SkyscraperCity Forum banner

[Bình Dương] - Photos & Clips

57334 Views 269 Replies 17 Participants Last post by  Akira147
Thread này dùng để tập trung giới thiệu những hình ảnh đẹp nhất Bình Dương. Ưu tiên hình mới. :banana:
Thành phố mới - Bình Dương New City.


Nguồn : THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG


Nguồn : Becamex - Tokyu
See less See more
2
1 - 20 of 270 Posts
Thủ Dầu Một - chụp từ Becamex TowerKhông có tựa của Eddy Nguyen., trên Flickr

Không có tựa của Eddy Nguyen., trên Flickr

Không có tựa của Eddy Nguyen., trên Flickr

Không có tựa của Eddy Nguyen., trên Flickr
See less See more
4
Mỹ Phước - My photos. Mấy hình này hơi cũ nhưng mà khu vực này vẫn chưa thay đổi gì. Mình sẽ update hình mới sớm.


See less See more
2
Thành phố mới - My photos
Facebook.com

My photos

See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
The Seasons - Thuận An. My photosThe Canary - Thuận An. My photos

AEON Mall - tháng 11 khai trương

r
See less See more
3
  • Like
Reactions: 1
Thủ Dầu Một

My photos


Facebook Thủ Dầu Mộthttps://www.flickr.com/photos/tamngu/Facebook Thủ Dầu Một
See less See more
6
Facebook Thủ Dầu Một


tamngu


Facebook Tinh hoa Bình Dương


Facebook Bình Dương xưa và nay


See less See more
6
Cũ nhưng mà đẹp.

Ecolakes Mỹ Phước
  • Like
Reactions: 1
:banana:

Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Nguồn: [email protected]
Facebook Lê Cảnh Thắng. Trung tâm cũ ở TDM phát triển tự phát
See less See more
4
1 - 20 of 270 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top