SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam: Straatmeubilair

15032 Views 44 Replies 17 Participants Last post by  troll¥
Deze post had ik ook al in het algemene forum deel geplaatst, maar misschien is dit een betere plek.

Wie weet waar er in Amsterdam nog ouderwets "terug in de tijd" items te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld straatmeubilair, oudewetse vervoersmiddelen enz.

Ik weet dat er op het spaarndammerplantsoen, naast het museum wel wat te vinden is.

Brandmelder


Gemeente Giro bus


Een hangende gemeentegiro bus en een meterkast.

En op het centraal station een ouderwetse brievenbus:


Ik had begrepen dat er in Amsterdam alleen nog moderne telefooncellen staan. Misschien dat er nog een ouderwetse is die puur voor de tentoonstelling staat? Wie weet er nog meer van dit soort mooie dingen die te vinden zijn in Amsterdam? :)
1 - 2 of 45 Posts
Nieuwere wijken zouden uitgerust moeten worden met armaturen model "21ste eeuw" las ik op nieuwssites.Denk aan Houthavens en nieuwe wijken van IJburg.
Het armatuur wordt ook langs de Rode Loper aan andere masten gemonteerd. Op Vijzelgracht bleek het hangarmatuur dat nu op Damrak hangt niet mogelijk, omdat gebouwen niet hoog genoeg zouden zijn voor de dubbele bedrading of zo. In het ontwerp werd daar gesproken over een ouder standaardmodel ééndraadsarmatuur. Zou jammer zijn, want een draadarmatuur van dit nieuwe 21ste-eeuwmodel is wel ontworpen.
  • Like
Reactions: roytie
1 - 2 of 45 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top