Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 33 Posts

·
Registered
Joined
·
4,633 Posts
Avizesi hariç beğendim, bir de ilk kez Selçuklu ve Osmanlı mimarisi yerine Cumhuriyet dönemi mimarisini bir çalışmasında kullanan bir belediye :)

Cumhuriyet Dönemi Mimarisi ile düzenlenmiş olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait duraklarımız Aydınımıza hayırlı olsun..

https://www.facebook.com/AYDINBELEDIYE?fref=ts


 

·
Moderator
Joined
·
8,309 Posts
Aydın Ofis

http://www.notmimarlik.com/Aydin-Ofis#.Vou3PBWLS00

Proje, İzmir Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Denizli Bulvarı ve Muğla Bulvarların kesiştiği noktaya 100 metre mesafede Aydın'ın kalbi sayılabilecek bir noktada yer almaktadır. Batısında bulunan rekreasyon alanını tanımlayan, cephesi ile alana ölçek veren, gece gündüz farklı algılar yaratan bir tasarım hedeflenmiştir.Proje, İzmir Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Denizli Bulvarı ve Muğla Bulvarların kesiştiği noktaya 100 metre mesafede Aydın'ın kalbi sayılabilecek bir noktada yer almaktadır. Batısında bulunan rekreasyon alanını tanımlayan, cephesi ile alana ölçek veren, gece gündüz farklı algılar yaratan bir tasarım hedeflenmiştir.
İzmir Bulvarı'nın diğer yakasında akan yaya trafiğini, yapı ile birlikte tasarladığımız yaya köprüsü ile bu yakaya almak ve bu devinimi yapı üzerinden parka aktarmak fikri ön plandadır. Bu köprünün yarattığı dinamizm ve yaya hareketi projemizin önemli bir kriteridir. Böylece yapı kentlinin yalnızca önünden geçip gittiği bir yapı değil kent hayatına katılan bir yapı olacaktır. Terasında ve lobisinde çeşitli sergilere, aktivitelere ve davetlere ev sahipliği yapabilecektir, bu mekanlar tamamen kamusaldır. Yapı yalnızca bir inşaat alanı yaratmayı değil kent mekanında kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

 

·
Moderator
Joined
·
8,309 Posts
Aydın Shopping Mall

Aydın is a city located at the heart of the lower valley of Büyük Menderes River in Turkey's Aegean Region. The city is at a commanding position for the region which has been famous for its fertility and productivity since ancient times and extends from the uplands of the valley down to the seacoast. With its population of 200,000 people, it is located at the crossroads of a busy transport network of several types, a six-lane highway connecting Aydın to İzmir, Turkey's second port. The project site of 40,000 m2 is located where this highway meets the city. With prominent visibility to and from the highway, the mixed use program includes 33,000 m2 outdoor shopping experience as well as a 4 star hotel and a residential tower. The open concept shopping features two plazas at opposite corners of the site and welcomes patrons arriving via various transportation options. There is also a central plaza where shopping meets with entertainment. Cafes, restaurants and outdoor lounge areas are located around a prominent water feature and greenery. 150 key hotel tower and the residential tower with one, two and three bedroom units occupy the two corners of the shopping center podium. Each tower features exclusive drop-off and lobby areas as well as terraces and green roofs at the upper levels.

http://derinyesil.com/#/project/5

 

·
Let's learn to survive!
Joined
·
5,448 Posts
Discussion Starter · #19 ·
M.E.B Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması Aydın Merkez Bölgesi' nde
1. Ödül kazanan proje;


Nihat Eyce, Aslı Özbek, Kadir Uyanık Orkan Güzelci, Ali Kemal Terlemez


Proje Raporu


Eğitim; bireyin yetişkinliğe hazırlandığı, toplum içinde yer almasını sağlayan önemli bir süreçtir. Bu bağlamda eğitim, toplumun gerçeklerinden soyutlanamaz. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, toplumun ve bireyin gereksinimlerinde değişime neden olurken, çağı yakalayabilecek,gelişen teknolojinin hızına ve toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek nitelikli insan yetiştirilmesi gerekliliği, ülkelerin eğitim sistemlerinde yeniliğe gitmelerini zorunlu hale getirmektedir.

