraat/Abtsdreef. Dat geldt ook voor het verkeer dat vanuit Stabroek de A12 wil oprijden.

Up-to-date informatie

Op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111 vindt u alle actuele info en handige omleidingskaarten. Voor de (haven)bedrijven in de buurt van de werken zijn op de website ook vertalingen van de omleidingsinfo geplaatst (in het Frans, Duits en Engels). Zo kunnen zij hun internationale partners, transportbedrijven en leveranciers nu al informeren over de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in mei en juni.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de hinder tijdens de werken te drukken, stelde Wegen en Verkeer Antwerpen voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Bewoners en ondernemers kunnen bij hem terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. via [email protected] of 0477 477 476.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #3 ·
nog een bericht van vorig jaar over de Nx

nva-kapellen

23 april 2013

Stabroek en Kapellen op één lijn over traject Nx

Reeds enkele jaren manifesteert zich in de dorpskernen van Kapellen, Stabroek en Hoevenen dagelijks een mobiliteitsprobleem. Burgemeesters Dirk Van Mechelen uit Kapellen en Rik Frans uit Stabroek hebben nu gekozen voor een gezamenlijk tracé en hebben dit toegelicht op het Stabroekse gemeentehuis op dinsdagmorgen 23 april.


Beste oplossing voor mens en dier
Het milieueffectenrapport van de NX is definitief afgerond en beide gemeenten vinden het tracé Waterstraat (tracé A) het meest realistisch en uitvoerbaar tracé. Deze oplossing is de kortste verbinding tussen de N11 en de A12 en zal het minste schade veroorzaken en het geklasseerde landschap op de kortst mogelijke afstand doorsnijden. Na het gewone milieueffectenrapport, zal er nu een project MER opgesteld worden om de mogelijke gevolgen voor mens en dier te onderzoeken. Er moeten op dat gebied nog veel knopen doorgehakt worden.

Meest noorderlijke tracé
Men koos voor het meest noordelijke traject tussen de bestaande dreef en Waterstraat om zo het effect op het beschermd landschap ‘Het Rood en omgeving’ te milderen. Tussen de Waterstraat en de Nx zal een minimale buffer van 100 meter voorzien zijn en er zullen geluidswerende maatregelen worden genomen. Het tracé verloopt vervolgens volledig op Stabroek. Het kruist de Parijse weg en de Hoge Weg. Om verkeersconflicten te vermijden, wordt de Parijse Weg afgesloten van de Nx en komt daar een ondertunneling voor de recreatieve fietser. Ter hoogte van de Hoge weg wordt getracht het woonlint te vermijden en is het uitgangspunt om geen woningen te onteigenen. Doordat de Hoge Weg deel noord en deel zuid in het kader van lokale functionele relaties verbonden blijven, wordt dit kruispunt wenselijk uitgevoerd met een lichtengeregeld kruispunt, waardoor de sturing van het doorgaande verkeer (langere groentijden) beter mogelijk is. Er wordt aandacht besteed aan een veilige inrichting van het kruispunt voor fietsers. Een rond punt zou te veel plaats innemen.

Ettenhoven
Ter hoogte van de N114 Ettenhoven buigt het tracé af, ook dit kruispunt zal lichten gestuurd zijn en volgt het traject de Ettenhoven. De aansluiting van de NX op de A12 zal zich ergens situeren tussen de Smalle Weg en de Dijkstraat. Daar zal rekening gehouden worden met het logistiek park van het Havenbedrijf en zal de NX hetzelfde nog aan te leggen verkeersknooppunt gebruiken. Ook fietsers zouden dit knooppunt naar het model van Wommelgem kunnen gebruiken.

Een verloop langs de Boterseweg is niet mogelijk wegens de Europese bescherming van het vogelrichtlijn gebied in deze polder. Via ventwegen zullen de betreffende woningen in de Ettenhoven ontsloten worden.

Profiel
Het profiel van de NX zou zich beperken tot 2 rijvakken, 1 rijvak op en 1 rijvak af. De verbinding tussen Stabroek en Hoevenen via Ettenhoven en Hoge weg zullen ten allen tijde verzekerd worden. Langsheen de aan te leggen NX zal geen industrie of economische activiteit mogen plaatsvinden.

