SkyscraperCity Forum banner

ANKARA | Ulucanlar Museum

1937 2

  • Like
Reactions: Triple C
1 - 2 of 2 Posts
İlk iki mi yoksa son iki mi?Bu arada giriş ücretleri öğrenci 2 lira tam 5 lira.Gezmek 40 dk civarında bir süre alıyor.
İlk 2 resmi paylaşmana gerek yoktu, yine de böyle tematik bir müze olması?
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top