SkyscraperCity Forum banner

ANTWERPEN | Kantorenstad?

25499 Views 57 Replies 27 Participants Last post by  Ivan
2
bron: http://www.crooze.fm

Antwerpen: Meer Zekerheid Voor Investeerders
Geschreven door Koen
vrijdag 18 april 2008

Dankzij een nieuw investeringsbeleid zal de stad haar imago als kantorenstad stimuleren. Met dit beleid streeft de stad naar een duurzame groei, waarin kwalitatief hoogstaande leef- en werkomgevingen centraal staan.

De stad heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds wil ze een limiet zetten op het ongestructureerd ontwikkelen van grootschalige kantoren in de stad. Anderzijds wil de stad een gefaseerde ontwikkeling van kantoren op welbepaalde en goed ontsloten locaties stimuleren.

Het college heeft de procesnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kantoren’ goedgekeurd. Deze procesnota is een voorloper om de juridische instrumenten met betrekking tot het kantoorbeleid op te stellen. Deze instrumenten bestaan uit een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kantoren (RUP) gecombineerd met een stedenbouwkundige verordening ‘Kantoren’. De ontwikkelingen gebeuren binnen de contouren van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen en worden nu verfijnd in een wettelijk kader. Hierdoor ontstaat meer rechtszekerheid voor iedereen, zowel voor de bewoners omdat grote kantoren niet meer overal kunnen, als voor de economische sectoren die meer juridische zekerheid krijgen, belangrijk voor hun vestiging.

De stad hanteert twee modellen voor haar stedenbouwkundig kantoorbeleid. Enerzijds kunnen kantoren zich vestigen in gebieden specifiek beschikbaar voor de ontwikkeling van grootschalige kantoorontwikkelingen. Alvast zeker zijn het Eilandje (Antwerp Docklands), de omgeving rond het Centraal Station (Antwerp Diamond District), de omgeving rond Berchem Station (Antwerp Berchem) en Antwerp WestPark (Regatta, Katwilgweg) op Linkeroever. Hier zal de bundeling en gefaseerde ontwikkeling van kantoren de economische dynamiek versterken.

Anderzijds onderzoekt de stad een strategie voor bestaande kantoorlocaties. De verwevenheid van functies (schoolaanbod, winkels, horeca,..) is aan de ene kant belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Aan de andere kant is het ook een belangrijk vestigingscriterium voor internationale bedrijven. Door de kantoorlocaties te centraliseren in een beperkt aantal gebieden zal dit een stimulans zijn voor een geïntegreerde ontwikkeling. Al deze gebieden zullen gevestigd zijn aan goed ontsluitbare locaties, zodat deze gebieden goed bereikbaar blijven. Op deze manier werkt de stad gelijktijdig aan haar verkeersproblematiek.Met dit beleid wil de stad Antwerpen haar internationale bekendheid en uitstraling vergroten. Door een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit heeft dit een imagoverbeterend effect op Antwerpen als ‘Internationale Kantorenstad’. Dit beleid heeft ook positieve financiële gevolgen. Met dit nieuwe investeringsbeleid wil de stad de groei van bestaande bedrijven aanmoedigen en nieuwe bedrijven aantrekken. In 10 jaar tijd wil de stad een opname van 600 000 m² bereiken. Dit zal leiden tot een positieve economische impact op de rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten.

Het belangrijkste uitgangspunt is de algemene opwaardering van het imago van de stad, zowel naar bewoners als naar bezoekers toe. De uitvoering van het RUP zal ook duidelijk maken of extra werkgelegenheid zich zal vertalen in een groei van een jonge, dynamische bevolking binnen de stadsgrenzen. Dit scenario is wenselijk voor de stad. Enerzijds voor de socio-economische draagkracht van de stad. Anderzijds voor het terugdringen van de externe mobiliteitslast van woon –en werkverkeer.See less See more
1 - 20 of 58 Posts
Stad en VOKA actief op internationale kantorenmarkt

denbrabo:

vergelijkbaar artikel

Stad en VOKA actief op internationale kantorenmarkt

De stad heeft vele troeven in huis om haar positie op de internationale kantorenmarkt te verstevigen. Vrijdag 18 april besliste het college om samen met VOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een nieuw agentschap op te richten dat zich specialiseert in de werving van buitenlandse investeringen. Deze nieuwe organisatie is een uitgelezen voorbeeld van privaat-publieke samenwerking (PPS) en moet internationale bedrijven en investeerders proactief aantrekken. De acquisitie van buitenlandse investeringen is immers net zo belangrijk als het ontwikkelen van goede handelsrelaties.
In september 2007 startte de stad met een projectteam 'Investeringspromotie Kantoren', samen met VOKA (Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) en in synergie met de vastgoedsector. Aan Ernst & Young werd gevraagd bijkomend onderzoek te verrichten, dat resulteerde in de studie 'marketingonderzoek en USP kantorenlocaties Antwerpen'. Tegelijkertijd werden workshops georganiseerd om het profiel van de verschillende kantorenlocaties scherp te stellen.
Inspelen op investeringsprojecten
De analyse van eerdere onderzoeken door Buck Consultants, het rapport van Ernst & Young en de resultaten van de workshops tonen aan dat Antwerpen zowel uitbreidingsinvesteringen als nieuwe investeringen aantrekt. Op het vlak van kantoorhoudende investeringsprojecten scoort Antwerpen echter matig. Om daar in de toekomst beter op in te spelen, werd een programmanota 'Investeringspromotie Kantorenlocaties Antwerpen.' opgesteld. Deze nota is het kader waarbinnen Antwerpen zich de komende jaren internationaal wil profileren als kantorenstad.
Stad met veel troeven
Jaarlijks zoeken meer dan 3500 internationale bedrijven een nieuwe kantoorlocatie in Europa en Antwerpen heeft veel troeven in huis om zich daarin te onderscheiden: er is de centrale ligging in de Benelux, de uitstraling van een dynamische wereldstad op mensenmaat, een hoge kwaliteit aan talenkennis en het creatieve en trendy imago van Antwerpen shoppingstad en diamantcentrum.
De afgelopen vijf jaar kende Antwerpen een zeer sterke groei van het aantal buitenlandse investeringen en komt de stad bijna op gelijke hoogte met Brussel. De groei zit vooral in de chemische sector, en ook op het vlak van transport en logistiek.
Het onderzoek van Ernst & Young heeft aangetoond dat Antwerpen tegemoet komt aan heel wat essentiële locatiefactoren van kantoorhoudende buitenlandse investeringsprojecten en zeer goed scoort op kwalitatieve criteria. Ook het diverse aanbod van hoogwaardige kantorenlocaties (in ontwikkeling) en de aanwezigheid van sterke economische clusters maken Antwerpen aantrekkelijk op de internationale kantorenmarkt. Prioritair is het aantrekken van Europese, Benelux- en regionale hoofdkantoren, en buitenlandse vestigingen voor sales & marketing, finance, administration,…
Antwerpen kan op de korte termijn verschillende strategische kantorenlocaties goed in de markt zetten. In de nota worden vier zones aangegeven, die een eigen profiel krijgen: Antwerp Docklands, Antwerp Berchem, Antwerp Diamond District en Antwerp Westpark.
Samenwerken met partners
In de wereldwijde concurrentieslag voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, moeten de stad en haar private partners ook actief naar buiten treden. Het opzetten van een actieve marketing en acquisitie om vooral nieuwe internationale ondernemingen aan te trekken voor de strategische kantorenlocaties is broodnodig. Daarom zal de stad samenwerken met VOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en in nauw partnerschap met het Havenbedrijf, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) en Flanders Investment and Trade (FIT). Deze nieuwe structuur wordt uitgebouwd in sterke synergie met de stedelijke dienst Werk en Economie. De oprichting is voorzien tegen medio 2008 en de effectieve operationele start in het najaar 2008.
Kritische randvoorwaarden dragen bij tot succes
Tot slot benadrukt het rapport dat het succes van de internationale kantorenpromotie ook afhankelijk is van kritische randvoorwaarden. Zo zijn duidelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen nodig die de beoogde kantoorinvulling effectief mogelijk maken. Het college heeft daarom vrijdag 18 april ook de procesnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kantoren goedgekeurd.
Voorts zijn ook de opwaardering van het openbaar domein in de nabijheid van de strategische kantorenlocaties, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, duidelijkheid over kantorenhoogbouw, investeringsbegeleiding in al zijn dimensies, samenwerkingsafspraken met Havenbedrijf, POM en FIT,… belangrijke aandachtspunten.
Een korte samenvatting van de nota ' Investeringspromotie Kantorenlocaties Antwerpen. De organisatie van een actieve acquisitie om meer buitenlandse investeringen aan te trekken' vindt u op www.antwerpen.be (> bedrijf > Antwerpen in de kijker > ondernemen in Antwerpen). U vindt er ook een verslag van de onderzoeken door Buck Consultants International en Ernst & Young terug.