Landbouwers zullen begeleid worden

Daar waar landbouwbedrijven getroffen worden, zullen de betrokken boeren hiervoor zo snel mogelijk geraadpleegd worden om dossier per dossier de schade op te meten. Een Landbouweffectenrapport dient nog dit jaar te worden opgestart door de Vlaamse Landmaatschappij om per landbouwbedrijf te kijken welke impact er zal zijn en deze te evalueren.

Nu dit alles gekend is, zullen beide gemeenten op hun eigen terrein alles verder moeten bekijken naar mobiliteit toe.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #4 ·
... en een recente reactie paar dagen terug

gva.be

Massaal protest tegen aanleg Nx

28/04 Stabroek (2940)

Veertig tractoren en ruim tweehonderd boze Stabroekenaars zakten vanavond af naar de gemeentehuis om te protesteren tegen de aanleg van de Nx verbindingsweg tussen de A12 in Stabroek en de Kapelsestraat in Kapellen.


Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Boerenbond hadden opgeroepen tot dit massaal protest. De bezorgdheid over de impact van een nieuwe verbindingsweg op landbouw, milieu en landschap blijft groot. Die Nx moet de verkeersdoorstroming in Stabroek, Hoevenen en Kapellen verbeteren. Nu liggen nog drie mogelijk tracés op tafel. Vorig jaar spraken Stabroek en Kapellen zich uit voor het tracé dat het dichtst bij de Waterstraat in Stabroek ligt. Ook het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) focust op dat tracé. Volgens BBL en Boerenbond zijn de andere alternatieven te weinig of niet onderzocht. De uiteindelijke beslissing wordt door de Vlaamse regering genomen.

Tijdens de gemeenteraad werd landbouweffectenrapport voor het voorkeurstracé voorgesteld. Op vraag van de landbouwers liet het Agentschap Wegen en Verkeer dit rapport maken. Hieruit blijkt dat het vooral jonge landbouwers met toekomstplannen in de polder die het grootste slachtoffer van de Nx dreigen te worden.

Erik Vandewalle​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #5 ·
wegenenverkeer.be

12 juni 2014

Werken Laageind (N111) en complex A12 in Stabroek eindigen op 27 juni

Vanaf vrijdagavond 27 juni 2014 zullen alle verkeersbewegingen weer mogelijk zijn op het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek en Laageind (N111). Als de weersomstandigheden het toelaten, beëindigt het Agentschap Wegen en Verkeer dan de renovatiewerken van het wegdek die daar sinds begin mei aan de gang zijn. Tijdens de laatste dagen van de werken, legt de aannemer de definitieve toplaag asfalt aan. Dat brengt wel nog enkele wijzigingen in de verkeerssituatie met zich mee.
Laatste werken: aanbrengen toplaag

Het wegdek van Laageind ter hoogte van het op- en afrittencomplex A12 in Stabroek dateert al uit de jaren 70 en het krijgt dagelijks zeer veel (zwaar) havenvervoer te slikken. Het versleten wegdek bevond zich daardoor in slechte staat en een renovatie van de rijweg en de fietspaden was dringend nodig. Die werken schieten goed op.

Tijdens de laatste dagen van de werken, van dinsdag 24 juni tot en met vrijdag 27 juni, zal de nieuwe toplaag asfalt aangebracht worden op het complex. Dat brengt enkele veranderingen met zich mee in de tijdelijke verkeerssituatie tijdens die dagen. Vanaf vrijdagavond 27 juni zal alle verkeershinder voorbij zijn en kan het verkeer weer overal door bij Laageind (N111).​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #6 ·
wegenenverkeer.be

05 december 2014

3 types LED-verlichting geplaatst op A12

Deze week startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de plaatsing van de nieuwe LED-verlichting op de A12 in Stabroek. Deze verlichting kadert in een proefproject rond het gebruik van LED-verlichting voor het verlichten van gewest- en autosnelwegen. Weggebruikers zullen vooral een verschil merken in de kleur van het licht. Dit is namelijk wit licht in plaats van het gele licht dat doorgaans wordt gebruikt.