Bilim toplumunda eğitim süreci; eleştirel düşünmeye, iletişime ve problem çözme becerilerine odaklanmalıdır.Bugün, artık bilginin doğrudan öğrenciye aktarılması değil, bireyin gerek duyduğu bilgilere nasıl ve hangi yollara ulaşacağının öğretilmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır.Elbette mevcut bilgi, birikim, kültürel değerler ve olgular öğrencilere aktarılacaktır. Ancak, bunda amaç, hazır bilgileri ezberlemek değil, öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda yeni paradigmanın eğitime yansımaları iyi değerlendirilmelidir.

Eğitim süreci bireyin temel bilgileri öğrenmesinin yanı sıra,sosyal yaşam ve kent ortamına dairkendi bilgisini oluşturduğu gündelik yaşamı da kapsamaktadır. Bu bakış açısını temel alarak bireyin görerek, deneyerek/yaşayarak, tartışarak, etkileşerek, eğlenerek vb. öğrenme biçimleri geliştirdiği söylenebilir. Bu nedenle öğrencinin zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği ve sosyal bir çevre olarak eğitim yapılarının mekânsal kurgusu, ortak kullanım alanları ve bu alanların ilişki üretme olanakları önem kazanmaktadır. Bu bakış açısıylaeğitim yapısısadece eğitsel edimlerin sağlandığı bir ortamı değil, öğrencileri kendine güvenen, sosyal bireyler olarak toplumsal yaşama hazırlayan, o yaşamdaki parçaların yer aldığı bir kentsel ortam olarak da anlam kazanmaktadır.

Bu bağlamda okuldaki eğitimin, kent mekânında oluşan sosyal ilişkilerin bir modellenmesi olduğu söylenebilir. Yani okul yapısı kentin bir simülasyonu gibi çalışmalıdır. Öğrenci yalnızca derslerde değil, çoklu iletişim ortamı içinde sosyal bir birey olmaya yönelik rol modeller geliştirmelidir.

Temel Tasarım İlkeleri

Tasarıma konu olan “Eğitim Kampüs” arazisi programının büyüklüğü nedeniyle kent merkezinin dışında bulunmaktadır. Alana ulaşımın toplu taşım araçları ve servislerle sağlanacağı düşünüldüğünde kent mekânının ürettiği sosyal ilişkilerin tümünden
soyutlanmış bir alan olduğu söylenebilir. Bu nedenle yukarıdaki düşünceler temel alınarak tasarıma konu olan “Eğitim Kampüsü” bir kent modeli olarak kurgulanmış, bir başka deyişle salt bir öğrenme mekânı olmanın ötesinde farklı düzeylerde ve yoğunluklarda farklı sosyal ilişkilerin üretilebileceği bir yaşam ortamı düşüncesi tasarımı yönlendiren ana fikir olmuştur.

Bu bağlamda kent mekânında bulunan kamusal alan, özel alan,meydan,sokak vb. mekânlaryerleşkede bir kent modeli senaryosu içerisinde uygun ölçeklerde bir araya getirilerek tasarımın senaryosu oluşturulmuştur. Tasarım senaryosu okul bireylerinin ilişki kuracakları mekânlar (meydan-avlu-sokak) ile birlikte kurgulanan program yapılarının, eklemlendiği ve böylece farklı program parçalarını bir arada tutan bir “Yaşam Omurgası” teması üzerine kuruludur.

Yapının ölçeği ve kullanıcı yoğunluğu göz önüne alınarak “dolaşımda belirginlik” ilkesi tasarımda öncelenmiş, tasarım senaryosunu oluşturan yaşam omurgası arazinin kuzey güney aksı boyunca konumlandırılmıştır. Derslikler, eğitim alanları ve konferans salonu
omurganın güney kısmına eklemlenirken; kuzey kısmına yurtlar, spor alanları, gözlem evi, açık amfi, yemekhane, kreş, yönetim birimi eklemlenmiştir.

Tasarımda benimsenen bir diğer ilke ise, kavranabilir boyutlarda yapı birimleri, açık–yarı açık dış mekânların hiyerarşisinden oluşan ölçekli bir çevreye ulaşmak düşüncesidir. Ancak çevre arsalar henüz yapılaşmamıştır. Başka bir değişle arsanın çevresel verilerinde henüz belirgin bir bağlam, bir doku oluşmamıştır. Bu nedenle oluşturulacak tasarımın kendi bağlamını oluşturması gerekmektedir. Bu bakış açısıyla okul yapılarının tel örgü ya da duvarlarla oluşturdukları çeper kavramı sorgulanarak kampüs içerisindeki yapıların alanın kendi çeperini oluşturarak “korunaklı bir iç” yaratması amaçlanmıştır.
Yapılar arasında kalan avlu ve yapıların tanımladığı meydan öğrencilerin sürekli iletişim içerisinde olacakları ve sosyal ilişkileri yeniden üretecekleri mekânlar olarak tanımlanmıştır.