KC/pm 19.4.08 é
Nee alstublief, laat dat Engels gedoe achterwege, we zitten tenslotte in Nederlandstalig Vlaanderen. Hou het dan beperkt bij Antwerpen Oude Dokken, Antwerpen Diamantregio, Antwerpen Berchem en Antwerpen Westerpark (ondanks dat laatste voor verwarring zou kunnen zorgen met de Amsterdamse wijk), maar toch niet die Engelse boecht :eek:hno:

Offtopic: Crooze FM is inderdaad de beste zender die er in Antwerpen te vinden is ;)
[offtopic]Ja, zalige muziek...:)[/offtopic]
In al die zones zouden mooie architectuurprojecten kunnen komen.
Ideetjes voor komende eindejaarsprojecten voor de architectuurstudenten ;)
In al die zones zouden mooie architectuurprojecten kunnen komen.
Ideetjes voor komende eindejaarsprojecten voor de architectuurstudenten ;)
wie weet ^^

Ik denk dat de druk van de kantoren (en hun geld) vooral hard gaat beginnen wegen en doordrukken op het eilandje, en vooral het mexico-eiland. Nu het eilandje echt van start is gegaan wordt het groot-geld ook wat wakker stilletjes aan :cheers:
Hier een duidelijke foto van het Mexico-eiland. De noordrand moet zeker voor kantoren kunnen. Een mooi uitzicht op de Lange Wapper kan een troef zijn. De zuidrand is dan voor bewoners. zullen het restaurant en/of dat kantoor op de hoek blijven? Voor dit gebied lopen er nog wel lange concessies (tot 2030)
See less See more
collegeverslag 24 oktober 2008

Stad wil grote kantoorgebouwen concentreren op meest geschikte locaties

Het stadsbestuur voert een Stedenbouwkundige Verordening Kantoren in. Deze verordening moet
nieuwe ontwikkelingen concentreren op plaatsen die daarvoor het meest geschikt zijn en
voorkomen dat grootschalige kantoren zich verspreiden over gebieden die onvoldoende
bereikbaar zijn, of waarvan de straten de parkeerdruk niet aankunnen. Voordat de verordening
wordt ingevoerd, krijgen Antwerpenaars en andere belanghebbenden eerst nog de mogelijkheid
om hun opmerkingen kenbaar te maken.


Met de Stedenbouwkundige Verordening Kantoren (SVK) heeft de stad Antwerpen een nieuw
instrument om grote kantoren of internationale headquarters aan te trekken en nog beter te kunnen
ondersteunen in daarvoor geschikte gebieden. Op die manier kunnen de bedrijven elkaar
versterken en wordt het mogelijk om economisch gespecialiseerde infrastructuur te voorzien (wifi
zones, glasvezelnetwerken,..) Tegelijk levert de bundeling van kantoren op beter bereikbare
plekken een bijdrage aan de mobiliteit, zodat de fileproblemen worden beperkt en duurzaam
vervoer wordt gestimuleerd. Dit is van groot belang om de leefbaarheid van de woonwijken te
verbeteren.

