SkyscraperCity Forum banner

Basiliek Oudenbosch 3D

1625 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  wim hoppenbrouwers
  • Like
Reactions: 1
1 - 3 of 3 Posts
Haha! Ik ben er nooit in geweest mar ze hebben dus zelfs het baldakijn gekopieerd! Hoe hoog is het?
Haha! Ik ben er nooit in geweest maar ze hebben dus zelfs het baldakijn gekopieerd! Hoe hoog is het?
op Google staan alle afmetingen:)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Naar het voorbeeld van de St. Pieter te Rome gebouwd, maar op kleinere schaal (koepelhoogte 68 m) en in baksteen met toepassing van natuursteen en vooral van pleisterwerk. Uitgevoerd onder leiding van architect P.J.H. Cuypers in 1865-1880; de voorgevel in 1892, onder leiding van architect G.J. van Swaay en naar het voorbeeld van de gevel van de St. Jan van het Lateraan te Rome. Altaarretabel en beelden, waaronder de Kerkvaders, door de Antwerpse beeldhouwer Frans de Vriendt. Voor de kerk een gedenkteken, door B. Stracke, 1911, ter herdenking van de Nederlandse pauselijk zouaven, gesneuveld bij de verdediging van de Kerkelijke Staat. Van oorsprong eenklaviers orgel, in 1773 gemaakt door Ludwig König. In 1844 gerepareerd en uitgebreid. In 1893 geplaatst in een nieuwe kas en gemaakt tot een orgel met twee manualen en vrij pedaal. Bij de laatste restauratie in 1989 is het König-pijpwerk (behalve de trompet) op het hoofdwerk geplaatst en werd het tweede klavier van bovenwerk met overwegend 19de eeuws pijpwerk. Het vrije pedaal werd ter weerszijden van het hoofdwerk opgesteld. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, later voorzien van elektrische opwinding.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top