SkyscraperCity Forum banner

[A2] Świecko (D) - Poznań - Stryków

374459 Views 2266 Replies 280 Participants Last post by  fairhair26
W koñcu kwietnia rada nadzorcza Autostrady Wielkopolskiej ma zatwierdziæ wstêpny projekt realizacji kolejnego odcinka autostrady A-2 - z Nowego Tomyœla do Œwiecka. Wartoœæ prac ocenia siê na 700 mln EUR, a banki ju¿ obieca³y pieni¹dze.

Autostrada Wielkopolska (AWSA), koncesjonariusz autostrady A-2, chce zwiêkszyæ tempo prac. To dobra wiadomoœæ, bo budowa szybkich dróg w Polsce idzie na razie bardzo opieszale. Na intensyfikacjê robót mo¿na liczyæ na odcinku z Nowego Tomyœla do Œwiecka.

Negocjacje umowy koncesyjnej dla tego etapu AWSA ma rozpocz¹æ w 2005 r.

- Jesteœmy bardzo zaawansowani w pracach na odcinku Nowy Tomyœl-Konin. Jeden z naszych akcjonariuszy i generalnych wykonawców - austriacka firma Strabag - do koñca roku sfinalizuje swoje zadania. Dlatego te¿ chcemy przyœpieszyæ budowê autostrady z Nowego Tomyœla do Œwiecka. Spodziewamy siê, ¿e prace moglibyœmy rozpocz¹æ ju¿ w przysz³ym roku - mówi Andrzej Patalas, prezes AWSA.

Dodaje, ¿e banki kredytuj¹ce budowê drogi Nowy Tomyœl-Konin zapewni³y poznañsk¹ firmê, ¿e chc¹ uczestniczyæ w finansowaniu autostrady do zachodniej granicy Polski. Warto przypomnieæ, ¿e kredytodawcami spó³ki s¹ Europejski Bank Inwestycyjny, Credit Lyonnais i Commerzbank.

To dobra wiadomoœæ dla poznañskiej firmy, bo prace budowlane na odcinku Nowy Tomyœl-Œwiecko prezes Patalas ocenia na 700 mln EUR (2,98 mld z³).

W sumie zaœ projekt od granicy do Konina oszacowano na 1,33 mln EUR (5,43 mld z³). Zanim jednak AWSA zacznie formalne rozmowy z bankami, musi mieæ zgodê rady nadzorczej (RN) oraz akcjonariuszy na przygotowanie projektów realizacji inwestycji. Posiedzenie RN jest planowane na koniec kwietnia.

Po otrzymaniu akceptacji organów nadzorczych spó³ki AWSA postara siê uzgodniæ z Ministerstwem Infrastruktury plan finansowy tej czêœci projektu. Bez tego przyœpieszenie prac nie bêdzie mo¿liwe.

- Ministerstwu Infrastruktury zale¿y na przyœpieszeniu budowy autostrad, mamy wiêc nadziejê, ¿e zgodzi siê równie¿ na wiêksze tempo prac na A-2 - spodziewa siê prezes Patalas.

- ¯yczylibyœmy sobie, by autostrady w Polsce budowano szybciej. Trudno mi jednak powiedzieæ, jaka bêdzie nasza decyzja w sprawie przyœpieszenia prac na A-2. Wszystko zale¿y od tego, co zaproponuje nam koncesjonariusz - mówi Ryszard Na³êcz, dyrektor informacji w MI.

G³ównymi akcjonariuszami Autostrady Wielkopolskiej s¹ Kulczyk Holding, PKN Orlen i PSE.

---------
¿ród³o Puls Biznesu
  • Like
Reactions: kozaist
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 2267 Posts
Wspania³a wiadomoœæ, jak tak dalej pójdzie to za 3 lata z Pozania do Œwiecka pojedziemy. :D
Ju¿ po raz kolejny wszelkie rewelacje na teamt przyspieszenia prac przy autostradach, skwituje tak samo :rotf:
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by jay_jay </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ju¿ po raz kolejny wszelkie rewelacje na teamt przyspieszenia prac przy autostradach, skwituje tak samo :rotf:</td></tr>
</table>

O opóŸnieniach Autostrady Wlkp nie ma mowy.
Przy budowie odcinka Komorniki - Nowy Tomyœl i Krzesiny -Wrzeœnia id¹ pe³n¹ par¹.
Obwodnica Poznania równie¿ bêdzie ukoñczona wczeœniej ni¿ planowano.
Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>

