SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 213 Posts

·
ɹǝsn pǝɹǝʇsı&#3
Joined
·
426 Posts
Discussion Starter · #1 ·
29/02 Antwerpen keurt eerste stap masterplan "Groene Singel" goed

Het Antwerps schepencollege heeft de eerste fase van de heraanleg van de Singel goedgekeurd.

De Singel moet op lange termijn een groene en aantrekkelijke ruimte worden. De plannen kaderen in een masterplan dat de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel uittekende onder de naam "de Groene Singel". De volledige verwezenlijking van dat plan zal ruim twintig jaar in beslag nemen.

Nu is de Singel niet meer dan een drukke verbindingsweg. De stad wil daar verandering in brengen en bestelde studies die aangeven hoe de gewestweg en zijn wijde omgeving een zone met veel publieke ruimte en langzaam verkeer kan worden. De resultaten van die studies werden vrijdag bekendgemaakt.

Als eerste moet de Groene Singel een sterke eigen identiteit krijgen. Het gebied dat ligt tussen binnen- en buitenstad is zowat het enige stuk van Antwerpen waar er reliëf te zien is. Die hoogteverschillen wil de stad gebruiken als troef. Zo wil ze bijvoorbeeld natuurlijke geluidswallen en mooie uitzichten creëren. Water staat bij dat laatste centraal. Het stadsbestuur wil water dat nu afvloeit, weer bovengronds laten stromen om nieuwe fauna en flora naar de stad te brengen.

Het tweede punt ligt voor de hand: met een naam als "de Groene Singel" moeten er op de Singel meer groene oases komen. Daarvoor rekent de stad op de omvorming van de vele restruimten. De bruggen die over de ring lopen, worden ook aangepakt. Naast grijze betongewelven komen er groene bruggen met de nadruk op langzaam verkeer en op de verbinding van de groene ruimten aan beide kanten van de ring.

Ten slotte wil de stad investeren in mobiliteit. Zo zal er een netwerk van langzaam verkeer op de Singel worden uitgebouwd. Er komen uitgebreide wandel- en fietspaden met in de bermen rustige plekken waar mensen uit de buurt sportactiviteiten kunnen organiseren. Open ruimte is dus erg belangrijk, maar de stad erkent het belang van nieuwe bouwprojecten om bijvoorbeeld voor sociale controle te zorgen. Die projecten zullen wel op een creatieve manier met de omgeving moeten versmelten, bijvoorbeeld door gebouwen op pootjes te zetten.

Het stadsbestuur gaat nu zo snel mogelijk met de verschillende partners samenzitten om verder te werken aan dit enorme dossier.

bron: www.gva.be
 

·
Registered
Joined
·
1,760 Posts
Als eerste moet de Groene Singel een sterke eigen identiteit krijgen. Het gebied dat ligt tussen binnen- en buitenstad is zowat het enige stuk van Antwerpen waar er reliëf te zien is. Die hoogteverschillen wil de stad gebruiken als troef. Zo wil ze bijvoorbeeld natuurlijke geluidswallen en mooie uitzichten creëren. Water staat bij dat laatste centraal. Het stadsbestuur wil water dat nu afvloeit, weer bovengronds laten stromen om nieuwe fauna en flora naar de stad te brengen.
klinkt opzich zeker niet slecht, alleen zal een overkoepeling dan ook wel een verre toekomstdroom blijven.
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
Ik zou es wat willen vragen: (niet da'k iets van plan ben ze:nuts:).
Als men nu de Kennedytunnel zou opblazen, dan zou er een massa water uit de Schelde binnenstromen, mant de Kennedytunnel ligt OP de bodem van de Schelde, dus als dat gebeurt, wordt de Ring dan terug een soort gracht?:nuts:
 

·
Registered
Joined
·
3,966 Posts
Tijdens de grote terreuralarmen in Nederland (na 9/11) stonden er gewapende militairen (kMar) bij een aantal tunnels, uit angst voor een aanslag in een tunnel (met als gevolg dat een groot stuk van Nederland dan ook zou onderlopen).

In Belgie is het nooit zover gekomen, misschien ook omdat er dan minder land overstroomt.

