SkyscraperCity Forum banner

ANTWERPEN | EILANDJE | Montevideowijk

246665 Views 1113 Replies 101 Participants Last post by  delarog


Tussen 1873 en 1934 verscheepte de rederij Red Star Line circa 3 miljoen mensen van Europese en Joodse afkomst van Antwerpen naar de Nieuwe Wereld.

De lokalen waar de immigranten de laatste gezondheidstesten ondergingen, ontsmet en gecontroleerd werden en uiteindelijk ook geregistreerd, zijn gelegen aan de Rijnkaai op het Eilandje aan de Schelde. Deze drie gebouwen (waarvan 2 beschermde monumenten) stonden lange tijd leeg. De aankoop door de Stad Antwerpen kadert in het stadsontwikkelingsplan om het eilandje om te vormen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken.

De site ligt op een steenworp van het Museum aan de Stroom, dat de collecties van het Volkskundemuseum, het Vleeshuis en het Nationaal Scheepvaartmuseum onderdak zal bieden. Het wordt de plaats bij uitstek om het rijke Antwerps sociale, culturele, maritieme, economische en internationaal verleden te ontdekken en te onderzoeken. Het is de bedoeling de magazijnen van de Red Star Line te integreren in dit nieuwe museum.


Met als uitgangspunt de gemeenschappelijke geschiedenis en de verbondenheid tussen beide gebouwen, is er een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen het Ellis Island Museum en The American Family Immigration History Center en het Museum aan de Stroom / Red Star Line memorial.

De doelstelling is om met respect voor de historische en monumentale waarde van de gebouwen het specifieke karakter van tenminste 2 van de 3 gebouwen te onderstrepen; via de restauratie en architectuur duidelijk te maken dat het een memoriaal betreft en de nodige instrumenten aan te brengen zowel voor het onthaal van (internationale) bezoekers als voor ruimtes bestemd voor specifieke doeleinden zoals catering, museum en tentoonstellingen, (souvenir)shops en/of verdeling van informatie over migratie.

Begin november besliste het Antwerpse stadsbestuur dat het Amerikaanse architectenbureau Beyer Blinder Belle Architects uit New York het ontwerp voor het Red Star Line museum mag verzorgen. Dat bureau bestaat sinds 1968 en werkte mee aan het Chrysler Building en het Lincoln Center.


BBB is voorstander van een rustige restauratie en denkt voor het derder gebouw aan een family inn. In dat familiehotel zouden ouders met hun kunderen naast een plek met geschiedenis kunnen verblijven.

In een eerste fase worden de gebouwen gerestaureerd. Met de architecten van het MAS zal dan een concept uitgetekend worden

De Red Star Line magazijnen zijn een deel van het collectieve geheugen van de havenstad. Het project moet dus de kenmerkende pakhuisarchitectuur respecteren. Een interne reorganisatie en een flexibele, vrije invulling behoren tot de mogelijkheden voor het project. De gevels en de structuur moeten gerestaureerd worden. Door invoeging van niveaus in de dubbel hoge ruimtes kan extra oppervlakte gecreëerd worden.

Het nieuwe project mag geen overlast veroorzaken voor de leefomgeving en een goed nabuurschap tussen de verschillende functies is van essentieel belang. De nieuwe, publieke functie moet vooral goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Wagens worden er niet geweerd en hiervoor worden een aantal parkeerplaatsen voorzien. Bijkomende infrastructuurwerken moeten kaderen in het geheel van de heraanleg van deze site.

------------------------------------------------------------------

Het winnende ontwerp voorziet in een nieuwbouw op de gerenoveerde magazijnen. Er zijn foto’s en beelden van dit ontwerp (waarvan boven een), en dit op de tentoonstelling die in het voorjaar 2007 naar Antwerpen komt.
See less See more
3
121 - 140 of 1114 Posts
  • postsorteercentrum
Hoezo? De Post (nu bpost) heeft toch nog niet zo lang geleden een nieuw complex aan de Noorderlaan laten zetten?
See less See more
Dankzij de posts van Meurisse en Ivan nog wat meer info over het project gevonden op www.vlaamsearchitectuur.be.

