SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1528 Posts

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
De kaaien vandaag:


Scheldekaaien brengen stad en stroom straks dichter bij elkaar
Antwerpen koestert ambitieuze plannen om de Scheldekaaien her aan te leggen. Nu liggen die er vaak verlaten en troosteloos bij. In de toekomst moeten ze uitgroeien tot een populaire wandelzone en toeristische trekpleister van formaat.

Visie

Dat de Scheldekaaien worden heraangelegd, heeft vooral met veiligheid te maken. Ze doen immers niet alleen dienst als parkeerruimte en aanlegplaats voor schepen, maar ook als waterkeringsmuur. Het Vlaams Gewest wil de dijken op Linkeroever en de kaaien op de rechteroever verhogen en versterken om het risico op overstromingen te beperken. Dat is het 'Sigmaplan'.

Het stadsbestuur wil de heraanleg gebruiken om beide Scheldeoevers aantrekkelijker te maken en ze beter te laten aansluiten bij de achterliggende stadswijken. Zo kan Antwerpen zij imago als 'stad aan de Stroom' nog beter uitspelen.

Hoe de honderd jaar oude kaaimuren er op de rechteroever in de toekomst zullen uitzien, is nog geen uitgemaakte zaak. Er circuleren ideeën om er een groene, autovrije wandelboulevard met ondergrondse parkeerterreinen van te maken. Op het Eilandje kan het maritiem karakter van de kaaien in de verf gezet worden. Op het Zuid zijn culturele accenten op hun plaats. En in het historisch centrum kan voor een toeristische invulling gekozen worden.
Intussen heeft de Stad Antwerpen met het Vlaams Gewest een overeenkomst ondertekend over de gezamenlijke aanpak van de heraanleg. Daarna zullen de stedelijke Planningscel en de Vlaamse Bouwmeester samen een open oproep lanceren voor kandidaat-ontwerpers. De werken zouden starten in 2009. De kosten worden geraamd op 206 miljoen euro.

Vanaf 2007 worden de uitvoeringsdossiers en alle nodige juridische onderbouwingen van het project opgemaakt, zoals een milieueffectenrapport. Tegelijk kunnen al enkele kleinere ingrepen of werken starten. Deze Planfase zal zo’n 6 miljoen euro kosten.

De voorbije jaren zijn er verschillende plannen gemaakt voor de Scheldekaaien. Zo was er de internationale ideeënwedstrijd Stad aan de Stroom begin jaren ‘90 en het Concept Scheldekaaien uit 1998 waaruit ondermeer de Cruiseterminal is ontstaan. Deze plannen zijn niet langer uitvoerbaar omwille van de gewijzigde randvoorwaarden. Ze bevatten echter heel wat basismateriaal, kennis en ideeën en zijn zo een kostbare inspiratiebron voor het nieuwe Masterplan.

Sigma plan moet Antwerpen beschermen tegen overstromingen

Antwerpen heeft heel wat te danken aan de Schelde, maar af en toe vormt de getijdenrivier ook een bedreiging voor de stad. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan springtij ontstaan en bestaat er een reëel gevaar voor de overstroming van de stad.

Het Sigmaplan is een plan van het Vlaams Gewest dat moet garanderen dat mensen en goederen langsheen de getijdenrivier van het Zeescheldebekken beschermd zijn tegen overstromingen. Het plan dateert al van 1977. Als resultaat van het Sigmaplan werden de dijken op linkeroever en de waterkeringsmuur op rechteroever op een hoogte van 1m35 ten aanzien van de ‘blauwe steen’ van de kaaimuur op rechteroever gebracht.

Het oorspronkelijke Sigmaplan is aan actualisatie toe. Zo moet het de stad in de toekomst beschermen tegen waterstanden tot meer dan 2 meter boven de ‘blauwe steen’. Die uitzonderlijk hoge waterstanden zijn het gevolg van de stijging van de zeewaterspiegel, de verdieping van de Schelde (waardoor eb en vloed dieper landinwaarts trekken), en de algemene verharding van het Vlaamse landschap waardoor de Schelde méér regenwater te slikken krijgt.