Sinds afgelopen nacht worden op de A12, ter hoogte van Stabroek, 21 nieuwe verlichtingstoestellen geplaatst over een afstand van 500 meter. Gedurende 5 jaar zullen in het kader van dit proefproject een aantal parameters, zoals het energieverbruik en de lichtsterkte op regelmatige tijdstippen worden gemeten onder toezicht van een geaccrediteerd labo. Hierdoor kunnen we onder andere de lichtprestaties, het energieverbruik, de levensduur, de betrouwbaarheid, het onderhoud, het beheer en de terugverdientijd van de investering van deze verschillende types LED-verlichting in kaart brengen. Na een grondige evaluatie kan dan bekeken worden of en hoe LED-verlichting mogelijk kan worden ingezet voor de verlichting van onze gewest- en autosnelwegen.

Innovatie vanuit de sector

Om dit proefproject uit te voeren ging het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek naar innoverende partners uit de verlichtingsindustrie. Drie fabrikanten, namelijk iGuzinni, Philips en Schréder, haalden deze opdracht binnen. Dit proefproject is een unieke samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de leveranciers van verlichtingstoestellen.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #7 ·
gva.be

Proefproject LED-verlichting op A12 slaat aan

Vandaag om 10:31 door Sam Reyntjens

STABROEK - Wie de afgelopen maand over de A12 reed, merkte het vast al op. Ter hoogte van Stabroek loopt een proefproject met LED-verlichting. Dat valt in de smaak bij de pendelaars.


Over een afstand van ongeveer 500 meter is het nachtelijke zicht sinds ongeveer een maand veranderd. De klassieke verlichting met een gele schijn moest plaats ruimen voor LED-verlichting.

Het gaat om proefproject als onderdeel van het Lichtplan in 2012 waarin de zoektocht naar energiezuinigere verlichting centraal werd gezet. “Het proefproject zal vijf jaar lang lopen”, legt Jef Schoenmakers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit. “In die periode wordt gekeken naar de levensduur van de verlichting, de lichtprestaties, het verbruik en het onderhoud.”

Bij de gebruikers van de A12 zijn de eerste reacties positief. “Overal van die LED-verlichting plaatsen. Met dit hondenweer is het zicht veel beter”, schrijft iemand op Twitter. Ook Henk Jansen uit Stabroek is positief. “Zeker toen er sneeuw lag, was het verschil heel groot”, schrijft hij.​
 

·
Registered
Joined
·
23,588 Posts
Wat een test. Daarvoor hing daar zoals op de meeste autosnelwegen natriumverlichting met de kenmerkende oranjeachtige tint waar nauwelijks kleurenonderscheid kan gemaakt wordt. Nogal wiedes dat andere lampen een verbetering van kleurenonderscheid geven. Ook traditionele gasontladingslampen (zoals de nieuwe lampen op het viaduct van Merksem) doen dat. Kleuronderscheid zou dus geen onderdeel van de test moeten zijn omdat het geen specifiek voordeel van leds is. Eerder zou naar zaken als duurzaamheid gekeken moeten worden.

Overigens is er wel een reden waarom buiten de bebouwde kom zoveel voor natriumverlichting gekozen werd. Doordat alles in oranje-tinten is worden je ogen minder belast en rijdt het dus veel rustiger. Het gebrekkige kleuronderscheid kan dus ook als een voordeel beschouwd worden.

 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #9 ·
wegenenverkeer.be

03 maart 2015

5 en 6 maart: ’s avonds en ’s nachts hinder voor verkeer op Antwerpse Ring (R2) en A12-noord in Ekeren door plaatsing dynamische signalisatie


Tijdens de avonden en nachten van 5 en 6 maart zal het verkeer op de R2 in Antwerpen hinder ondervinden. In de nacht van 5 maart is er ook hinder op de A12 in Ekeren, richting Antwerpen. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst er seinbruggen met dynamische signalisatieborden. Ter hoogte van de werken wordt het verkeer telkens op 1 rijstrook gebracht. Om alles veilig te kunnen installeren zonder gevaren voor de weggebruikers, wordt de snelweg ter hoogte van de werken ook enkele keren kortstondig afgesloten. Op de seinbruggen komen dynamische informatieborden, die het mogelijk maken weggebruikers te informeren en het verkeer te 'sturen'.

Hinder bij de werken

Om de hinder voor de weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden, worden de werkzaamheden 's avonds en 's nachts uitgevoerd, tussen 20.00 en 6.00 uur. De R2 en A12 blijven open voor verkeer, maar ter hoogte van de werken is er maar 1 versmalde rijstrook beschikbaar en wordt de snelweg per nacht ook enkele keren kortstondig afgesloten.