Öğrencilere insani ölçekte, kolayca kavranıp sahiplenebilecekleri mekânsal bir kimlik sunan doku aynı zamanda iklimsel özelliği açısından öğrencilere yılın büyük bir bölümü kullanabilecekleri bir dış mekân kullanım olanağı sağlamaktadır.
Her bir eğitim bloğu iç avlu, avluyu saran derslikler ve sirkülasyonun sağlandığı bir atriumdan oluşmaktadır. Zemin katta iç avlunun yaşam omurgasına bağlanan kısımları boşaltılarak, gerektiği zaman tören alanı olarak da kullanılabilen meydana açıklamaktadır. Böylece farklı büyüklükte mekânlar arasında akıcı bir hiyerarşi ve algılanabilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Eğitim yapısı içerisindeki kişi için yapı neredeyse yok gibidir. İç avlunun etrafında dolaşan sirkülasyonun saydamlığı mekanların birbirlerine ve dışarıya doğru akışkanlığını sağlamakta böylece mekan öğrencilerin birbirleriyle yarışmaktan çok, onları işbirliğine
cesaretlendirmeye çalışarak gelişimde kritik etkisi olan sosyal değişim ve diyalog için mekanlar yaratması amaçlanmıştır. Derslikler de klasik ders anlatımı, grup çalışması ya da bireysel araştırma gibi değişik öğretim senaryolarının uygulanmasına olanak
verecek esnek çalışma alanları yaratılması amaçlanmıştır. Bu nedenle dersliklerle koridor arasındaki ayırıcı eleman duvar değil gereksinime göre sökülüp takılabilen dolap ve panolardan oluşturulmuştur. Yaşam omurgasının meydanlaşarak sonlandığı eğitim yapıları zonundan arazinin kuzeyine doğru gidildikçe kampüsün diğer yapıları
ya omurganın içerisinde ya da omurgaya takılarak tasarım kurgusunu oluşturmaktadır.

Eğitim birimlerinin hemen yakınında sosyal merkez ve kütüphane omurga içerisinde konumlandırılmış böylece tüm kullanıcılar tarafından etkin olarak kullanılması
amaçlanmıştır. Konferans salonu, açık amfi ve spor merkezleri kampüsün batı girişine (Ana giriş) yakın olarak konumlandırılmış, böylece dışarıdan kullanımın efektif olması amaçlanmıştır. Kampüsün diğer hizmet birimleri ise (yemekhane, yönetim, kreş, sağlık birimi) olan doğu girişine yakın olarak konumlandırılmış, servis ilişkileri alanın işleyişini bozmayacak şekilde çeperin dışında çözülmüştür. Nispeten kullanım yoğunluğun az olan, alanın kuzey çeperinde ise yurtlar bulunmaktadır.

Ulaşım ve Araç Sirkülasyonu

Yerleşkeye arazinin karşılıklı iki noktasından ve kuzey çeperinden giriş alınması planlanmıştır. Alanda henüz bir toplu taşım sistemi yoktur. Ancak kent merkezinden güçlü toplu taşım akslarının alana bağlanması bu büyüklükte ve yoğunluktaki bir alan için elzemdir. Bununla birlikte alana öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir kısmının servis araçları ile geleceği düşünülmektedir. Belirli saatlerde ve toplu olarak taşıma yapılacağından alanda büyük otopark izleri yerine her yapının kendi arkasında servis araçlarının konumlanması planlanmıştır.