Nieuwe kantoorlocaties

De afgelopen jaren is het economische belang van de dienstensector en de non-profit sector alleen
maar toegenomen, waardoor meer en meer mensen in kantoren werken en minder in fabrieken.
Ondanks deze evolutie, staat toch een deel van de kantoorgebouwen structureel leeg. Dit komt
vaak door een verouderde vormgeving, maar ook een verkeerde inplanting in woonwijken zonder
voldoende ontsluiting wat ertoe kan leiden dat het hergebruik van een bestaand kantoorgebouw
minder interessant is dan nieuwbouw. Hierdoor worden overal in de stad nieuwe kantoorlocaties
ontwikkeld. Op veel plaatsen zorgen slecht ontsloten grootschalige kantoren echter voor een
vermindering van de leefbaarheid van de wijk (bijvoorbeeld door files en parkeerdruk in de
buurt).

De stad is zich bewust van het enorme belang van bijkomende investeringen in de kantorenmarkt.
In de Kantorennota van april 2005 en in het eind 2006 goedgekeurde strategisch Ruimtelijk
Structuurplan (s-RSA) ‘Antwerpen Ontwerpen’ is er al een globale visie over
kantoorontwikkelingen uitgewerkt. De nieuwe Stedenbouwkundige Verordening is een
gebiedsoverspannend instrument om de gewenste evolutie van kantoorlocaties vast te leggen.

Onderscheid tussen klein- en grootschalige kantoren

In de Kantorennota (april 2005) wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinschalige en
grootschalige kantoorontwikkelingen. Het verschil tussen beide categorieën werd vastgelegd op
1500 m² bruto vloeroppervlakte. Kleine kantoren zijn ruimtelijk makkelijker op te nemen in de
bestaande bebouwing en blijven ruimschoots onder de 1500 m². De typische kantoorgebouwen
zijn doorgaans een stuk groter dan 1500 m². De keuze om een onderscheid te maken tussen kleine,
verweefbare kantoren en de grootschalige ontwikkelingen is ontstaan om het karakter van de
woonstraat te beschermen.

De Kantorennota duidt ook een aantal locaties aan waar nieuwe projecten het beste kunnen
komen. Deze plekken concentreren zich rond de stationsbuurten, de luchthaven, en de nieuwe
stadsontwikkelingsgebieden. Voor andere gebieden, die niet in de verordening zijn opgenomen,
kunnen gebiedsgerichte Ruimtelijke Uitvoeringplannen (RUP’s) opgemaakt worden die
grootschalige kantoren alsnog mogelijk maken.

Voor afzonderlijke gebieden worden specifieke RUP’s uitgewerkt op maat van de locatie, waarbij
rekening wordt gehouden met de sociaal-economische en mobiliteitskenmerken. Ook voor
gebieden gelegen in bestaande BPA’s en RUP’s verandert er niets: de kantoren die daar voorzien
zijn, kunnen onder dezelfde voorwaarden verder ontwikkeld worden.

Samenhangend kantorenbeleid

Met de Stedenbouwkundige Verordening Kantoren (SVK) zorgt het stadsbestuur voor
rechtszekerheid. Bovendien wordt het mogelijk om een gestructureerd en samenhangend kantorenbeleid te voeren op de daarvoor geselecteerde locaties. Op alle andere plaatsen in de stad
wordt het ontwikkelen van kantoren beperkt tot 1500 m2.

De nieuwe verordening SVK bouwt bovendien overgangsmaatregelen in voor het hergebruiken
van bestaande kantoren. Bestaande kantoorgebouwen die buiten de afbakening voor grootschalige
kantoren vergund zijn, kunnen na de datum van de invoering van de verordening blijven
verbouwen binnen het bouwvolume. Het is zelfs mogelijk om éénmalig uit te breiden met een
maximum van 20% bruto vloeroppervlakte. Dit percentage is gebaseerd op de huidige manier van
omgaan met uitbreidingsaanvragen binnen de stad en geeft voldoende extra flexibiliteit en
rechtzekerheid zonder door te wegen op mobiliteit of leefbaarheid van de omgeving.