Tijdens de nacht van donderdag 5 maart op vrijdag 6 maart wordt er een dynamische signalisatie voorzien op de A12 in Ekeren, net na de oprit Leugenberg richting Antwerpen.

Tijdens de nacht van donderdag 5 maart op vrijdag 6 maart wordt er ook dynamische signalisatie aangebracht op de R2 richting Nederland, tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel ter hoogte van afrit Lillo.

Tijdens de nacht van vrijdag 6 maart op zaterdag 7 maart worden er twee seinbruggen met signalisatie geplaatst op de Antwerpse Ring (R2) ter hoogte van het tolplein van de Liefkenshoektunnel. Er zal hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen omdat de weg ter hoogte van de werken wordt versmald. Richting Beveren is er slechts een beperkte beschikbare breedte van 3 meter. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Weggebruikers wordt gevraagd deze snelheidsbeperking te respecteren. Politie zal aanwezig zijn.

Omdat de werken op een moeilijke locatie worden uitgevoerd, duurt het afsluiten van de snelweg deze nacht wat langer dan enkele minuten.

Volgende fase later dit jaar

De komende maanden worden nog enkele bijkomende seinbruggen geplaatst op de Antwerpse Ring (R2) tussen het tolplein en de E34. Op de seinbruggen worden rijstrooksignalisatieborden gehangen. Ook worden oude borden op bestaande seinbruggen vervangen en wordt de oude signalisatie verder verwijderd. De nieuwe signalisatie wordt daarna aangesloten, getest en in dienst genomen. De aansturing van de borden zal, net zoals voor de andere borden, gebeuren vanuit het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #10 ·
wegenenverkeer.be

Aanleg weefstrook tussen Leugenberg en Ekeren

Wat?
 • Quick Win 1: Pechstrook wordt weefstrook (kmpt. 39 – 40,5)
Wanneer?
 • vrijdagavond 22 mei tot dinsdagochtend 26 mei 2015
Maatregelen?
 • Van 2 naar 1 rijstrook
 • Snelheidsbeperking: 70 km/u
 • Afslag Leugenberg richting Nederland afgesloten (in desbetreffende fase)
 • Rekening gehouden met meivakantie in Nederland. Afgestemd met overige werken rond Antwerpen.
 • Afstemming met NederlandAanleg weefstrook tussen Ekeren en R1

Wat?
 • QW2: Dossier wordt voorbereid door BAM: realisatie weefstrook tussen kmpt. 36,5-38,5 + combinatie met herstel van 3x2 brugvoegen van A12 naar R1
Wanneer?
 • Drie weekends in najaar 2015
 • Voorstel WA: 25-27 sep.; 2-4 en 9-11okt. Reserve: 16-18 okt.
Maatregelen?
 • Werken gedurende drie weekends
 • Eén weekend verbindingslus van A12 naar R1 afgesloten
 • Twee weekends van 2 naar 1 rijstrook (soms beide rijstroken beschikbaar)
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #11 ·
deredactie.be

Tot dinsdag hinder op A12 door werken

vr 22/05/2015 - 18:16 Belga

Aanstaande pinksterweekend voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de A12 ten noorden van Antwerpen tussen de op- en afritcomplexen van Leugenberg en Ekeren. Er wordt in beide richtingen een zogenoemde weefstrook gecreëerd die het in- en uitvoegen moet vergemakkelijken. Daardoor wordt er zware verkeershinder verwacht.


De werken duren van vanavond 20 uur tot dinsdagochtend 8 uur. "Weggebruikers houden best rekening met ernstige verkeershinder, aangezien het verkeer ter hoogte van de werf in beide richtingen tijdelijk maar over één rijstrook beschikt", zegt het AWV, dat reizigers aanraadt de actuele verkeersinformatie te raadplegen voor hun vertrek.

