SkyscraperCity Forum banner

Jaka ocena?

Ahoj!

1172 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Tomeyk
1 - 3 of 3 Posts
Kadr piękny, ale jakość zabiła to zdjęcie :(
Osobiście bym nie robił tego BW, tylko poeksperymentował z kolorami, może zostawiając niebieski (zgaduję, że w wodzie się niebo odbijało) dałoby się osiągnąć ciekawy kontrast z bielą żaglowca?
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top