De invoering van deze Stedenbouwkundige Verordening gaat gepaard met een intensieve
informatiecampagne, hoewel dit wettelijk niet verplicht is. Het stadsbestuur vindt participatie bij
en communicatie over ruimtelijke ontwikkelingen heel belangrijk. De bevolking en
belanghebbenden krijgen daarom een maand tijd om opmerkingen en bedenkingen bij de
verordening te formuleren. Van 5 november tot 3 december loopt een informatiecampagne in
samenwerking met het stedelijk wijkoverleg en VOKA. Er wordt een informatievergadering
georganiseerd en ook de andere stedelijke communicatiekanalen (www.antwerpen.be , De|n|
Antwerpenaar…) worden ingeschakeld.
Gaan ze toch geen kantoren op Linkeroever zetten zeker ;-) Het zou er nogal uitzien als we Sint-Anneke vol zouden steken met kantoorcomplexen ;-)Even serieus nu. Het Noord en de zones rond de twee stations (Centraal en Berchem) lijken me het best geschikt voor kantoorzones. Regatta en de bestaande zone aan de Gazet Van Antwerpen zullen wellicht iets meer geschikt zijn voor meer logistieke bedrijven niet zozeer voor kantoren van banken en andere dienstverlenende bedrijven.
See less See more
^^
Gaan ze toch geen kantoren op Linkeroever zetten zeker ;-) Het zou er nogal uitzien als we Sint-Anneke vol zouden steken met kantoorcomplexen ;-)

http://www.ua.ac.be/images/ua/container5553/antwerpen vanop boerentoren - klein.bmp
Ziet er nochtans héél knap uit vind ik persoonlijk :eek:kay:
^^ ik vind die cluster anders ook zeker niet slecht ingeplant in de binnenkant van de scheldebocht. contrasteert mooi met de overwegend historische skyline van de stad
Wat mij betreft vanuit esthetisch standpunt ook zowat de ideale plaats voor echte hoogbouw.
^^

Ziet er nochtans héél knap uit vind ik persoonlijk :eek:kay:
Heel geslaagd (mooier dan die verschillende hoogtes en vormen kattendijktorens in die andere topic).
Sorry to rain on your parade, maar dit gaat niet door wegens :
1) belemmering van het zicht op de mooie petrochemie.
2) het bouwen van deze gebouwen zal veel fijnstof met zich meebrengen.
3) de zonnekloppers op Sint-Anneke in de schaduw komen te liggen.
4) als die van rechteroever een groot project mogen kelderen (Oosterweel), waarom zouden die van linkeroever dit niet mogen ?
Sorry to rain on your parade, maar dit gaat niet door wegens :
1) belemmering van het zicht op de mooie petrochemie.
2) het bouwen van deze gebouwen zal veel fijnstof met zich meebrengen.
3) de zonnekloppers op Sint-Anneke in de schaduw komen te liggen.
4) als die van rechteroever een groot project mogen kelderen (Oosterweel), waarom zouden die van linkeroever dit niet mogen ?

^^:lol::lol:, er zou direct een nieuwe actirgroep komen, ZONLOOS :nuts:

(al zou ik het wel geweldig vinden mocht er zo een kantorencomplex komen op LO, zeker daar aan de scheldebocht....:cheers:
Sorry to rain on your parade, maar dit gaat niet door wegens :
1) belemmering van het zicht op de mooie petrochemie.
2) het bouwen van deze gebouwen zal veel fijnstof met zich meebrengen.
3) de zonnekloppers op Sint-Anneke in de schaduw komen te liggen.
4) als die van rechteroever een groot project mogen kelderen (Oosterweel), waarom zouden die van linkeroever dit niet mogen ?
een perfecte ' vertaling ' van de mentaliteit van ' democratische actiegroepen ', grappig !:)
gva.be

Antwerpen wint Financial Times Award

26/02 De stad Antwerpen heeft de Financial Times Award gewonnen voor haar strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. fDi Magazine, het gerenommeerde magazine van de internationale zakenkrant Financial Times, koos de Scheldestad uit een lijst van 52 steden.