Blijkbaar wordt het toch meer dan wat 'saaie kantoren'...

Restauratie van Pakhuizen Montevideo in Antwerpen

Een multiprofessioneel team bestaande uit: architectenbureaus Poulissen & Partners en Orientes (vertegenwoordigers bouwheer), Callebaut-architecten (ontwerper), ingenieur Ney & Partners (stabiliteitsstudie), en studiebureau Groep Infrabo (werfopvolging), hebben de handen in elkaar geslagen voor de nieuwbouw aan, en de renovatie van het beschermd monument ‘pakhuizen Montevideo’ op ‘t Eilandje in Antwerpen.

Achtergrond
De Montevideo magazijnen op ‘t Eilandje maken deel uit van de Montevideowijk en vormen de schakel tussen de oude stad en de nieuwe haven. De magazijnen zijn beschermd als monument bij Koninklijk Besluit d.d. 29 mei 2001 omwille van de historische en industrieel-archeologische waarde.
De restauratie van de pakhuizen kadert in een algemene opwaardering van de buurt waarin enkele landmarks; zoals het Museum aan de Stroom (MAS), de Red Star Line en de zes woontorens op de Westkaai, allen ontworpen door internationaal gerenommeerde architectenbureaus, zijn opgenomen.

Ontwerp
De restauratie van de pakhuizen maakt onderdeel uit van een totaalproject dat een volledige renovatie beoogt, samen met een nieuwbouw aan het Limaplein. De pakhuizen zijn naar hun omgeving toe teruggetrokken. Het toevoegen van enkele publiekstrekkers aan het interieur zal het introverte gebouw omvormen tot een aantrekkingspool voor de stedelingen, zonder het bestaande karakter van het exterieur aan te tasten. De kern van de Montevideo moet een overdekte multiculturele markt worden met een aantal vaste kraampjes. Ondergronds zullen een parking en een bioscoop komen. Overigens zullen er nog andere functies; zoals een fitnesscentrum, een hotel, kleinschalige horeca, een kinderdagverblijf en een postsorteercentrum, verspreid worden over de bestaande magazijnen en de aanpalende nieuwbouw.

Restauratie
De restauratie van het gebouw dringt zich op omwille van de exponentiële aftakeling van het monument. Het restauratiedossier omhelst de globale binnen- en buitenrestauratie van de magazijnen en bestaat uit vier delen: gevels, daken, interieur en structuur. De stabiliteit van het baksteenparament en de staalconstructie werd reeds nader onderzocht. Dit was noodzakelijk omwille van het toevoegen van een ondergrondse laag onder het monument. Uit het onderzoek concludeerde het team het bestaande staal maximaal te behouden en te restaureren, omwille van de relatief goede staat waarin het zich bevindt. De volledige staalconstructie wordt gedemonteerd, waarna elk onderdeel in het staal of straal atelier behandeld wordt. Na de uitvoering van de bouwput worden alle elementen opnieuw bevestigd en verankerd aan de nieuwe betonnen vloerplaat.

Nieuwbouw
Het nieuwbouwproject voorziet een volume met vier bovengrondse en twee ondergrondse bouwlagen, grenzend aan de pakhuizen. Er is een duidelijke vormelijke link tussen de herwaardering van het monument en de nieuwbouw. Zo wordt een belangrijk principe van dwarse doorgangen, loodrecht op de lengterichting van het gebouw, in verschillende traveeën behouden. In het programma wordt dit vertaald naar een aantal ‘vrije’ dwarse doorgangen, afgewisseld met traveeën voorbehouden voor nieuwe functies.