Kris
 

·
Registered
Joined
·
13,016 Posts
Ik zou es wat willen vragen: (niet da'k iets van plan ben ze:nuts:).
Als men nu de Kennedytunnel zou opblazen, dan zou er een massa water uit de Schelde binnenstromen, mant de Kennedytunnel ligt OP de bodem van de Schelde, dus als dat gebeurt, wordt de Ring dan terug een soort gracht?:nuts:
Neen, want de ring ligt hoger en water kan zich nog altijd niet spontaan naar omhoog bewegen (zwaartekracht weet je wel).
 

·
Registered
Joined
·
6,127 Posts
Er zijn redelijk veel stukken snelweg die men qua zicht liever kwijt dan rijk is in Amsterdam. Voor de Gaasperdammerweg(A9), A9 Amstelveen, A10 Zuid is het redelijk serieus wat dat betreft aan het worden. Delen van de A10 West staan ook redelijk hoog op de nominatie.

Voorbeelden dicht bij huis zijn altijd meegenomen. :)
 

·
Registered
Joined
·
19,867 Posts
www.deredactie.be

Nieuw groengebied in Borgerhout

wo 14/01/09 13:47 - De provincie- en het stadsbestuur van Antwerpen en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gaan samen een nieuw groengebied ontwikkelen aan de aansluiting van de E313 met de Ring in Borgerhout. In het Antwerpse stadhuis hebben ze daarover een intentieverklaring ondertekend.

Tegelijk met de bouw van de Oosterweelverbinding wordt het uitgebreide bruggencomplex aan de aanlsuiting van de E313 met de Ring afgebroken en vervangen.

De nieuwe aansluiting wordt compacter dan de huidige, waardoor er een 12 voetbalvelden groot gebied vrijkomt. Dat gebied krijgt een groene invulling.

Het Antwerpse stadsbestuur ziet hierin kansen voor de Groene Singel, een groene boulevard voor fietsers en wandelaars naar de parken in en rond de stad. De provincie past de plannen in de herinrichting van het provinciaal domein Rivierenhof.

Plannen zijn er genoeg. De nodige ruimte zou ook vrijkomen. Maar omdat de realisatie samenhangt met de slabbakkende bouw van de Oosterweelverbinding, is hier op het Antwerpse stadhuis, over een timing, met geen woord gerept.
Daar had ik al plannen van gezien, heel dat op- en afrittencomplex wordt vernieuwd. De start van het groene singel project?
 

·
Registered
Joined
·
3,966 Posts
(nog over de brug van de N12 over de Ring): blijkbaar zou die worden afgebroken en wat noordelijker gezet. Is dat dan de definitieve doodsteek van premetro 10?
Of net het startschot waarop men aan het wachten is? De tram zal dan niet meer in de middenberm rijden maar aan de zijkant en kan dan rechtstreeks de metrotunnel inrijden?

Kris
 

·
Registered
Joined
·
5,553 Posts
Beide kan denk ik. Hangt er een beetje vanaf of uiteindelijk blijkt of het scenario nog mogelijk blijft.

Met een goede aanpak kan dit knooppunt inderdaad een sprong maken naar Borgerhout en zo een groen voorpark tot de achterkant van het Rivierenhof worden. In latere fases kan een overkapping van de ring nog uitgevoerd worden.
 

·
Registered
Joined
·
19,867 Posts
open oproep:

OO 1703
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige visie en ontwerpstrategie voor de Groene Singel en de omliggende strategische ruimte