Antwerpen en Vlaanderen werken samen

De heraanleg van de Scheldekaaien is een project met verschillende betrokken partijen. Daarom is er vooraf al een duidelijke projectorganisatie. De stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest zijn de trekkers van het project.

De stad Antwerpen heeft een belangrijke verantwoordelijkheid op vlak van stadsontwikkeling en het creëren van een kwalitatieve publieke ruimte. Intern zijn er verschillende stedelijke diensten betrokken bij de visievorming zoals de Planningscel, Toerisme, Cultuur, Monumentenzorg, Archeologie, de Stadsbouwmeester, enz...

Naast deze twee trekkers zijn verschillende partijen direct betrokken bij de heraanleg van de Scheldekaaien zoals de bevolking, het Havenbedrijf en het Parkeerbedrijf. Goede communicatie en samenwerking met deze actoren is nodig om een draagvlak voor het project te bekomen, enthousiasme te creëren en het aantrekken van investeerders te vergemakkelijken. Zo wil de stad in de toekomst bijvoorbeeld een tramlijn op de Scheldekaaien. Daarom wordt ook De Lijn bij het project betrokken.

De kaaien in de toekomst

 

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Groen wil twee stadsparken aan Scheldekaaien

Groen! Antwerpen wil bij de heraanleg van de Scheldekaaien dat het Steenplein een "echt stenen plein" wordt met plaats voor evenementen en dat er twee stadsparken aan de kaaien komen.

De partij heeft vrijdag haar visie op de heraanleg voorgesteld op een persconferentie.
De heraanleg van de Scheldekaaien is iets voor binnen enkele jaren. Het stadsbestuur wil er een groene wandelboulevard van maken. Op dit ogenblik zit het plan van heraanleg nog in een studiefase, die nog tot eind 2006 loopt.

"Binnen deze context willen we de discussie openen over de vormgeving en de invulling van de Scheldekaaien, " zegt Johan Malcorps (foto), Antwerps voorzitter van Groen! ."We willen tien ingrepen naar voren schuiven die niet alleen de kaaien moeten teruggeven aan de Antwerpenaren, maar ook energie en ademruimte creëren voor de aangrenzende stadsdelen en zelfs voor de overkant van de Schelde, " zegt Malcorps

[17 maart 2006]
 

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #7 ·
OPEN OPROEP SCHELDEKAAIEN

Het stadsbestuur heeft vandaag een overeenkomst met de Vlaamse overheid
goedgekeurd voor de Open Oproep. De nadruk ligt op het selecteren van een
kwalitatieve ontwerper, niet op het kiezen van een kant en klaar ontwerp,
zoals bij de klassieke wedstrijdformule. In de herfst van 2006 moet de
ontwerper bekend zijn. De realisatie van het Masterplan zal ruim 200 miljoen
euro kosten. De werken starten ten vroegste begin 2009.

[05 mei 2006]​
 

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Kandidaten opmaak Masterplan Scheldekaaien bekend

Het college heeft vandaag de selectie van vijf kandidaat-ontwerpers voor de opmaak van een Masterplan voor de herinrichting van de Scheldekaaien goedgekeurd.

De Scheldekaaien zijn voor Antwerpen de plek bij uitstek om haar identiteit als stad aan de stroom waar te maken. Met de herinrichting wil het stadsbestuur de natuurlijke band met het water opnieuw aanhalen en de Schelde dichter bij de Antwerpenaar brengen.

De herinrichting van de Scheldekaaien heeft ook te maken met veiligheid: volgens het 'Sigmaplan' van de Vlaamse overheid moet de waterkering met 90 cm worden verhoogd om het risico op overstromingen te beperken. Verder moeten de kaaimuren gestabiliseerd worden.

De ambitie voor de kaaien ligt dus zeer hoog. De stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal nv van de Vlaamse overheid willen daarom een Masterplan opmaken dat de krijtlijnen uitzet voor de toekomstige ontwikkeling en herinrichting.

Via de Open Oproepprocedure van de Vlaams Bouwmeester gingen zij op zoek naar binnen- en buitenlandse ontwerpbureaus die in staat zijn om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 106 bureaus stelden zich kandidaat. De Vlaams Bouwmeester en de selectiecommissie met afgevaardigden van de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal nv, selecteerden hieruit 5 ontwerpbureaus.