Planning
De eerste fase van het project start in augustus 2010. Ze omvat de demontage van het dak en enkele wanden in het interieur. Vervolgens komen de demontage, behandeling, en hermontage van de staalconstructie, samen met de consolideringswerken van de funderingen van de magazijnen en de nieuwbouw, aan bod. De afwerking van het volledige project wordt getimed op eind 2012.
See less See more
Nieuwe rolbrug maakt brug naar verleden
Woensdag 25 augustus komt de nieuwe rolbrug voor de Kattendijksluis aan via het water. Vervolgens wordt ze op de oever gebracht en daarna start het montageproces. Met de nieuwe rolbrug wordt wederom een brug gemaakt naar het verleden van de Kattendijksluis. Oorspronkelijk lag er immers over elk sluishoofd een rolbrug. Wie meer wil weten over de Kattendijksluis en haar geschiedenis kan zondag 12 september tijdens de Open Monumentendag de sluis bezoeken.
De stalen rolbrug is gemaakt door de firma Victor Buyck Steel Construction. In de werkhuizen in Eeklo zijn de staalplaten verwerkt tot de verschillende onderdelen van de brug. In het atelier in Wondelgem zijn daarna alle onderdelen samengebracht. Vanuit Wondelgem is een ponton met de rolbrug vanochtend vertrokken richting Antwerpen. Deze namiddag vaart de ponton via een van de sluizen de Antwerpse haven binnen om dan aan het Kattendijkdok aan te meren. Op donderdag 26 augustus wordt de rolbrug van de ponton af gereden en naar de juiste locatie aan de sluis gebracht. Daarna kan het montageproces starten.
Gegevens brug
— afmetingen: 69m lang, 13m breed en 5,5m hoog
— gewicht: 300 ton
— twee rijstroken met voet/fietspad
Open Monumentendag
De Kattendijksluis is met haar 150 jarige leeftijd de oudste nog bestaande sluis van Antwerpen. Eind jaren 90 werd ze uit gebruik genomen, maar met de huidige renovatie wordt ze weer in ere hersteld. De Kattendijksluis heeft een grote geschiedkundige waarde en sluit perfect aan bij de opwaardering van het Eilandje. Daarom worden de historische karakteristieken zoveel mogelijk bewaard. Zo is er gekozen voor een rolbrug, zoals de oorspronkelijke brug, en zijn de sluisdeuren aan het bovenhoofd houten replica's.
Gezien de historische waarde van de Kattendijksluis, werd ingegaan op de uitnodiging om zondag 12 september deel te nemen aan de tijdens de Open Monumentendag . Van 10 tot 18 uur kan het publiek de werkzone bezoeken.
Meer of minder tijd? Voor iedere bezoeker is er wat wils.
• Vrije wandeling
Via een afgebakende route maken bezoekers kennis met verschillende historische elementen van de Kattendijksluis, alsook met onderdelen van de renovatiewerken die momenteel in uitvoering zijn.
• Informatie
De bezoekers vinden alle informatie op infopanelen en in een gedetailleerde brochure.
• Gidsing
Om het uur kan de bezoeker ook een rondleiding met een gids volgen die meer gedetailleerd uitleg geeft over de Kattendijksluis.
De renovatie van de Kattendijksluis is een van de waterwegenprojecten uit het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering. Het wordt uitgevoerd door BAM, in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV. De aannemersgroep die de werken uitvoert is Roegiers/Depret-Victor Buyck Steel Construction-Egemin.
• Voor meer informatie over de Kattendijksluis en de andere projecten van het Masterplan 2020 kan men gratis bellen naar de Vlaamse Infolijn op 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) of kan men www.antwerken.be raadplegen.
See less See more
GVA 26.08

Nieuwe brug Kattendijksluis op plaats gezet

De nieuwe rolbrug voor de Kattendijksluis is donderdag tot naast de sluis gebracht en wordt vanaf vrijdag gemonteerd. Woensdag is ze over het water aangevoerd tot aan de dokzijde van de sluis. De brug, die 69 meter lang is, 13m breed en 5,5m hoog, weegt zo’n 300 ton. Ze zal verkeer toelaten in twee richtingen, telkens over één rijstrook. Er is ook een fietspad en een trottoir.

