SkyscraperCity Forum banner

Amstel tussen Blauwbrug en Carre.

3800 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  Dutchal1942
Deel van de BlauwbrugDe BlauwbrugLinks de Blauwbrug . Rechts De Hermitage.Brug tussen Blauwbrug en Hermitage.Deel van de Hermitage met reclame voor Alexander de Grote.Over de brug rechts loop je naar Carre.Carre.Nogmaals Carre.
Enkele foto's van de Magere Brug.Lopen langs de Amstel.
Hoek Prinsengracht - AmstelDezelfde hoek maar dan iets later.
Kijkje richting Prinsengracht.


De Mozes en Aaronkerk vanaf de Amstel.


See less See more
18
  • Like
Reactions: 2
1 - 5 of 5 Posts
Rete scherpe plaatjes van een prachtig stukje Amsterdam :cheers:
Mooie avondfoto's, gisteren gemaakt? Ik ben hier gisteravond 2x langs gefietst :)
foto's

Klopt gisteravond moet je vast die bejaarde man wel gezien hebben.
:bash:
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top