İşletim Modeli

Büyük yatırım gerektiren Eğitim Kampüsünün; personel esnekliği ile öğretmen ve diğer destek personelin eğitim öğretim tesisleri içinde ekonomik olarak kullanımına imkân sağlayacak şekilde kurgulanması tasarımı yönlendiren unsurlardan birisidir. Bu nedenle
program arazi içerisinde zonlanmış, eğitim birimleri arazinin güney kısmında konumlandırılmıştır. Kampüs içerisinde bulunan konferans salonu, sosyal merkez, spor tesisleri ve açık spor alanları ise arazinin kuzey kısmında; öğrenim saatleri ve öğrenim
sezonu dışında (akşam, hafta sonu, tatil süreleri)kent için bir sosyal merkez gibi hizmet verebilecek biçim ve esneklikte tasarlanmıştır.Böylece tasarım bir işletme ekonomisi de sağlayacaktır. Eğitim Kampüsünün büyüklüğü göz önünde bulundurularak yapılar farklı etaplarda inşa edilebilecek biçimde yapım esnekliği dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Ekoloji ve Sürdürebilirlik ile İlgili İlkeler

Aydın ilinde kış ayları ılık ve yağışlı, yaz ayları ise kurak ve sıcak geçmektedir. Ortalama sıcaklık17.6 derece olan ilde yılın büyük çoğunluğunda sıcak hava etkisini hissettirmektedir. Bu nedenle yapılarda ısıtmadan çok soğutma ihtiyacının olduğu göz önüne alınarak, mekânların doğal ışık alması sağlanırken özellikle güney cephelerde fazla ısı kazanımını engelleyecek biçimde pencere önü düşey güneş kırıcılar kullanılmıştır. Güneşlenme süresinin yüksek olduğu ilde, güneş enerjisinden en yüksek düzeyde faydalanılarak bu enerjinin kampüsün ısıtma sisteminde ve sıcak su elde edilmesinde (yurtlar, havuz, spor alanları, kreş vb. alanlar için) kullanılması amaçlandığı için, yapıların güneye bakan çatılarında güneş panelleri kullanılması öngörülmüştür.
Peyzaj düzenlemesi içerisinde ise yağmur suyunun belli noktalarda toplanması, filtre edilmesi, depolanması ve tekrar kullanılmak üzere dağıtılması planlanmaktadır....
http://kolokyum.com/yazi/4234/1_odul__aydin_merkez__egitim_kampusleri_mimari_proje_yarismasi
 

·
Let's learn to survive!
Joined
·
5,448 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Aydın Merkez Bölge Devlet Hastanesi


Aydın'da yapılması planlanan 800 yataklı Bölge Hastanesi projesine Sağlık Bakanlığı'nca onaylandı. Hastanenin temeli 2016'da atılacak. 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilerek son teknoloji cihazlarla donatılacak olan Aydın Bölge Hastanesi 2019'da da hizmete girecek.
Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Murat Acat, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'ne yapılacak hastane ile ilgili bilgi verdi. 800 yataklı hastanenin kamu özel ortaklığıyla yapılacağını belirten Acat, "Kamu özel ortaklığı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle yatırım biraz gecikti. Son Torba Yasası'nda bu sorun çözüldü ve hastanenin şu an projesi onaylandı. Bir yıl içinde ihalesini yaparak 2016'da temelini atacağımız hastanemiz 2019'da hizmete girecek" dedi.
Hastanenin 400 milyon liralık bir devlet yatırımı olacağını kaydeden Acat, "Hastanemiz 800 yataklı olarak tek ve çift kişilik odalar şeklinde 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilecek. Teknolojik olarak en üst düzey cihazlarla donatılacak. Hastane kampüsünde 150 yataklı fizik tedavi merkezi de bulunacak. Bu yatırımla Aydın bölgenin sağlık merkezi haline gelecek. Kalp, akciğer ve karaciğer nakilleri dışında başka kentlere hasta gitmeyecek" diye konuştu.

Sağlık turizmine katkı
Acat, hastanenin kentin sağlık turizmine de büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. "Fizik tedavi amaçlı hastane içerisinde yapılacak olan termal tesisle bölgede sağlık turizmi gelişecek. Sağlık turizmi için yurt dışından insanlar Aydın'a akın edecek" diyen Acat, "Burada yabancı vatandaşlar hem tedavi olup hem Kuşadası, Didim gibi tatil yörelerimizde tatil yaparak ülkelerine dönecek. Sağlık turizmi sektöründe 10 milyar dolarlık bir pasta var. Bu pastadan Aydın da hak ettiği payı alacak" dedi
http://www.yeniasir.com.tr/kenthaberleri/2015/04/06/aydina-dev-saglik-yatirimi
 
1 - 20 of 33 Posts
Top