Deze ontwerpbureaus zullen in de komende maanden een eerste voorstel uitwerken waarin zij hun visie ten aanzien van de Scheldekaaien en de opdracht duidelijk maken. Deze voorstellen worden eind dit jaar ingediend, zodat de laureaat in het voorjaar van 2007 van start kan gaan met de eigenlijke opmaak van het Masterplan.

De 5 kandidaten zijn veelal multidisciplinaire teams met een grote deskundigheid op vlak van stedenbouw, architectuur, landschap, mobiliteit en infrastructuren.

PROAP / WIT / IDROESSE / ARCOVENETO (www.proap.pt) is een samenwerking tussen een ervaren bureau voor landschapsarchitectuur en planning uit Lissabon en een architectuurvennootschap uit Leuven, ondersteund door twee Italiaanse partners voor de infrastructuur en de projectcoördinatie.

B.A.U. (www.bau-barcelona.com) wordt geleid door Prof. Joan Busquets, belangrijk academicus en ervaren stedenbouwkundige die voornamelijk bekendheid geniet als hoofd van het departement ruimtelijke planning van Barcelona in de zeer dynamische periode van de Olympische Spelen van 1992.

S333 (www.s333.org) is een internationaal team van architecten en stedenbouwkundigen dat zich richt op grootschalige stedelijke projecten. Daartoe ontwikkelen ze innovatieve strategieën, ondersteund door zeer doordachte ontwerpen.

STUDIO SECCHI - VIGANO uit Milaan heeft een sterke reputatie opgebouwd met zeer uiteenlopende ontwerpopdrachten en planningsprocessen. Hun uitgesproken ontwerpmatige aanpak op verschillende schaalniveaus is hun grote sterkte. Voor deze opdracht worden ze ondersteund door het multidisciplinair bureau Arcadis Gedas.

WEST 8 (www.west8.nl) is een internationaal en multidisciplinair team dat zich toelegt op het ontwerp van eigentijdse landschappen, stedenbouwkundige plannen, pleinen, bruggen, enzovoort, en dit met oog voor de verschillende componenten waaruit stedelijke ruimten zijn samengesteld.

[02 juni 2006]
 

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Hier nog een oud artikel over de verhuis van de Mexico Natie aan de Ledeganckaai

Mexico Natie maakt plaats voor nieuw concept kaaien​


Mexico Natie krijgt na 31 december 2007 geen verlenging meer van haar bouwvergunning. Dat heeft het schepencollege beslist. De vestiging van de firma past niet binnen de verdere ontwikkeling van de kaaien. Het Havenbedrijf zoekt samen met het bedrijf naar een nieuwe locatie.

Mexico Natie kreeg in 1995 de concessie voor een deel van de Scheldekaaien, voor het behandelen van goederen en auto's. Later volgde een bouwvergunning voor een beschutte parking, de aanleg van een open kaai en de afbraak van de loodsen op de Schelde.

Deze activiteiten passen volgens het college niet meer binnen het concept van de kaaien. Daarom werd de bouwvergunning beperkt tot een periode van tien jaar, die verstrijkt op 31 december 2007. Bovendien mag Mexico Natie enkel nog laden, lossen en tijdelijk wagens stockeren.

Het Havenbedrijf wordt verzocht gesprekken te starten met Mexico Natie om de mogelijkheden voor een nieuwe locatie gezamenlijk te onderzoeken.

[08 juli 2000]​

Aan de overkant van de Mexico Natie komt Nieuw-Zuid, het zou niet erg interessant zijn voor de bewoners die een pak geld betaalden om uit te kijken op auto's en containers.
 

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Waterspeeltuin op Scheldekaaien?

"Voor ons mogen de Scheldekaaien wat groener maar ook blauwer", zegt de familie van Dienderen. Met drie leden van één gezin nemen ze in oktober voor Groen! deel aan de verkiezingen. "Wij pleiten alledrie voor een waterspeeltuin aan de Scheldekaaien."