De oprit Leugenberg richting Antwerpen en de afrit Leugenberg richting Nederland zijn tijdens de werken afgesloten. Het verkeer voor de afrit wordt omgeleid via Ekeren, dat voor de oprit wordt omgeleid via het complex van Stabroek.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #12 ·
wegenenverkeer.be

Twee nachten hinder op A12 door werken aan seinbruggen

Eind juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tijdens twee nachten werken uit aan 2 seinbruggen over de A12 ten noorden van Antwerpen. Er wordt op twee plaatsen gewerkt in de buurt van het op- en afrittencomplex Ekeren (nr. 16), telkens in de richting van Nederland. Tijdens de werken moet het verkeer ter hoogte van de seinbruggen over één rijstrook.


Tijdens de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 juli wordt er gewerkt aan een seinbrug op de A12 richting Nederland voor het complex van Ekeren (16). De werken starten om 20.00 uur en zijn zeker afgerond voor de ochtendspits. Het verkeer moet tijdelijk over één rijstrook. Rond 22.30 uur wordt het verkeer op de A12 kortstondig stilgelegd (ongeveer 15 minuten) en moeten de aanwezige bestuurders wachten. Tijdens het kantelen van de bruggen kan er immers geen verkeer doorrijden.

Tijdens de nacht van donderdag 23 juli op vrijdag 24 juli wordt er opnieuw gewerkt aan een seinbrug op de A12 richting Nederland, maar deze keer ter hoogte van uitrit 15, Hoevenen/Kapellen. De werken starten om 20.00 uur en zijn zeker afgerond voor de ochtendspits. Het verkeer moet tijdelijk over één rijstrook. Rond 23.00 uur wordt het verkeer op de A12 kortstondig stilgelegd (ongeveer 15 minuten) en moeten de aanwezige bestuurders wachten.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #13 ·
gva.be

Lokale landbouwers niet te spreken over omstreden verbindingsweg

Vandaag om 18:35 | Bron: ATV

STABROEK - Minister van Landbouw Ben Weyts (N-VA) heeft 750.000 euro vrijgemaakt voor de aanleg van de omstreden Nx-verbindingsweg in Stabroek. De gemeenten Stabroek, Kapellen en Hoevenen willen die weg aanleggen om zo het verkeer in hun dorpscentra te ontlasten. Maar de lokale boeren zijn tegen de verbindingsweg. Als die er komt, verliezen zij waardevolle landbouwgrond die moeilijk te compenseren valt.


http://atv.be/nieuws/lokale-boeren-ontevreden-met-nx-22356
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #14 ·
gva.be

Aanleg weefstrook en verlenging rijstrook op A12 tussen Ekeren en knooppunt Antwerpen-Noord

Van zaterdag 7 tot maandag 23 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de A12 ten noorden van Antwerpen tussen het op- en afrittencomplex Ekeren (nr. 16) en het knooppunt Antwerpen-Noord (A12 - R1/E19). De ingrepen moeten de doorstroming verbeteren. Om de hinder te beperken wordt gewerkt in verschillende fasen en worden de werken met de grootste hinder beperkt tot het laatste weekend. De A12 blijft tijdens de werken steeds open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone houdt het verkeer best rekening met hinder en filevorming.


Betere doorstroming
De A12 tussen het op- en afrittencomplex Ekeren (16) en het knooppunt Antwerpen-Noord is momenteel een flessenhals voor het verkeer van en naar de Antwerpse Ring (R1). Om de doorstroming te verbeteren zal het Agentschap Wegen en Verkeer in de richting van Nederland de linkerrijstrook die net voor de afrit Ekeren wegvalt, verlengen over een afstand van 450 meter.
Vervolgens wordt in de richting van Antwerpen de pechstrook omgevormd tot een weefstrook. De invoegstrook van de oprit Ekeren gaat hierbij over in de uitvoegstrook naar de R1.

Werken in twee fasen
Om de hinder te beperken wordt er gewerkt in twee fasen. Eerst wordt gewerkt in de richting van Nederland, daarna wordt de rijrichting naar Antwerpen aangepakt. Bovendien worden de werken met de meeste hinder voor het verkeer beperkt tot het weekend.

De werken beginnen op zaterdag 7 mei (7u) met het verlengen van de linkerrijstrook in de richting van Nederland (fase 1). Tijdens het aanbrengen van de tijdelijke markeringen moet het verkeer tijdelijk over één rijstrook. Vanaf zaterdagmiddag tot het einde van de werken, op vrijdagochtend 20 mei, rijdt het verkeer dan over twee rijstroken (de pechstrook en de rechterrijstrook). De afrit Ekeren blijft steeds open.