Ter verbetering van de mobiliteit op de Antwerpse Ring (R1) en de Singel, werd door BAM/SAM in 2002/2003 het infrastructuurconcept ‘Groene Singel’ ontwikkeld voor de volledige zate. Daarin wordt uitgegaan van een opsplitsing van de drie verkeersstromen:
- de R1 zal enkel nog voor doorgaand verkeer gebruikt worden
- er komt een nieuwe stedelijke ringweg aanliggend aan de huidige Ring R1, die de bovenlokale functie van de huidige Singel overneemt
- de huidige Singel wordt dan heringericht tot een lokale weg.Het mobiliteitsonderzoek voor de Groene Singel is lopende. BAM wenst in het concept Groene Singel tevens rekening te houden met de kansen voor stedelijke ontwikkeling, alsmede de mogelijkheden ter verbetering van de leefbaarheid van het projectgebied.Gezien de grote ruimtelijke kansen die dit infrastructuurproject creëert, heeft de stad Antwerpen het concept Groene Singel van BAM/SAM verder uitgewerkt tot een stedelijk project: het volledige gebied rondom de infrastructuur werd in het s-RSA aangeduid als één van de vijf strategische ruimten in de ontwikkeling van de stad (‘Strategische Ruimte Groene Singel’). Sinds 2007 voert de stad een ruimtelijk onderzoek, resulterend in een visie en een 11-tal ruimtelijke concepten met als doel de ontwikkeling van deze onderbenutte en gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad tot een nieuwe centraliteit.Momenteel lopen dus twee parallelle planprocessen die inhoudelijk in elkaar haken, namelijk het mobiliteitsproject en de strategische ruimte. Infrastructuur en omliggende ruimte zijn niet los van elkaar te denken, en een definitief masterplan voor de Groene Singel - later te vertalen in inrichtingsprincipes - is dan ook ondenkbaar zonder een volledig uitgewerkte mobiliteitsstudie.De lineariteit van dergelijk planproces staat echter haaks op de schaal en complexiteit van de Groene Singel, en vooral op de ontwikkelingsdruk. Tal van actuele investeringen en projecten moeten, in afwachting van een gedetailleerd masterplan, zowel door de stad als door BAM gestuurd worden. De basis van de ontwerpopgave is het creëren van een kader voor deze actuele ontwikkelingen. De doelstelling is ruimer. De opgave beoogt een substantiële verrijking van alle projecten in en rond de Groene Singel, maar ook van het masterplan dat voor de strategische ruimte Groene Singel wordt ontwikkeld. Concreet wordt van de ontwerpers verwacht dat zij:

- een globale visie en een stedenbouwkundige ontwerpstrategie opmaken die de verschillende concepten ruimtelijk vertaalt, zonder alle opties vast te leggen in een onwrikbaar masterplan. Vertrekpunt is het conceptontwerp voor de Groene Singel van BAM/SAM (voor het mobiliteitsluik), en de 11 concepten voor de Strategische Ruimte Groene Singel van de stad Antwerpen. De opdracht vereist zowel een kritische blik t.a.v. het geleverde werk als een open blik t.a.v. de kwaliteiten ervan. Gedetailleerde deelontwerpen en tracébepalingen zijn in eerste instantie geen voorwerp van de opgave. Het is wel mogelijk dat de laureaat in het verlengde van deze opdracht ook als ontwerper wordt aangesteld voor concrete deelstudies door BAM en stad samen of door elk van de partijen afzonderlijk, afhankelijk van wie de bevoegdheid en het bouwheerschap voor een bepaalde opdracht heeft.
- deze ontwerpstrategie doorvertalen naar concrete inrichtingsprincipes en een toepassingsgericht instrument (bv. een handboek). Van de laureaat zal bovendien verwacht worden dat hij/zij tijdens de verdere uitwerking, de lopende projecten bij de stad Antwerpen en BAM aftoetst aan de studieopdracht, om zo tot een wisselwerking te komen: concrete cases sturen als randvoorwaarde de ontwerpers bij de uitwerking van de inrichtingsconcepten; het is echter geen harde randvoorwaarde; De inrichtingsvoorschriften die uit de ontwerpopdracht volgen, kunnen die projecten ook verrijken en eventueel sturen, zodat de Groene Singel reeds tijdens de studiefase vorm begint te krijgen.
- een grote procesbereidheid ambiëren, gelet op de positie die de ontwerper zal innemen in relatie tot de hogere overheid, de stad en BAM/SAM. Elke partij heeft daarbij zijn rol te spelen:
- de Stad Antwerpen ontwikkelt het stedenbouwkundig kader voor toekomstige ontwikkelingen in de strategische ruimte Groene Singel
- BAM/SAM werkt vanuit een brede ruimtelijke invalshoek aan de infrastructurele uitwerking van het mobiliteitsconcept voor de Groene Singel
- complementair aan deze planningsprocessen wordt de extern ontwerper ingezet om een visie op het landschap en de publieke ruimte te ontwikkelen, die past binnen het ruimtelijk-stedenbouwkundig kader en het ruimtelijk-infrastructureel concept en van waaruit concrete inrichtingsprincipes voor de realisatie worden geformuleerd.Het projectgebied omvat zowel de infrastructuurlijnen (de R1, de nieuwe stedelijke ringweg, de Nieuwe Singel) als de omliggende Strategische Ruimte Groene Singel, en wordt dus bewust niet afgebakend volgens bevoegdheid (Vlaams niveau/lokaal niveau) of geplande uitvoeringstermijn.


