SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 720 Posts

·
Registered
Joined
·
6,328 Posts
Hierbij een paar 'grote plannen' die ik gevonden heb op www.antwerpen.be :

Ruimtelijk Structuurplan
http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be/

Stadsvernieuwing
http://www.antwerpen.be/stadsvernieuwing/

Mobiliteit
http://www.antwerpen.be/mobiliteitsplan/

Sociale Zaken
http://socialezaken.antwerpen.be/mida/default.asp?inhoud=/lsb/lsb.htm

Veiligheid
http://www.antwerpen.be/MIDA/

Volgens mij kun je geen van die plannen afzonderlijk beschouwen, maar gaat het om een groot geheel dat ervoor moet zorgen dat Antwerpen van die laatste plaats wegkomt in het onderzoek van de UCL :)
 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Heb sedert een paar dagen een boek gekocht over Antwerpen : Spoor Noord.
of hoe het gebied tussen 't Eilandje én het Lobroekdok zal ingevuld worden.
Een aanrader voor mensen die meer willen weten over Antwerpse visies
 

·
Registered
Joined
·
5,557 Posts
Op het stadhuis arriveerden 1.475 bezwaarschriften tegen Antwerpen Ontwerpen, het strategisch ruimtelijk structuurplan van Antwerpen. Dat plan zet de grote toekomstlijnen uit voor de Scheldestad.

Het schepencollege behandelde vrijdag alle opmerkingen, waarvan een groot deel uiteindelijk in het boekendikke plan terecht kwamen. De gemeenteraad heeft binnen twee weken het laatste woord.

Voetgangersbrug verhuist

Het schepencollege past het ruimtelijk structuurplan aan. Voor de Oosterweelverbinding adviseert de stad aan de Vlaamse regering om toch alternatieven te onderzoeken en de multimodaliteit van het Masterplan (tegelijk investeringen in wegen, water en openbaar vervoer) integraal uit te voeren.

Het college legt een aangepast plan op 18 september aan de gemeenteraad voor. Enkele wijzigingen:

- geen bebouwing in park Meerlenhof (Hoboken), met behoud historisch kasteel
- woonuitbreidingsgebied Hoekakker (Ekeren) mag niet worden bebouwd zonder actuele woonbehoeftestudie
- herinrichting Sint-Annabos mag, maar als nieuw stadsbos
- woonuitbreidingsgebied Middenvijver wordt recreatieve cluster
- tram Fruithoflaan blijft behouden, de realisatie volgt pas op termijn
- site Bouwcentrum wordt uitgebouwd tot cultuurpark met ondergrondse parking, winkel en horeca. Woningen kunnen pas na onderzoek
- voetgangersbrug over de Schelde: site tussen Noordkasteel en Sint-Anneke wordt geschrapt. Nieuwe locatie wordt onderzocht tussen Londenstraat-Amsterdamstraat en wandelpromenade Linkeroever
- Boomsesteenweg: open sleuf met overkappingen en tram
- Parklaan: verbinding Bredabaan-Bisschoppenhoflaan wordt behouden, maar niet als intense verkeersader. Wel wordt gevraagd A102 Merksem-Wommelgem te schrappen. Een stedelijke boulevard tussen de Melkerijstraat en de Kruiningestraat blijft mogelijk.
 

·
Registered
Joined
·
495 Posts
Groen licht voor structuurplan ´Antwerpen ontwerpen´

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan "Antwerpen Ontwerpen" goed. Daardoor kan vanaf 1 februari de stad Antwerpen haar ruimtelijke visie omzetten in de praktijk. Het provinciebestuur zal hierbij een belangrijke rol spelen. "Vroeger moest de stad Antwerpen voor de goedkeuring van de BPA's naar de minister, nu zal echter de provincie een fiat moeten geven over de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de stad." licht gedeputeerde Koen Helsen toe. De komende maanden buigt de deputatie zich ook over de structuurplannen van Mortsel, Ranst, Grobbendonk, Wommelgem, Wuustwezel en Vosselaar.

Op 18 januari verschijnt de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Antwerpen in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen later is het van kracht en kan de stad Antwerpen beginnen aan de praktische uitwerking van haar ruimtelijke visie. Hiermee heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, afgekort GRS, een lange weg afgelegd. Na het openbaar onderzoek, de adviezen van verschillende overheden en randgemeenten, de goedkeuring in de Antwerpse gemeenteraad, gaf de deputatie de finale goedkeuring voor het plan.

GRS is startschot voor praktische plannen

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft een globale visie over de invulling van het stedelijke grondgebied. Er wordt in bepaald waar er woongebieden, bedrijventerreinen, groen, etc. kunnen komen. Deze visie moet de komende jaren omgezet worden in praktische plannen: de zogenaamde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP). Deze GRUP's kunnen duidelijke regels opleggen aan de ontwikkeling van een gebied, maar kunnen ook de bestemming van een gebied wijzigen bv. het omzetten van recreatiegebied naar woonzone. Pas dan zal ook de bevolking een zichtbaar resultaat zien van de ruimtelijke visie. Het hebben van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is één van de 5 voorwaarden voor steden en gemeenten om zelfstandig bouwvergunningen te kunnen afleveren. Momenteel moeten deze vaak eerst naar Stedenbouw van het Vlaamse Gewest.

