SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 162 Posts

·
Frans Woerden
Joined
·
31,607 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
De voorbereidende werkzaamheden zijn nu echt aan de gang, dus bij deze een eigen thread.

De bouwvergunning voor het Kopgebouw is afgegeven.

2 juli 2009

Op 30 juni 2009 heeft het Dagelijks Bestuur van Zeeburg de bouwvergunning afgegeven voor het Kopgebouw aan de Zeeburgerkade in het Oostelijk Havengebied. Voor de Jachthaven Entrepot heeft het Dagelijks Bestuur een zogenaamde Verklaring van Geen Bezwaar gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Het Kopgebouw biedt straks ruimte aan een café, een hotel, jachthavenvoorzieningen, vergader- en conferentiezalen, een parkeergarage en diverse bedrijven.

Locatie:


De Vof Kopgebouw Entrepot zal zo snel mogelijk starten met de bouw van het markante gebouw. ´Voor de buurt en voor Zeeburg betekent deze ontwikkeling een belangrijke nieuwe impuls voor de omgeving´, zegt wethouder Papineau Salm. ´Dit project is het vliegwiel van alle nieuwe ontwikkelingen op Cruquius Industriegebied. Het komt de werkgelegenheid ten goede. Er komen voorzieningen gericht op de buurt, waaronder een café, restaurant en mogelijk fitnessfaciliteiten. De hotelfunctie sluit aan bij de nog altijd grote vraag naar hotelaccommodaties in deze omgeving. Zo heeft bijvoorbeeld het Mövenpickhotel zelfs in deze tijd nog een bezettingsgraad van 80%. Ook de jachthaven is een aanwinst voor de buurt. Nog elke week melden zich mensen bij de ontwikkelaar die in aanmerking willen komen voor een ligplaats in deze jachthaven.´

Van Lohuizengebied
Het Kopgebouw en de jachthaven Entrepot maken deel uit van de plannen voor het Van Lohuizengebied. De plannen kennen een lange voorbereidingstijd. Al vanaf 2002 is het stadsdeel in overleg met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden om te komen tot een goede ruimtelijke invulling. In 2005 is het Stedenbouwkundige Programma van Eisen Van Lohuizen (SPvE) door de raad vastgesteld. Op basis daarvan is een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten en zijn de plannen verder uitgewerkt.

Het bouwplan is in juni 2008 ingediend en getoetst aan de gebruikelijke toetsingsgronden zoals het bouwbesluit, de bouwverordening, de welstand, het bestemmingsplan en een goede ruimtelijke ordening. De plannen voor het Kopgebouw en de jachthaven hebben ook ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen ingediend. De zienswijzen hadden onder andere betrekking op mogelijke geluidsoverlast en luchtverontreiniging van de jachthaven, de verkeersaantrekkende werking van beide plannen en de gevolgde procedures. Met de afgifte van de bouwvergunning is het plan Kopgebouw door het stadsdeel definitief goedgekeurd.

Bron: www.zeeburg.amsterdam.nl

Kopgebouw Entrepot, Amsterdam

(14-07-2009)Het Kopgebouw Entrepot, van de hand van Mulderblauw Architecten, komt te staan op een locatie aan het water in stadsdeel Zeeburg in Amsterdam. De bouwlocatie is een overgangsgebied tussen wonen en werken en vormt de entree tot het Cruquius Werkgebied.

Het gebouw is zo ontworpen dat het aansluiting vindt bij de grote elementen op de Oostelijke Haveneilanden en neemt een markante plek in het gebied in.

Het gebouw bestaat uit een karakteristiek volume, waar verschillende uitsneden in zijn gemaakt. De harde natuurstenen buitengevel contrasteert mooi met de zachtere binnengevel van gekleurde glasplaten. Hierdoor ontstaat een krachtigebuiten-binnen ervaring op het publieke binnengebied. De schuine gevels versterken dit gevoel van intimiteit.De entrees van de verschillende functies liggen allemaal aan hetzelfde binnenplein. Hier kunnen de gebruikers elkaar ontmoeten en zo wordt een levendig gebruik van dit iets opgetilde plein uitgelokt.

Eenmaal binnen kunnen de bezoekers in het restaurant op de zesde verdieping genieten van een spectaculair uitzicht over het Oostelijk Havengebied.

Het multifunctionele gebouw bevat een hotel van 14.700 m2 met 202 kamers, een restaurant en conferentiezalen, 5600 m2 aan bedrijfsruimtes en een jachthaven met voorzieningen.

Projectgegevens:

Ontwerp: Mulderblauw Architecten

Opdrachtgever/ ontwikkelaar: VOF Kopgebouw Entrepot, Amplan Holding BV, HBB Planontwikkeling BV

Programma: Hotel met 202 kamers, een restaurant en conferentiezalen, bedrijfsruimtes en jachthaven met voorzieningen
Bruto vloeroppervlak 20.300 m2

Start bouw: 2010

....................................................................................................................
Plattegrond:

Bron: www.bikmulder.nl

De sloop is al een beetje begonnen.


De BAM is hier de douanesteiger aan het slopen in de Entrepothaven.


Op 22 juli wordt de grote schuur gesloopt om ruimte te maken voor het Kopgebouw.


Ik denk dat het bruin niet zo mooi over komt op de renders, maar in de praktijk nog wel eens leuk / mooi kan uitvallen. Het is wat mij betreft een bijzonder gebouw dat hopelijk tot een aanwinst gerekend kan worden.
We echter helaas ook te maken met een verlies op die locatie....
Ik vind de laatste renders een stuk mooier dan ik had verwacht. Inderdaad een mooi contrast tussen de gevel het blok en de stukken die eruit zijn gehaald.
Dat blauwe glas ziet er goed uit, mooi contrast met de donkere gevelkant.
Meer info: www.kopgebouw.nl
 

·
kejje nagaan!
Joined
·
6,124 Posts
Mooi dat dit plan nu definitief is. Met Fountainhead is dit de laatste van de 'meteorieten'. Samen met de laatste projecten aan de Oostelijke Handelskade wordt dit het sluitstuk van de transformatie van het Oostelijk Havengebied.
 

·
I am sterdam
Joined
·
5,242 Posts
Insgelijks, en eind vorige week was er ook nog hulp van Momo en mij. ;)
 

·
Frans Woerden
Joined
·
31,607 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
^^
Vandaag weer zonnige updates.

De steigerpalen worden er uit getrokken. Er wordt voor de rest niet verder gegaan met het slopen van de schuur.


***

Monumentenstatus douaneloodsen afgewezen

18 augustus 2009
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg heeft besloten geen gemeentelijke monumentenstatus aan de loodsen aan de Zeeburgerkade 830 toe te kennen. Het Cuypersgenootschap had hiertoe een verzoek ingediend.
Het stadsdeel baseert zich daarbij op adviezen van Bureau Monumenten & Archeologie en de Commissie voor Welstand en Monumenten. Zij geven aan dat de loodsen en douanesteiger van het voormalig gemeentelijk havendepot niet monumentwaardig zijn. De architectuur-historische en cultuur-historische waarden zijn te gering om plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst te rechtvaardigen. Andere gebouwen in het Oostelijk Havengebied maken dat het karakter van het voormalig Entrepot herkenbaar blijft.

Inmiddels is begonnen met de sloop van de gebouwen. Op het terrein komt het Kopgebouw met Jachthaven. Het Kopgebouw biedt straks ruimte aan een café, een hotel, jachthavenvoorzieningen, vergader- en conferentiezalen, een parkeergarage en diverse bedrijven.

Bron: www.zeeburg.amsterdam.nl
 
1 - 20 of 162 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top