O tym odcinku wiadomo, ¿e nic nie wiadomo.
Autostrada Wielkoposlka buduje tylko w Lubuskim i Wielkopolsce.
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>


Hehehe
A kogo to tak naprawdê obchodzi?
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by bladyrunner </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>


Hehehe
A kogo to tak naprawdê obchodzi?</td></tr>
</table>

mnie i jeszcze jakieœ 2,5 mln ludzi wokó³ :D
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by bladyrunner </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>


Hehehe
A kogo to tak naprawdê obchodzi?</td></tr>
</table>

mnie i jeszcze jakieœ 2,5 mln ludzi wokó³ :D</td></tr>
</table>


Tylu ziomków macie na Mazowszu?
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by bladyrunner </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by bladyrunner </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>


Hehehe
A kogo to tak naprawdê obchodzi?</td></tr>
</table>

mnie i jeszcze jakieœ 2,5 mln ludzi wokó³ :D</td></tr>
</table>


Tylu ziomków macie na Mazowszu?</td></tr>
</table>

Nie b¹dŸ taki chojrak bo w przysz³ym roku wszystkie poznañskie dotacje cofniemy lub przyznamy dla Wroc³awia ;-)
Skoro dogadujesz siê z Polem to mo¿e jesteœ lekarstwem na nasze wszystkie polskie bol¹czki?
Zreszt¹ myœlê, ¿e bez interwencji Pol Ciê w tym wyrêczy...
G
I bardzo dobrze. Poznan bedzie mial autostrade a Warszawa nie hahahahah.
W po³owie tego roku ma zostaæ otwarta obwodnica Poznania w ci¹gu autostrady A2. Jak powszechnie wiadomo natê¿enie ruchu pojazdów wzrasta wraz ze zbli¿aniem siê do miasta. Dlatego autostrady w pobli¿u miast maj¹ wiêcej ni¿ 2 pasy ruchu w ka¿d¹ stronê. Z tego co zauwa¿y³em ogl¹dajac budowê obwodnica bêdzie mieæ dwa pasy. za kilka lat oka¿e siê, ¿e doje¿d¿aj¹c do Poznania trzeba bêdzie "odstaæ swoje " w korku.
Dobudowanie dodatkowego pasa bêdzie siê wi¹za³o z du¿ymi kosztami ( autostrada jest w wykopie , poza tym most na Warcie).
To takie nasze planowanie...>(
Na pewno poznaniacy wiedza to lepiej - ale teraz sobie przypomnialem ze czytalem gdzies, ze Poznan ma miec dwie nitki obwodnicy - poludniowa i polnocna - wiec gdyby kazda miala po dwa pasy to bedzie wiecej niz wystarczajaca na wiele wiele lat. A tak poza tym to baaaaaardzo sie ciesze ze wreszcie bedzie autostrada bo jezdze ta trasa bardzo czesto. No i wreszcie poprawi sie troche wizerunek wielkopolski jako regionu gospodarnego i solidnego - bo ostatnie kompromitacje autostrady wielkopolskiej "SA" - przynajmniej w tym zakresie - mocno ta opinia nadszarpnely.

p.s. Nie bawie sie w spory na linii Poznan-Warszawa - lubie oba te miasta, oba sa "moje".
Autostrada pod Wroclawiem ma tesh dwa pasy na calej dlugosci, przezjezdzalem tam wiele razy i nigdy nie spoykalem sie z korkiem. (byly male ale zwiazane z remontem "plytowy")
do Warszawy dojdzie za 5-6 lat, dlatego juz teraz debatuja ktoredy bedzie przebiegac, mniej wiecej jak dotrze do zach. granicy to niedlugo potem dotrze do Warszawy

ps. co to za autostrada co ma 2 pasy, przeciez to zart i kpina, chyba typowo polskie, pierwsza wieksza ulica w Wawie ma 3 pasy a autostrada 2 ??? przeciez powinna miec min. 3 pasy tak jak obwodnica
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by bladyrunner </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>


Hehehe
A kogo to tak naprawdê obchodzi?</td></tr>
</table>


mniej wiecej 360 mln ludzi w UE, 40 mln w Polsce i 160 mln w Rosji, bo A2 ma laczyc Europe zach., sr i wsch., znana jako Berlin-Warszawa-Moskwa i jest inicjatywa wielu panstw, Poznan jest tylko miastem po drodze, jak Biala Podlaska:)
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by martin </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by bladyrunner </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top><table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by msweb </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Ciekawe kiedy A2 dojdzie albo chocia¿ prawie
dojdzie do Stolicy :)</td></tr>
</table>