Nieuwe rol provincie Antwerpen

Samen met de goedkeuring van haar ruimtelijk structuurplan op 10 juli 2001, heeft de provincie Antwerpen de bevoegdheid gekregen ook ruimtelijke structuurplannen van gemeenten te beoordelen en goed te keuren. En, in het verlengde daarvan, ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgemaakt worden op basis van het structuurplan. Gemeenten moesten voordien een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) maken voor een bestemmingswijziging. Zulke BPA's werden goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening. Zodra een gemeente of stad echter een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft, moet zij met ruimtelijke uitvoeringsplannen werken en is het de deputatie die de finale beslissing neemt.

Voor de stad Antwerpen zal de provincie in de toekomst op het vlak van ruimtelijke ordening dus meer en meer een belangrijke rol spelen. De komende maanden buigt de deputatie zich ook over de GRS van Mortsel, Ranst, Grobbendonk, Wuustwezel, Vosselaar en Wommelgem.


12 januari 2007
Bron: Provincie Antwerpen
 

·
Registered
Joined
·
270 Posts
Een stuk uit het ruimtelijk structuurplan:

Volgende hefboomacties zijn geselecteerd:

1 Omgeving luchtbalstation, met aantrekkelijk plein een grootstedelijke voorzieningen zoals kantoren;

2 Cadix-wijk, oude Dokken, Montevideo, dringend te implementeren met de nadruk op de aanleg van het publiek domein;

3 Kaaien binnenstad, in onderhandeling met het Vlaams gewest;

4 Scheldebrug, met tramlijn;

5 Diamantwijk, Operaplein & Rooseveltplaats, als belangrijke openbaar vervoersknoop en aandacht voor de grootstedelijke functies en leefomgeving;

6 Nieuw Zuid, als aanbodgebied van nieuwe woningen en voorzieningen;

7 Middenvijver, als belangrijke recreatieve cluster met onderwijscampus;

8 Spaghetti-knoop, in de eerste plaats als park voor de buurt met een mogelijke publiekstrekker die nog ontwerpmatig te onderzoeken is;

9 Spoor Noord, dringend te implementeren als park voor de buurt en stedelijke voorzieningen;

10 Omgeving Berchem station, met (gerealiseerd) plein en grootstedelijke voorzieningen zoals kantoren;

11 Lobroekdok-Slachthuissite, als cluster voor wonen, sport, grootschalige detailhandel en (vleesverwerkende en aanverwante) bedrijvigheid;

12 Omgeving Sportpaleis, met aandacht voor de mobiliteitsproblematiek;

13 Petroleum Zuid, te implementeren als belangrijke ‘brownfield’ ontwikkeling voor gemengde en logistieke bedrijvigheid.
 

·
Moderator
Joined
·
13,525 Posts
Een stuk uit het ruimtelijk structuurplan:

Volgende hefboomacties zijn geselecteerd:

...

4 Scheldebrug, met tramlijn
Alright. Scheldebrug :righton:

Met een tramlijn dan nog wel. Maar wat is de pointe daarvan eigenlijk? Er is al een tramtunnel in gebruik onder de Schelde, en ik dacht dat er nog een lag, noordelijker. Nog niet genoeg verbindingen?

Soit, 'k ben niet zo vree goe ingelicht :)
 

·
Registered
Joined
·
6,328 Posts
Alright. Scheldebrug :righton:

Met een tramlijn dan nog wel. Maar wat is de pointe daarvan eigenlijk? Er is al een tramtunnel in gebruik onder de Schelde, en ik dacht dat er nog een lag, noordelijker. Nog niet genoeg verbindingen?

Soit, 'k ben niet zo vree goe ingelicht :)
Neen, er is maar 1 tramtunnel, en met 4 drukke tramlijnen is de maximale capaciteit ervan eigenlijk bereikt.
 

·
Nukua
Joined
·
40 Posts
Allemaal goed en wel dat er veel plannen en dergelijke zijn, maar ik ben benieuwd hoeveel ervan uiteindelijk zullen gerealiseerd worden op dezelfde manier en design als we ze vandaag kunnen zien in de simulaties en presentaties. Om maar te zwijgen over de mogelijke vertragingen die de bouwwerken of aanpassingswerken zullen oplopen, want tussen nu en 2012 zit nog wel een aantal jaartjes...

Het doet me altijd denken aan hoe verschillend het is in siommige andere steden, niet alleen in onze buurlanden, maar bvb ook in sommige landen van Oost Europa. Een groot station bvb in Duitsland lijkt meer op een moderne winkelgallerij en het past ook allemaal wat beter bij elkaar en oogt ook leuker, als je daarentegen in Mechelen station afstapt en door de centrale gang moet, kom je dikwijls in een desolate ruimte terecht waar je liefst niet te lang vertoeft (en dat heb ik dikwijls genoeg meegemaakt). Of neem nu bvb Belgrado, waar ik regelmatig naartoe reis. Op enkele maanden slaagden zij erin om daar twee bruggen herop te bouwen die vernield waren bij de NAVO bombardementen, ik begrijp dat het daar wellicht niet echt een optie was om effe een paar jaren te plannen en kijken, maar toch...

Maar het is toch al een goed begin als er al plannen zijn en voorbereidende werken :)
 
1 - 20 of 720 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top