Tijdens het weekend van vrijdagavond 20 mei (20u) tot maandagochtend 23 mei (05u) wordt in de richting van Antwerpen de pechstrook omgevormd tot een weefstrook (fase 2). Het verkeer moet tijdens dit weekend over één rijstrook (linkerrijstrook). Daarnaast is ook de oprit naar Antwerpen (16) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit van de A12 naar Nederland om vervolgens aan het complex Leugenberg (nr. 15) te keren en terug de A12 te nemen richting Antwerpen. Tijdens dit weekend houden bestuurders komende uit de richting van Nederland dus best rekening met hinder op de A12 naar Antwerpen.

 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #16 ·
wegenenverkeer.be

3 weken ernstige hinder door werken op aansluiting A12/ring Antwerpen in Ekeren

Vanaf maandag 20 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige vernieuwing van de aansluiting van de A12 op de Antwerpse ring (R1/E19) aan het snelwegcomplex in Ekeren. Het volledige wegdek inclusief funderingen wordt daar vernieuwd. Om de doorgang van het verkeer tijdens de werken mogelijk te houden wordt een tijdelijke verbinding over één rijstrook aangelegd tussen de A12 en de E19. Vanaf de nacht van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni zal de signalisatie geplaatst worden en zal het verkeer op de A12 komende uit de richting van Nederland hinder ondervinden. Op maandag 11 juli zijn de werken klaar en is de vernieuwde weg terug volledig toegankelijk.


Grondige vernieuwing druk wegvak
De verbinding tussen de A12 uit de richting van Nederland en de Antwerpse ring is een erg druk en zwaar belast wegvak. Het wegdek is er dan ook in slechte staat en toe aan een grondige vernieuwing. Op maandag 20 juni start AWV met de vernieuwing van alle rijstroken, inclusief de pechstrook. Daarbij wordt niet enkel de toplaag vervangen, maar ook de funderingen en alle onderlagen worden vernieuwd. De werken zijn volledig afgerond op maandag 11 juli.

Hinder vanaf 17 juni
Om de werken maandagochtend onmiddellijk te kunnen starten, begint de aannemer net voor het weekend met het klaar zetten van de signalisatie. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt de signalisatie al klaargezet aan de rand van de weg en kan het verkeer nog normaal door rijden. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de signalisatie definitief geplaatst zodat vanaf zaterdagmiddag 18 juni de werfsituatie in gaat. Vanaf dat moment zal het verkeer op de A12 komende uit Nederland gedurende drie weken over één rijstrook geleid worden.

1 rijstrook op A12
Het werk wordt uitgevoerd in twee fasen. Doorgaand verkeer wordt steeds mogelijk gehouden maar op de A12 uit de richting van Nederland zal dat enkel over één rijstrook kunnen. Op de A12 in de richting van Nederland is er geen hinder.

In de eerste fase (17 juni tot 4 juli) zal verkeer op de A12 vanuit Nederland via een tijdelijke doorsteek naar de opengestelde pechstrook van de E19 geleid worden. Verderop kan het via die pechstrook instromen op de ring.In beide gevallen wordt uit veiligheidsoverwegingen het verkeer op de A12 voor de werfzone al op één rijstrook geplaatst. Daardoor verwacht AWV grote hinder voor verkeer op dat wegvak. Het Agentschap raadt daarom aan om de A12 vanuit het noorden zoveel mogelijk te vermijden. Verkeer op langere afstand wordt aangeraden de E19 te nemen. Op de E19 zal het verkeer geen hinder ondervinden.​
 

·
Registered
Joined
·
2,776 Posts
Hadden ze dat nu geen twee maand vroeger kunnen doen? Toen er nog een alternatief mogelijk was via de Noorderlaan? (en/of: toen die beweging niet gebruikt werd als alternatief voor de Noorderlaan) Toch geen al te doordachte planners altijd... (al werken ze natuurlijk op veel plaatsen en kan je niet overal rekening mee houden, maar met al die werken in het Noorden van Antwerpen zou je toch denken dat het halveren van een snelweg ook ergens in rekening gebracht zou worden)
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #19 ·
gva.be

Schoonbroek wordt stiller dankzij geluidsmuur, Tuinwijk moet nog wachten

Vandaag om 09:20 door Sacha Van Wiele

EKEREN / BORGERHOUT - De wijk Schoonbroek op de grens van Antwerpen en Ekeren krijgt in 2017 een geluidsmuur van 715 meter. Het effect zal duidelijk merkbaar zijn, want voor het menselijke gehoor is er een halvering van het lawaai.