Wie meer wil weten over de Kattendijksluis en haar geschiedenis kan op zondag 12 september tijdens de Open Monumentendag de sluis bezoeken van 10 tot 18 uur. Dat kan via een vrije wandeling op een afgebakende route. Elk uur kan u aansluiten bij een gidstoer.

De Kattendijksluis werd einde jaren ‘90 uit gebruik genomen. Maar ze is met haar 150 jaar de oudste nog bestaande sluis in Antwerpen. Juist daarom werden de historische karakteristieken ervan zoveel mogelijk bewaard.
HNB 27.08

Nieuwe rolbrug Kattendijksluis
Bij het oostelijke sluishoofd van de Kattendijksluis werd gisteren een nieuwe rolbrug van een ponton op de oever geduwd. Met de nieuwe constructie wordt vanuit het Noorden een verbinding gemaakt naar het Eilandje. De 150jaar oude Kattendijksluis wordt gerestaureerd. De brug, die 300ton weegt, is 69 meter lang en 13 meter breed.
See less See more
Ik wil een paar foto's uploaden, maar ik krijg altijd vraagtekens in plaats van de foto's. weet hier iemand raad mee?
Dat is waarschijnlijk omdat je de verkeerde url tussen de img-tags plaats. Je moet de locatie van de foto zelf gebruiken, niet die van de pagina waarop je de foto ziet. Hetgeen je dus tussen img-tags zet moet altijd eindigen op .jpg, .jpeg of .bmp.
binnenkant montevideomagazijn.
16-08-2010

In het red star gebouw valt helaas niet meer binnen te komen wegens werken en camera's.
het is binnen het montevideomagazijn vrij vervallen, dus ik denk dat bij renovatie enkel nog het skelet zonder dak en binnenmuren(van hout) behouden blijft..

merci voor de informatie over het plaatsen van de foto's^^
See less See more
4
links werken aan nutsleidingen, wellicht voorbode van de heraanleg van de straten in deze wijk. Rechts paletten met herbruikte bakstenenmss al funderingswerken voor de toren?

See less See more
8
Residentie Sanba

Even wat beelden van dit project:

Architect: HUB architecture
bouwheer: rijnkaai bvba

beelden van bureau bouwtechniek
See less See more
5
^^

Het voorgestelde 'interieur' is beter dan de architectuur.
^^

Het voorgestelde 'interieur' is beter dan de architectuur.
Ik vind het nog meevallen. Zeker in vergelijking met de andere gebouwen daar. Bovendien is het daar nog steeds een desolaat stadsdeel. Ook al zal Red Star hopelijk voor heropleving zorgen, voor de rest zijn daar weinig plannen en kijken toekomstige bewoners uit op de mottige hangar 29 (Waagnatie). Ik ben dus al blij dat een prachtig pand gerenoveerd wordt en dat de nieuwbouw ernaast degelijk lijkt qua look. Want die locatie krijg je volgens mij niet verkocht voor topbedragen.

Dan vind ik het ontwerp op de hoek van de Nassaustraat en de Amsterdamstraat veel triester. Want dat is wel een toplocatie en heel visibel. Terwijl het ontwerp heel saai en conservatief is. Het is goed dat de huidige afgeleefde panden afgebroken worden, maar wat er in de plaats komt is niet echt stedelijk of origineel.
See less See more
Ik vind het nog meevallen. Zeker in vergelijking met de andere gebouwen daar. Bovendien is het daar nog steeds een desolaat stadsdeel. Ook al zal Red Star hopelijk voor heropleving zorgen, voor de rest zijn daar weinig plannen en kijken toekomstige bewoners uit op de mottige hangar 29 (Waagnatie). Ik ben dus al blij dat een prachtig pand gerenoveerd wordt en dat de nieuwbouw ernaast degelijk lijkt qua look. Want die locatie krijg je volgens mij niet verkocht voor topbedragen.
Ik vind het ook wel meevallen. Ik vind de subtiele verschuiving van de ruimen ten opzichte van elkaar wel leuk (althans op de renderings).