300.000 € incl btw voor de studieopdracht, honorarium voor eventuele deelopdrachten nog te bepalen

Bouwheer: BAM NV / Stadbestuur Antwerpen
Contactpersoon Bouwheer: Kitty Haine


Extern Jurylid: nog niet bekend
Gunningswijze: prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 300.000€ (Incl BTW) (Incl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: 15.000 € incl btw per laureaat

Timing project:

Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 1 juli 2009

OO 1706 Antwerpen
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een landschapsontwerp Turnhoutseknooppoort


AG Stadsplanning Antwerpen, de Provincie Antwerpen en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nemen een gezamenlijk initiatief tot de opmaak van een landschapsontwerp voor de Turnhoutsepoortknoop via de procedure Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het beoogde landschapsontwerp moet een gemeenschappelijk kader vormen waarbinnen elk van de drie partijen de verdere uitwerking van eigen deelprojecten kan realiseren.Concrete aanleiding voor het project is de Stedelijke Ringweg Noord deel B fase 1 die als milderende maatregel gelijktijdig met de Oosterweelverbinding uitgevoerd moet worden. BAM heeft in dit kader een conceptontwerp opgemaakt met een compacte aansluitingsknoop voor de E313/34 en een nieuwe brug in de Turnhoutsebaan. In deze zone komen bijgevolg delen ingesloten berm vrij waaraan een nieuwe bestemming dient gegeven te worden.Vanuit het Masterplan voor de strategische ruimte van de Groene Singel (in opmaak) wenst de stad Antwerpen op deze locatie een ‘parkconnector’ te realiseren. In essentie is de ‘parkconnector’ een hoogwaardige verbinding tussen binnenstad en het Provinciaal Domein Rivierenhof en een uitbreiding van de groenstructuur in functie van het oplossen van groentekorten in de stad.De uitdaging voor de ontwerper zal erin bestaan om infrastructuur (bovenlokaal, lokaal, auto, fiets, openbaar vervoer, parkeren), groenvoorziening, sportfaciliteiten en een kwetsbare waterloop samen te brengen in een kwalitatief landschapsontwerp.Het landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop heeft betrekking op de vrijgekomen ruimte in de knoop E313-34 aan de zijde van de binnenstad, het voorpark genoemd, de westelijke kop van het Provinciaal Domein Rivierenhof en de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan als scharnier tussen beide.De opdracht voor het landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop omvat:
1. Een visie op de invulling van het concept ‘Parkconnector Rivierenhof’
2. Een verfijnde visie op het voorpark en de westelijke kop van het Provinciaal Domein Rivierenhof, op basis van ontwerpend onderzoek mbt inplanting sportvelden, parking, fietsroutes, aansluiting op het bermenlandschap,…
3. Inrichtingsprincipes voor de nieuwe brug in de TurnhoutsebaanHet conceptontwerp voor de knoop E313-34 en de technische randvoorwaarden voor de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan, alsook het voorlopig vastgesteld PRUP Rivierenhof worden als uitgangspunt in de Open Oproep meegegeven. Het ontwerpend onderzoek dat werd uitgevoerd met betrekking tot het geheel of delen van het projectgebied wordt ter informatie in de Open Oproep meegegeven.

Bouwheer: Stadsbestuur Antwerpen / BAM nv / Provincie Antwerpen
Contactpersoon Bouwheer: Kitty Haine


Extern Jurylid: nog niet bekend
Gunningswijze: prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: € 75.000 (Incl BTW) (Incl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: €10.000 incl. btw per laureaat

Locatie bouwplaats:, 2000 Antwerpen districten Borgerhout/Deurne, Provinciaal domein Rivierenhof, aansluiting Ring- E313 - E34

Timing project:

Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 1 juni 2009
 

·
Registered
Joined
·
347 Posts
Misschien foute topic, maar hoe zit het met die 'superrotonde' achter het vlinderpaleis? Want wie op de ring richting Gent de laatste afrit neemt kan nog steeds niét de tunnel onder het vlinderpaleis nemen..
 
1 - 20 of 213 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top