Het Antwerpse schepencollege beslist vandaag normaal over de verlenging van de geluidsmuur aan de A12. Het is een van de maatregelen in het Antwerpse geluidsactieplan. “Geluidsmetingen tonen aan dat de bewoners van de wijk Schoonbroek blootgesteld staan aan te veel lawaai van de A12”, zegt Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen van Leefmilieu. “Een deel van de buurt leeft met geluid tussen 60 en 70 decibel. De geluidsschermen die er nu staan aan de A12 in Ekeren lopen onvoldoende door, zeker met de omvorming tot autosnelweg. Als deze geluidsmuur er staat, neemt het lawaai met 10 decibel af. De bewoners zullen dat ervaren als een halvering.”

De stad Antwerpen en Vlaanderen bereikten een akkoord over het verlengen van de geluidsmuur tot onder de Transcontinentaalbrug. Nu stopt de muur aan de Dragondersstraat. Het prijskaartje bedraagt ruim 1 miljoen euro en wordt betaald door de stad en Vlaanderen. De plaatsing gebeurt in 2017 en zal twee tot drie maanden duren. De muur is 715 meter lang en 4,5 meter hoog. Alleen aan de basis komt er wat beplanting. “Heel de muur beplanten zou het effect alleen verminderen”, zegt de schepen. “Het materiaal is voldoende geluidsabsorberend.”

(...)​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #20 ·
wegenenverkeer.be

Nutswerken heraanleg zwart punt Kalmthout van start

Gepubliceerd op 18/10/2016 - 16:46

In het voorjaar van 2017 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt van de Putsesteenweg (N111) met de Max Temmermanlaan in Kalmthout heraanleggen. Dat is het laatste ‘zwarte punt’ op Kalmthouts grondgebied. Door de herinrichting wil het Vlaams gewest die kruispunten veiliger maken. Voordat de heraanleg kan uitgevoerd worden zullen de nutsmaatschappijen eerst leidingen verplaatsen en vernieuwen. Deze werken starten op 24 oktober en zullen tijdelijk hinder met zich meebrengen.


Veiliger kruispunt
Het t-kruispunt van Putsesteenweg met de Max Temmermanlaan ligt in een bocht. Dat maakt het op zich al onveilig. De meeste ongevallen die hier gebeuren zijn het gevolg van overdreven snelheid. Het nieuwe ingerichte kruispunt wordt aangelegd met middengeleiders die het verkeer afremmen. Een afslagstrook naar de Max Temmermanlaan zorgt voor een vlottere doorstroming van het doorgaand verkeer. Aan de zijkanten komen fietspaden die onder andere aansluiten aan het fietspad richting de toegang van de Kalmthoutse Heide.

Nutswerken vanaf 24 oktober
Alvorens de eigenlijke heraanleg van start kan gaan, hebben de nutsmaatschappijen enkele maanden de tijd nodig om leidingen te verplaatsen en een nieuwe waterleiding aan te leggen. Deze werken gebeuren grotendeels in de berm maar plaatselijk zal er dichter bij de weg moeten gewerkt worden. Tijdens het maken van de doorsteken voor de leidingen zal er gedurende 2 tot 3 weken een deel van de rijweg ingenomen worden. Verkeer kan dan steeds in beide richtingen blijven rijden zij het beurtelings geregeld door tijdelijke verkeerslichten. De nutswerken moeten voor de kerstvakantie afgerond zijn.

Start heraanleg februari 2017
In februari 2017 starten de effectieve infrastructuurwerken. Dan zal de hinder voor omwonenden en doorgaand verkeer groter zijn. AWV moet immers het volledige kruispunt opbreken en heraanleggen. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren. AWV zal nog tijdig communiceren over de aanpak van de werken, de hinder, de bereikbaarheid en de omleidingen. De laatste informatie kan u vinden op www.wegenenverkeer.be/kalmthout.​
 
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top