Dan vind ik het ontwerp op de hoek van de Nassaustraat en de Amsterdamstraat veel triester. Want dat is wel een toplocatie en heel visibel. Terwijl het ontwerp heel saai en conservatief is. Het is goed dat de huidige afgeleefde panden afgebroken worden, maar wat er in de plaats komt is niet echt stedelijk of origineel.

Ik denk niet dat de renderings daarvan hier al gestaan hebben...


opdrachtgever: Versnel

See less See more
5
^^ idd, het is iets louche... Van zondag op maandag zijn mijn pageviews verachtvoudigd...

Hopelijk wordt het snel gereset ;)
Ben hier al een tijdje niet meer gepasseerd. Zijn de werken hier al aangevat (of ben ik weer te optimistisch)?
^^ U bent te optimistisch ;) er was bij mijn vorige ronde nog niets op te merken
De Shop op Het Eilandje krijgt een nieuwe bestemming als evenementenhal met horeca en kantoren. Het college besliste vandaag om hiervoor de nodige stedenbouwkundige vergunningen af te leveren. De Shop is voor dokwerkers even legendarisch als 't Klein Kasteeltje destijds voor de legerrekruten. Het was namelijk het aanwervingslokaal voor scheepsherstellers in de Antwerpse Haven. Vandaag wacht de Shop - op de hoek van de Rijnkaai en de Braziliëstraat - een nieuwe, veelbelovende toekomst.
De Shop krijgt een grondige renovatie en nieuwe, bruisende functies.

De kelderverdieping wordt ingericht als dansruimte met een dansvloer voor maximum 590 personen en een lounge van 80 m² groot. De oorspronkelijke ‘roepzaal’ die zich over het gelijkvloers en de eerste verdieping uitstrekt, krijgt een nieuwe functie als evenementenzaal met op de kop een café. Op de eerste verdieping boven het café komt een restaurant met ongeveer 100 zitplaatsen. Achter de feestzaal is er ook nog ruimte voor een club op de eerste verdieping en daarboven kantoren. De nieuwe functies zullen voor een levendige, continue stroom van activiteiten zorgen.Stukje geschiedenis
Op de plek waar nu de Shop staat, werd in 1937 het eerste aanwervingsbureau voor scheepsherstellers opgericht. Het huidige gebouw, met zijn eigentijdse architectuur, dateert uit 1963. Het stadsbestuur wil dit stukje erfgoed zo goed mogelijk in stand houden. Daarom moet de projectontwikkelaar tijdens de restauratie zo veel mogelijk originele materialen behouden. Ook de beeldbepalende gevel van het authentieke kopgebouw blijft intact.

Deel van nieuwe Montevideowijk
De Shop is een onderdeel van de nieuwe Montevideowijk op Het Eilandje. Het gebouw moet er uitgroeien tot een echte trekpleister. Vóór de Shop zal de stad een nieuw plein aan het water aanleggen, het Limaplein. Het plein krijgt een open karakter zodat het een ideale plek wordt voor evenementen. Ter hoogte van de Shop is er ruimte voor terrassen. Daarnaast gaat de Kattendijksluis terug open dankzij een unieke rolbrug. Samen met andere projecten – zoals het Red Star Line Museum, de torens aan het Kattendijkdok en de Montevideomagazijnen – zal de Shop bijdragen tot het bruisende karakter van de Montevideowijk. Een nieuwe tramlijn langs de Rijnkaai zorgt dan weer voor een vlotte bereikbaarheid.

Werken starten dit jaar
De plannen voor de Shop zijn van de hand van Architectuurgroep Jo Peeters uit Antwerpen. De werken starten in principe nog dit jaar. In totaal wordt er ruim drie miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe toekomst van het gebouw.
See less See more
121 - 140 of 1114 Posts
Top