SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 63 Posts

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Name : Exhibition Museum Hall of Bangkok Metropolitan Urban Planning Department
Location : Department of City Planing, Bangkok Metropolitan Administrator
Project Description : A 4 Storey Exhibition Hall featuring permanent "Bangkok City Model" and "Bangkok urban Planing learning Center", one-stop-service spot for legal building regulations and approval program. A Skybridge splaning over Vibhavadee-Rangsit Road.
Construction Starts : March 2006
Opening Ceremony : October 2007
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #2 ·
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Location :

 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #8 ·
กทม.ทุ่ม320ล.เพื่อผังเมืองใหม่ ผุดศูนย์จำลองLearningCenter

"อภิรักษ์" ทุ่ม 320 ล้านบาท เนรมิต "ศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานคร" ออกแบบเป็น Exibition Hall อาคารสูง 4 ชั้น พร้อมทางเดินเชื่อมถนนวิภาวดี ในรูปแบบเมืองจำลอง ชูคอนเซ็ปต์ one stop service ให้ความรู้ด้านผังเมืองควบคู่บริการคำปรึกษาข้อกฎหมายก่อสร้างอาคาร เผยวัตถุประสงค์ให้เป็น learning center ของคนกรุงเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง

นายสุรพล วัฒนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ "ศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานคร" (Exibition Hall) ตามนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้งบฯก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 320 ล้านบาท เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวของเมืองกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันและอนาคต เป็นการให้ความรู้กับคนกรุงเทพฯ ตามแผนที่วางไว้จะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2550

"ปัจจุบันคนกรุงเทพฯยังไม่ค่อยจะเข้าใจและให้ความสนใจในเรื่องของผังเมืองน้อยมาก ศูนย์นิทรรศการเมือง จะเป็นแหล่งให้ความรู้ คอนเซ็ปต์คือจะเป็น learning center เกี่ยวกับเมืองกรุงเทพมหานครทั้งหมด ต่อไปใครที่อยากรู้เรื่องของผังเมือง การพัฒนาเมือง ว่าตรงนี้ก่อสร้างอะไรได้บ้าง แนวโน้มการพัฒนาเมืองหรือความเจริญของเมืองจะไปในทิศทางไหน ก็สามารถมาที่นี่เพื่อปรึกษาหรือดูรายละเอียดได้ เป็นการบริการแบบ one stop service ซึ่ง กทม. จะเปิดให้เข้าชมและใช้บริการฟรี"

สำหรับรูปแบบโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นงานก่อสร้างอาคารสูง 4 ชั้น ใช้พื้นที่ว่างตรงกลางของสำนักผังเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากสำนักผังเมืองได้งบฯก่อสร้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 วงเงิน 16 ล้านบาท

แต่มาตอนหลังทางผู้ว่าฯมีนโยบายให้สำนักผัง เมืองขยายโครงการออกไปให้เต็มรูปแบบมากขึ้น

ส่วนระยะที่ 2 กทม. ได้ว่าจ้างคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ออกแบบให้ เป็นงานก่อสร้างทางเดินข้ามถนนวิภาวดี-รังสิต เชื่อมมายังอาคารของสำนักผังเมืองและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างและด้านหน้าอาคารทั้งหมดให้มีความสวยงาม รวมทั้งขยายพื้นที่ของสำนักผังเมืองให้ใหญ่ขึ้น

"เดิมทีเราจะทำแค่โครงการเล็กๆ แต่พอผู้ว่าฯ มาเห็น มีนโยบายให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นแบบเต็มรูปแบบ เหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทำกัน เช่น ที่ปักกิ่ง สิงคโปร์และเซี่ยงไฮ้ เพราะถือว่าศูนย์ในรูปแบบนี้จะเป็นหน้าตาของเมืองด้วย"

นายสุรพลกล่าวต่อว่า ศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานครนี้ ไฮไลต์คือจะจัดแสดงในลักษณะเป็นเมืองจำลองของกรุงเทพมหานคร การออกแบบมีการจัดแบ่งเป็นโซน ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการเมืองกรุงเทพฯ เรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีการรวบรวมโครงการพระราชดำริ มุมเด็ก เอกสารทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมอาคารตามผังเมืองใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงเมือง การพัฒนาเมืองในอนาคต เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และบริการเรื่องต่างๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งศูนย์กลางทัศนศึกษาทางวิชาการได้อีกด้วย

Source : Prachachart Turakij : May 15, 2006
 

·
Registered
Joined
·
5,622 Posts
:eek:kay: This is what we are looking forward to.
It will be very useful for us, as well as anyone who are interested in how they're planning our city, and what direction our city will go.

"Bangkok City Model" and "Bangkok urban Planing learning Center"
WOO HOO!! :banana: :cucumber:

I am also glad to hear that they will improve the surrounding area of Department of City Planing. It's very close to the new office building of BMA and now looks very :no:

This time I give the credit to Mr.Apirak :applause:
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #11 ·
I think a great example of it's kind is in China and Sydney and one in Mori Museum Tokyo?
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Bangkok deserves anything that give and allow people to learn more..;)
 

·
Banned
Joined
·
195 Posts
^ Yea, I thought it was extremely ironic.

The first people who should be learning from the museum is the people planning it.....
 

·
Registered
Joined
·
2,085 Posts
cool..!! what a great idea to educate people about planning. I'd love to see what they will display there. Hopefully there are some model of proposed buildings in Rama 3 area etc.
I've been to that one in Tokyo (Mori Institute) on top of Mori tower at Roppongi Hills. They have a model of the Roppongi Hills precinct and city of Tokyo.
The one in Shanghai which I've never been too looks more interesting, they have model the whole city with future buildings :eek:


more pics here
http://www.flickr.com/photos/caffeineguy/63142881/
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #18 ·
"future buildings models"

would be lovely here aswell...hehe :D
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Khun cHemon, There are 2 initial/rough Bangkok City Models currently displayed at NBIA Office onsite of the New airport and The City Planning Department Office
 
1 - 20 of 63 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top