SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
18,416 Posts
Vorige week hebben ze in mijn buurtje (Staatsliedenbuurt) langs een heel stuk kade langs de Kostverlorenvaart lantaarnpalen in klassieke stijl geplaatst. Als ze nu ook eens de overblijfselen van de bomen opruimen die vorig jaar omgewaaid zijn tijdens dat stormachtige weer dan wordt het nog wat.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top