Antwerpen sleepte de tweejaarlijkse award European Cities & Regions of the Future 2010/2011 in de wacht, in de categorie steden tot 500.000 inwoners.

Een onafhankelijke internationale jury koos de stad in deze categorie als winnaar op het vlak van FDI strategy. Dat staat voor Foreign Direct Investment ofwel de strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. Antwerpen nam het in zijn categorie op tegen 51 andere Europese steden.

Voor Antwerp Headquarters, de publiek-private samenwerking tussen de stad Antwerpen en Voka, Kamer Van Koophandel Antwerpen-Waasland, is de award het bewijs van een goede aanpak om investeringen naar Antwerpen te halen.​Dat heeft zich dan toch nog niet direct vertaald in een enorme toename van kantoren. Het gaat wellicht vooral om investeringen in de haven?!
See less See more
gva.be

Antwerpen wint Financial Times Award

26/02 De stad Antwerpen heeft de Financial Times Award gewonnen voor haar strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. fDi Magazine, het gerenommeerde magazine van de internationale zakenkrant Financial Times, koos de Scheldestad uit een lijst van 52 steden.


Antwerpen sleepte de tweejaarlijkse award European Cities & Regions of the Future 2010/2011 in de wacht, in de categorie steden tot 500.000 inwoners.

Een onafhankelijke internationale jury koos de stad in deze categorie als winnaar op het vlak van FDI strategy. Dat staat voor Foreign Direct Investment ofwel de strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. Antwerpen nam het in zijn categorie op tegen 51 andere Europese steden.

Voor Antwerp Headquarters, de publiek-private samenwerking tussen de stad Antwerpen en Voka, Kamer Van Koophandel Antwerpen-Waasland, is de award het bewijs van een goede aanpak om investeringen naar Antwerpen te halen.​Dat heeft zich dan toch nog niet direct vertaald in een enorme toename van kantoren. Het gaat wellicht vooral om investeringen in de haven?!
Inderdaad... ik merk wél dat de nieuwe(re) kantoren in Berchem - aan de spoorweg - best succesvol lijken te zijn. Jammer van de beperkte bouwhoogtes.
Heb het even opgezocht wat het nou precies was. Ben namelijk verzot op lijstjes. :nuts:

Top 5 Small: FDI Promotion Strategy
1 Antwerp Belgium
2 Leeds UK
3 Brno Czech Rep
4 edinburgh UK
5 Manchester UK

FDI Promotion Strategy:
• Number of staff dedicated to promoting and facilitating inward investment and systems/programmes in place to train staff and measure performance³
• Key initiatives under way to attract more investment³
• Information on high-growth sectors/sub-sectors in the city which offer excellent potential for inward investment³
• Description of incentives available to inward investors and the typical size of incentives³
• Major infrastructure and urban planning projects³
• Bonus question: outline of the location’s vision for achieving full FDI potential and why it is a location of the future³

Op het gebied van Top 5 small: Quality of Life scoort Antwerpen ook goed met een 3de plaats.

Top 5 Small: Quality of Life
1 Graz Austria
2 Zurich Switzerland
3 Antwerp Belgium
4 Strasbourg France
5 Lyon France

Top 10 Small European Cities:
1 Edinburgh UK
2 Zurich Switzerland
3 Manchester UK
4 The hague netherlands
5 Utrecht netherlands
6 Lyon France
7 Antwerp Belgium
8 Malmö Sweden
9 Leeds UK
10 Bristol UK

Bron: European Cities & Regions of the Future 2010/11

Op Infrastructure en Business friendliness scoort Antwerpen kennelijk minder goed, omdat de stap hier maar 7de stad van kleine steden en buiten de top 25 steden staat.
See less See more
1 - 20 of 58 Posts
Top