Ilse van Dienderen (36), haar moeder Jeannine Weyers en haar vader Hugo (63) nemen in oktober deel aan de verkiezingen. Hugo staat op de voorlaatste plaats voor de provincie, Ilse op de tweede plaats voor het district Antwerpen en op de achtste plaats voor de gemeenteraad en Jeannine komt ook weer op. "Ik heb mijn moeder over de streep getrokken", zegt Ilse. "Ze is mede-oprichter van Groen! (toen nog Agalev) in Brasschaat en is daar dertien jaar gemeenteraadslid geweest. Nu kandideert ze voor het eerst in Antwerpen. Ze krijgt een plaats op de lijst voor het district Antwerpen."

De Van Dienderen-clan komt naar buiten met een origineel voorstel. "Wij pleiten voor een waterspeeltuin langs de Schelde", vertelt Ilse. "Ik heb het idee van Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. De ouders van Andrew Paris, mijn man, wonen daar. Louisville ligt aan de Ohio-rivier. Decennialang heeft de stad de rivieroever verwaarloosd en braak laten liggen. De jongste jaren zijn ze er begonnen met de aanleg van een park, The waterfront. Ik denk dat zoiets ook mogelijk moet zijn in Antwerpen.

De heraanleg van de Scheldekaaien wordt een belangrijk aandachtspunt voor het komende stadsbestuur. Als we dit goed aanpakken, krijgt Antwerpen er een aantrekkelijke attractie bij. Niet alleen goed voor de stadsbewoners, maar ook een toeristische troef. De komende twee jaar krijgen de plannen voor de Scheldekaaien hun definitieve vorm. Wij hopen dat ons voorstel ook een kans maakt."

[03 augustus 2006]​
 

·
Registered
Joined
·
270 Posts
Die grote havenkranen (2de foto) zou de stad 's nachts moeten verlichten met felle kleuren (weer zoals in Rotterdam, waar men dat natuurlijk al gedaan heeft aan de Leuvehaven).

Waar ik schrik van heb is die kaaimuur die men gaat bouwen (de huidige wordt afgebroken en er wordt een hogere gezet). Men wil de muur zoveel mogelijk verstoppen in hellende vlakken enzo, maar daardoor gaat het contact met de Schelde toch totaal verloren? Kan men geen muur bouwen die neer ligt, en bij hoog water rechtgetrokken wordt (iets hydraulisch ofzo, het zal wel veel geld kosten, maar ik denk dat die hogere muur een minpunt zal zijn)
 

·
Funk me
Joined
·
793 Posts
Hoop dat het een beetje een ambitieuz ontwerp is/wordt
dat antwerpen nog extra allures geeft, dit tesamen met de lange wapper kan zeer veel betekenen voor het nieuwe Antwerpen!
 

·
Registered
Joined
·
5,171 Posts
Discussion Starter · #18 · (Edited)
Net zoals bij het consortium van de Oosterweelverbinding dat met het ontwerp heel wat eer en aanzien op het spel heeft, zal ook het ontwerp van de Scheldekaaien van het hoogste niveau zijn, trouwens de bureaus die nu geselecteerd zijn, zijn niet aan hun proefstuk toe. De Scheldekaaien vragen trouwens ook een zeer goede kennis van stedenbouwkundigheid: parkings integreren samen met de nieuwe niet-hinderende verhoogde kaaimuur met wandel en fietspaden, auto's en een kaaientram. Ook kunnen kleine nieuwe ondersteunende gebouwen a la Noord en Zuiderterras. Ook moet een rustgevend kaaienpark geintegreerd worden ter hoogte van het Zuid.
 

·
Registered
Joined
·
270 Posts


Dit is een van de slechtste ontwerpen die er kan opgesteld worden. Hoe kun je nu het contact met de rivier herstellen als aan de rand van de kaai een muur bouwt van meer dan 2 meter, daar kijk toch niemand over?

Men zou over grote delen van de kaaien een muur moeten bouwen die in de grond schuift en enkel omhoogschuift als het nodig is. Dit kost veel geld, maar het zou belachelijk zijn om nu een grote som te investeren in de heraanleg als niemande de Schelde nog kan zien.

Er waren ook nog andere ontwerpen, waar de kaaien geleidelijk aan helden naar de Schelde toe, deze zijn al beter, maar op die manier worden de loodsen verdrongen, wat ook weer niet goed is. :eek:hno:
 
1 - 20 of 1528 Posts
Top