Hehehe
A kogo to tak naprawdê obchodzi?</td></tr>
</table>


mniej wiecej 360 mln ludzi w UE, 40 mln w Polsce i 160 mln w Rosji, bo A2 ma laczyc Europe zach., sr i wsch., znana jako Berlin-Warszawa-Moskwa i jest inicjatywa wielu panstw, Poznan jest tylko miastem po drodze, jak Biala Podlaska:)</td></tr>
</table>

W-wa te¿ jest miastem pod drodze Berlin -Moska :)
Tak bardzo sie cieszycie,¿e banki daja na to kase? to oznacza,¿e trzeba bêdzie p³acic za przejazd i to nie ma³o bo jesli 40 km kosztuje 10 z³ to ile bedzie kosztowa³ odcinek od granicu do Wawy ?
Na Dolnym Œl¹sku autostrady buduje UE i rzad wiêc bêd¹ za darmo ale uwaga: najnowszy pomys³ z urzêdu wojewódzkiego-obwodnica Wroc³awia bedzie p³atna dla ruchu tranzytowego :bash:
To mo¿e teraz o A4


16.04.2003, Puls Biznesu


Konsorcjum firm Strabag i Mota & Companhia zmodernizuje do 2005 r. autostradê A-4 na odcinku Krzywa-Wroc³aw. Wartoœæ podpisywanego dziœ z GDDKiA kontraktu to ponad 274 mln z³. Wkrótce ruszy przetarg na kolejny odcinek drogi.


Dzisiaj we Wroc³awiu zarz¹d Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisze kontrakt na modernizacjê autostrady A-4 na odcinkach Krzywa-W¹dro¿e Wielkie (43 km) i Krzywa-Legnica (30,5 km). Wykonawc¹ inwestycji wartoœci oko³o 65 mln EUR (274,3 mln z³) jest konsorcjum firm: Strabag Austria, Strabag Germany i Mota & Companhia z Portugalii.

Bêdzie to II etap modernizacji autostrady A-4 na odcinku Krzywa-Wroc³aw. Konsorcjum wykonawców rozpocznie prace w II kwartale 2003 r. a zakoñczy w po³owie 2005 r. Przedstawiciele polskiego oddzia³u firmy Strabag zapowiadaj¹, ¿e zagraniczni wykonawcy bêd¹ korzystali przez realizacji zadania z krajowych podwykonawców.

- Podwykonawcy bêd¹ mogli zarobiæ do 30 proc. wartoœci kontraktu, czyli oko³o 83 mln z³. Zazwyczaj firmy korzystaj¹ z podwykonawców lokalnych. Czy tak bêdzie, oka¿e siê, gdy konsorcjum przedstawi nam, jako inwestorowi, listê kontrahentów do akceptacji - mówi Joanna Bajor, zastêpca dyrektora wroc³awskiego oddzia³u GDDKiA.

Modernizacja kolejnego odcinka autostrady - III etapu inwestycji, rozpocznie siê w po³owie 2004 r. W tym roku wroc³awski oddzia³ GDDKiA wybierze jego wykonawcê. Projekt zak³ada wyremontowanie miêdzy Legnic¹ i Bielanami jezdni pó³nocnej d³ugoœci 61,5 km. Wartoœæ inwestycji to oko³o 253,2 mln z³.

- Do koñca maja sto³eczne biuro projektów Profil wykona dokumentacjê przetargow¹, a do koñca sierpnia dokumentacjê projektow¹. Zakoñczenie modernizacji tego odcinka planujemy na koniec 2005 r. - mówi Joanna Bajor.

Pierwszy etap modernizacji A-4 na odcinku Krzywa-Wroc³aw rozpocz¹³ siê w lipcu 2002 r. W jego ramach konsorcjum firm Walter, Heilit Verkehrswegbau i Budimex- -Dromex remontuje jezdniê po³udniow¹ miêdzy W¹dro¿em Wielkim i Bielanami Wroc³awskimi d³ugoœci 49,5 km. Spó³ki zakoñcz¹ kontrakt wartoœci 206 mln z³ na prze³omie II i III kwarta³u 2004 r.

Wszystkie trzy etapy przewidziane do realizacji na lata 2002-05, finansowane s¹ w 75 proc. z funduszu ISPA, a 25 proc. z bud¿etu pañstwa i œrodków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Adam Brzozowski
1 - 20 of 2267 Posts
Status
Not open for further replies.
Top