SkyscraperCity Forum banner

Architectuurlezingen 18 mei, Park Frankendael, Amsterdam

1358 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Bloeifeest
Architectuurlezingen 18 mei in De Kas, Park Frankendael, Amsterdam

Wellicht interessant voor de bezoekers van dit forum:

Met de oplevering van park Frankendael in 2008, is een proces van meer dan tien jaar afgerond waarin het gehele park is gerenoveerd. Met deze renovatie is het grootste en belangrijkste ecologische park van Amsterdam ontstaan. Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer gaat nu het lente is, een serie evenementen en activiteiten organiseren die gezamenlijk één feestelijk geheel vormen: Bloei Feest. Dit feest, met een actief en prikkelend programma, betrekt jong en oud bij het park en maakt duidelijk hoe belangrijk ecologie voor de stad en haar bewoner is.

Belangrijk onderdeel zijn de architectuurlezingen op zondag 18 mei in restaurant De Kas midden in het park. Doel van deze lezingen is geïnteresseerden in stadsparkarchitectuur te laten kennismaken met of kennis te delen over de rol die stadsparken in het verleden en heden spelen op het gebied van architectuur en de sociaal maatschappelijke functies. De lezingen plaatsen het park in een groter, internationaal kader en zullen betrekking hebben op landschapsarchitectuur, ecologische energiebronnen en technieken en natuur in steden. We hebben spraakmakende landschapsarchitecten bereid gevonden om op 18 mei naar Amsterdam te komen.

Het programma ziet er als volgt uit:

BLOEI FEEST ARCHITECTUURLEZINGEN

Restaurant DE KAS [www.restaurantdekas.nl]

Zondag 18 mei 2008
10.30
Opening door dagspreker Paul Morel (stadsherstel Amsterdam)

11.00
Lezing 1: Alan Tate, Great City Parks (Canada)
Onderwerp: The role of city parks in our life

11.45
Lezing 2: Remco Daalder: Stadsbioloog Gemeente Amsterdam
Onderwerp: Nature in the city; paradox or a chalenge?

12.30
PAUZE

13.30
Lezing 3: Lars Vilks (Zweden)
Onderwerp: Responsibility of man for the creation of his own environment

14.15
Lezing 4:
Andreu Arriola en Carmen Fiol (Spanje)
Onderwerp: Contemporary urban landscapes

15.00
PAUZE

15.30
Lezing 5: Professor Erik de Jong, Universiteit Wageningen
Onderwerp: Past and Present: the Power of Making Living Landscapes

16.15
DISCUSSIE olv Paul Morel (stadsherstel Amsterdam)


Kaarten kunnen worden besteld op
http://www.amsterdamsuitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=A96177B7-B577-2522-F34489738A98F876
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top